In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Lege provinziala di 8 d‘aurì dl 1998, n. 31)
Provedimënć por l’assistënza, l’integraziun soziala y i dërć dles porsones cun handicap

1)
Publicada tl B.O. di 21 d’aurì dl 1998, n. 17.

Art. 1

(1) Te chësta lege, tla lege di 30 de jügn dl 1983, n. 20, sciöch’inće tl test unich preodü dal articul 22, vëgn i benefiziars nominà “porsones cun handicap”.

Art. 2-32)

2)
Contëgn mudaziuns dla l.p. di 21 d’agost dl 1978, n. 46.

Art. 43)

3)

Modifichëia l’articul 23, coma 2, dla l.p. di 13 de jenà dl 1992, n. 1.

Art. 5-194)

4)

Contëgn mudaziuns dla l.p. di 30 de jügn dl 1983, n. 20.

Art. 20

(1) L’articul 17 dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 vëgn abroghè.

(2) I contrać de compartimënt dl personal di ënć locai y i contrać de formaziun y de laûr mëss surantó les alisiraziuns preodüdes dal articul 33 dla lege di 5 de forà dl 1992, n. 104.

(3)5)

5)

Sostituësc l’articul 1 dla l.p. di 10 de messè dl 1992, n. 29.

Art. 21

(1) L’ativité sportiva y la pratica dles disciplines sportives vëgn sostignides zënza limitaziun. La Provinzia y i comuns sciöch’inće i consorc di comuns realisëia, a öna cun les desposiziuns varëntes tla materia de eliminaziun di impedimënć architetonics, vignun por i implanć de süa competënza, l’azès dles porsones cun handicap ales strotöres sportives y ai sorvisc che alda laprò y so anuzamënt.

Art. 22

(1) Chësc test gnarà metü adöm cun les atres desposiziuns sön les porsones cun handicap te n test unich.

Art. 236)

6)

Integrëia l’articul 12/bis dla l.p. di 30 d’aurì dl 1991, n. 13.

Art. 247)

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. A chi ch’al ti speta é oblié dala osservè y dala fà osservè sciöche lege dla Provinzia.

7)

Omissis.

indice
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActione) Lege Provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20
ActionActioni) Lege provinziala di 8 d‘aurì dl 1998, n. 3
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2-3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5-19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23
ActionActionArt. 24
ActionActionk) Lege provinziala di 21 de mà dl 2002, n. 7 —
ActionActionm) Lege provinziala di 14 de messè dl 2015, n. 7
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich