In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 31)
Defenüda zivica dla Provinzia autonoma de Balsan

1)
Publicada tl suplemënt n. 1 dl B.O. di 9 de forà dl 2010, n. 6.

Art. 1 (Istituziun)

(1) La Defenüda zivica dla Provinzia Autonoma de Balsan vëgn istituida pro le Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan.

(2) I sorvisc dla Defenüda zivica é debann y vignun po s’un anuzé.

(3) Chësta lege regolamentëia i compić y les competënzes dla Defenüda zivica, sciöche inće la prozedöra por la nominaziun dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara.

Art. 2 (Compić)

(1) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara antervëgn sön domanda informala dles porsones interessades diretamënter o d’ofize por ći che reverda i provedimënć, i ać, i fać, les intardiades, les omisciuns o i comportamënć a vigni moda iregolars da pert de chisc ënć o de chëstes porsones iuridiches:

  1. l’aministraziun provinziala;
  2. i ënć che depënn dal’aministraziun provinziala o che à l’ordinamënt che toma te sües competënzes, inće delegades;
  3. i conzescionars o i manajadus de sorvisc publics dla Provinzia.

(2) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara ademplësc sü compić tres l’informaziun, la consulënza y la mediaziun tl caje de conflić che reverda chestiuns o prozedimënć pro i ënć o les porsones iuridiches odüdes danfora dal coma 1.

(3) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara antervëgn inće por garantì, aladô dles desposiziuns en materia, l’eserzize dl dërt d’azès ai ać y ai documënć di ënć y dles porsones iuridiches odüdes danfora dal coma 1. Chësc compit vëgn ademplì aladô dles desposiziuns dl articul 3, tan inant che ares é aplicables.

(4) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara avertësc le Presidënt dla Provinzia y i rapresentanć legai di ënć che à stlüt jö na convenziun aladô dl articul 12, de intardiades eventuales, iregolaritês y manćianzes, sciöche inće de sües gaujes, y formulëia propostes por les tó demez.

(5) Le Defensur zivich/La Defensuria zivica ademplësc ince les funziuns preodüdes dal articul 17, coma 1/quater dl decret legislatif di 7 de merz dl 2005, n. 82, y mudaziuns suandëntes. 2)

2)
L'art. 2, coma 5 é gnü ajunté dal art. 24, coma 1 dla l.p. di 7 d’agost dl 2017, n. 12.

Art. 3 (Modalitês y prozedöres)

(1) I zitadins y les zitadines che à na pratica pendënta pro i ënć o le porsones iuridiches odüdes danfora tl articul 2, à le dërt de ti damanè, sides por scrit che a usc, informaziuns sön la situaziun dla pratica. Sce ai/ares ne ciafa nia na resposta tl tëmp de 20 dis dala domanda o sce la resposta ne basta nia, spo poi/pores damanè do l’aiüt dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara.

(2) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara ti le lascia alsavëi al ofize competënt y ti damana al impiegat responsabl/ala impiegada responsabla dl sorvisc de ejaminé danü la pratica y de fà na valutaziun, scrita o a usc, tl tëmp de cin’ dis. Le Defensur popolar/La Defensuria popolara y l’impiegat responsabl/l’impiegada responsabla stabilësc a öna le tëmp te chël che al po gnì ciafè na soluziun por la chestiun che à portè pro ala retlamaziun, inće la ejaminan deboriada. Sce chësc terminn foss de plü de n mëis mëssel gnì motivé espressamënter y lascè alsavëi ala porsona interessada.

(3) Tl provedimënt desponü do l’intervënt dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara mëssel a vigni moda gnì dè dant la motivaziun ćiodì che an ne n’é nia a öna cun le punt de odüda o les contlujiuns a chëres che le Defensur popolar/la Defensuria popolara é rové/rovada.

(4) Le fat che al sides gnü presentè n recurs o n’oposiziun sön le tru iudiziar o aministratif por ći che reverda n caje, ne stlüj nia fora l’intervënt dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara y ne autorisëia nia l’ofize competënt da ne conzede nia informaziuns o süa colaboraziun.

(5) Sce le personal competënt ostacolëia l’ativité dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara cun aziuns o omisciuns, pol/pora denunzié le fat al organn disciplinar competënt che mëss ti lascè alsavëi al Defensur popolar/ala Defensuria popolara i provedimënć adotà.

(6) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara mëss ti ortié inant les lamentanzes che ne toca nia pro sües competënzes a istituziuns che à funziuns analoghes. Sce al manćia de te’ istituziuns ti comunichëiel/comunichëiera, aladô di fins dl articul 97 dla Costituziun, les manćianzes eventuales ai ofizi interessà y damana do süa colaboraziun. Por chestiuns che reverda i ofizi aministratifs cun sënta a Roma o a Bruxelles pol/pora s’anuzé di sorvisc di ofizi dla Provinzia a Roma y Bruxelles o di sorvisc publics dl’UE.

(7) L’aministraziun provinziala y i ënć che à stlüt jö na convenziun aladô dl articul 12 mët a desposiziun dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara i locai che va debojëgn por les incuntades cun le publich y por les scomenciadies de informaziun y de consulënza.

Art. 4 (Posiziun iuridica)

(1) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara laôra a na manira daldöt lëdia y independënta.

(2) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara po ti damanè por scrit y a usc al responsabl dl sorvisc dla Provinzia, di ënć o dles porsones iuridiches odüdes danfora dal articul 2 interessà dala lamentanza, na copia di ać o di provedimënć che al/ara arata d’ütl por realisé sü compić istituzionai, y al/ara po ti ćiarè a düć i ać che reverda la pratica zënza limić dl socrët d’ofize.

(3) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara é lié/liada al socrët d’ofize.

(4) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara po inćiarié i ofizi dl’aministraziun provinziala y dl Consëi provinzial de dè jö arać. Te caji particolars pol/pora ti assegné chësta inćiaria inće a esperć esterns/espertes esternes.

Art. 5 (Relaziun d’ativité)

(1) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara ti ortia vigni ann al Consëi provinzial na relaziun d’ativité olache al resultëia i caji olache al é manćé la colaboraziun o al ne n’é nia stè assà colaboraziun da pert di ënć y dles porsones iuridiches odüdes danfora dal articul 2, cun laprò propostes por realisé miù süa ativité y por garantì l’imparzialité dl’aministraziun y dl sorvisc. Al/Ara ti presentëia chësta relaziun ai aconsiadus provinziai/ales aconsiadësses provinziales le dé fissé dal Presidënt/dala Presidënta dl Consëi provinzial ti pröms cin’ mëisc de vigni ann.

(2) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara ti ortia na copia dla relaziun odüda danfora dal coma 1 al Presidënt dla Provinzia, ai ombolć, ai presidënć dles comunitês comprensoriales, ai ënć o ales porsones iuridiches odüdes danfora dal articul 2, sce ai é atocà dal’aziun dla Defenüda zivica tl ann de referimënt, sciöche inće a düć chi che se la damana.

(3) Chësta relaziun vëgn publicada sön la plata internet dla Defenüda zivica.

Art. 6 (Recuisić y nominaziun)  delibera sentenza

(1) I candidać/Les candidates por la inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara mëss avëi chisc recuisić minimai:

  1. diplom de laurea y
  2. atestat de conescënza di lingac talian y todësch corespognënt al diplom de laurea (atestat de bilinguism A), sciöche inće
  3. en odüda dl eserzize dles funziuns y di dovëis de Defensur popolar/Defensuria popolara, n’esperiënza tl ćiamp iuridich o aministratif basada sön n’ativité de altamo cin’ agn te un de chisc dui ćiamps ti ultimi 10 agn.

(2) La prozedöra por la lîta dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara mët man cun l’avis sön le Boletin Ofizial dla Regiun desponü dal Presidënt/dala Presidënta dl Consëi provinzial tl tëmp de 30 dis da süa lîta da chël che al mëss resulté:

  1. l’intenziun dl Consëi provinzial de curì le post de Defensur popolar/Defensuria popolara;
  2. i recuisić por l’azès a chësc post;
  3. l’indenité;
  4. le terminn, de 30 dis dala publicaziun dl avis ofizial, por la presentaziun dles candidatöres pro la Presidënza dl Consëi provinzial.

(3) Dan la lîta dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara vëgn i candidać/les candidates che ademplësc i recuisić odüs danfora dal coma 1, lëtres a) y b), sciöche inće le recuisit dla dorada y dl tëmp d’esperiënza profescionala odü danfora dal coma 1, lëtra c), y che le desmostra cun atestać o autozertificaziuns, invià/inviades a n’audiziun tl Consëi provinzial. Tl cheder de chësta audiziun, a chëra che düć i aconsiadus y dötes les aconsiadësses po tó pert, porta dant i candidać/les candidates süa esperiënza tl ćiamp iuridich o aministratif, desmostran insciö de ademplì i recuisić odüs danfora dal coma 1, lëtra c). Te chësta ocajiun poi/pores inće presentè sües idees sön les prioritês tl dagnì y sön la conduziun dla Defenüda zivica.

(4) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara vëgn lité/litada cun litaziun socrëta dal Consëi provinzial danter i candidać/les candidates che à tut pert al’audiziun odüda danfora dal coma 3. Süa nominaziun vëgn fata cun decret dl Presidënt/dla Presidënta dl Consëi provinzial do la presentaziun dla detlaraziun odüda danfora dal articul 8. Al vëgn lité le candidat/la candidata che ciafa les usc de dui terzi di aconsiadus.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 14 dicembre 2009, n. 400 - Difensore civico – procedura di elezione – discrezionalità del Consiglio provinciale - istruttoria e motivazione – esame delle domande di tutti i candidati

Art. 7 (Rajuns de incompatibilité cun la inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara)

(1) La inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara ne n’é nia compatibla cun chëra de componënt dl Parlamënt europeich, dl Parlamënt nazional o dl Govern, dl Consëi regional o provinzial, dla Junta regionala o provinziala, de ombolt/ombolta, de assessur comunal/assessuria comunala o aconsiadù comunal/aconsiadëssa comunala.

(2) La inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara ne n’é nia compatibla cun n laûr dependënt o independënt, n’ativité comerziala o l’eserzize de n’atra profesciun. Le Defensur popolar/La Defensuria popolara ne po nia surantó n’atra inćiaria o funziun te partis, assoziaziuns, ënć o impreses tratan le tëmp d’inćiaria.

(3) Sce le Defensur popolar/la Defensuria popolara ô se candidé pro les lîtes comunales, provinziales, nazionales o europeiches mëssel/mëssera dè jö les demisciuns altamo 6 mëisc dan le terminn dles lîtes.

Art. 8 (Prozedöra por l’azertamënt de rajuns de incompatibilité)

(1) Dan süa nominaziun mëss le Defensur popolar/la Defensuria popolara ti detlarè al Presidënt/ala Presidënta dl Consëi provinzial ći inćiaries, funziuns y ativitês profescionales che al/ara eserzitëia, y che al ne n’é nia o nia plü rajuns de incompatibilité odüdes danfora dal articul 7.

(2) Sce le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial arata impò che al sides na rajun de incompatibilité, ti le làscera alsavëi por scrit al Defensur popolar/ala Defensuria popolara. Le Defensur popolar/La Defensuria popolara po portè dant sües obieziuns por scrit o eliminé la rajun de incompatibilité tl tëmp de 15 dis dala recioiüda dla comunicaziun. Tla sentada suandënta dl Consëi provinzial ti lascia alsavëi le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial al Consëi provinzial che la rajun de incompatibilité é gnüda eliminada. Sce le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial arata che al sides ćiamò na rajun de incompatibilité do avëi ciafè les obieziuns y do avëi ejaminé deboriada la cossa, ti presentëia le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial na relaziun motivada al Consëi provinzial y proponn la tomanza dla inćiaria dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara. Ala prozedöra tl Consëi provinzial ti vëgnel apliché les desposiziuns dl regolamënt intern dl Consëi provinzial sön la confermaziun di lità, tan inant che ares é compatibles cun chësta lege. Sce le Consëi provinzial constatëia l’esistënza de na rajun de incompatibilité, detlarëia le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial la tomanza dla inćiaria.

(3) Sce al vëgn a se le dè mudaziuns por ći che reverda les detlaraziuns fates aladô dl coma 1 tratan le tëmp d’inćiaria dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara, mëssel/mëssera ti le lascè alsavëi al Presidënt/ala Presidënta dl Consëi provinzial tl tëmp de 15 dis da canche ares vëgn a se le dè. Sce le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial arata che al sides rové pormez na rajun de incompatibilité, van inant sciöche odü danfora dal coma 2.

Art. 9 (Dorada dla inćiaria, destituziun y desposiziuns por la lîta nöia)

(1) Le tëmp d’inćiaria dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara ti corespogn ala dorada dla legislatöra dl Consëi provinzial. Le Defensur popolar/La Defensuria popolara eserzitëia inant provisoriamënter sües funziuns ćina che al vëgn nominé so suzessur/süa suzessuria, tut fora ći che é desponü tl coma 2 y tl articul 8.3)

(2) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara po gnì dejinćiarié/dejinćiariada dal Presidënt/dala Presidënta dl Consëi provinzial cun deliberaziun dl Consëi provinzial por rajuns pesoćes liades al eserzize dles funziuns dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara; la deliberaziun nominada mëss gnì aprovada cun la maioranza de dui terzi de sü componënć y cun la lîta socrëta.

(3) Sce la inćiaria dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara vëgn lëdia por n’atra rajun che ne sides nia la tomanza, inviëia ia le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial la prozedöra aladô dl articul 6, coma 2, tl tëmp de 30 dis.

3)
L'art. 9, coma 1, é gnü sostituì insciö dal art. 1, coma 1, dla l.p. di 19 de setëmber dl 2011, n. 10.

Art. 10 (Indenité y retüda dles spëises)

(1) Al Defensur popolar/Ala Defensuria popolara ti spétel l’indenité de inćiaria odüda danfora por i componënć dl Consëi provinzial, stlüt fora la diaria, por la dorada dla inćiaria. Por l’indenité de misciun y la retüda dles spëises de iade vêlel les desposiziuns varëntes por i dependënć dl Consëi provinzial. Les spëises che alda laprò é a ćiaria dl bilanz dl Consëi.

Art. 11 (Personal)

(1) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara s’anüza dl personal che le Consëi provinzial ti à assegné a öna cun le Defensur popolar/la Defensuria popolara por ademplì sü compić. Chësc personal ti é funzionalmënter sotmetü al Defensur popolar/ala Defensuria popolara. Al mëss ti gnì garantì a düć i zitadins y a dötes les zitadines de düć trëi i grups linguistics le dërt de adorè so lingaz dla uma.

(2) Por n miù ademplimënt di compić che ti speta ala Defenüda zivica aladô dles convenziuns odüdes danfora dal articul 12, po i ënć odüs danfora dal articul 12 y sües organisaziuns rapresentatives mëte a desposiziun dla Defenüda zivica so personal. Chësta metüda a desposiziun vëgn regolamentada da n’acordanza aposta y de chësta tìgnon inće cunt canche an stabilësc la soma pausciala eventuala odüda danfora tl articul 12, coma 2. Chësc personal ti é funzionalmënter sotmetü al Defensur popolar/ala Defensuria popolara, al mantëgn süa posiziun iuridica, retributiva y previdënziala y al é a ćiaria di ënć odüs danfora dal articul 12.

(3) Inće i ënć o les porsones iuridiches odüdes danfora dal articul 2 po mëte a desposiziun dla Defenüda zivica so personal. Te chësc caje vëgnel apliché les desposiziuns odüdes danfora dal coma 2, ultima frasa.

(4) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara po inciarié singui dependënc che ti é gnüs assegná o metüs a desposiziun da traté chestiuns spezifiches che reverda le setur sanitar, sciöche ince la sconanza dl ambiënt y dla natöra. Implü pó le Defensur popolar/la Defensuria popolara inciarié, sce al/ara n’é nia o ne sciafia nia, n dependënt/na dependënta da le/la sostituí ma por ci che reverda l’aministraziun ordinara.  4)

4)
L'art. 11, coma 4 é gnü integré insciö dal art. 6, coma 1 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.

Art. 12 (Convenziuns cun d’atri ënć por l’eserzize dla inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara)

(1) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara po stlü jö convenziuns cun les comunitês comprensoriales, i comuns, les uniuns di comuns o i consorc di comuns por l’eserzize de sües funziuns a livel comunal, aladô dl articul 19, coma 3, dla lege regionala di 4 de jenà dl 1993, n. 1.

(2) La Presidënza dl Consëi provinzial po determiné, a öna cun i ënć interessà cun chi che al é gnü stlüt jö na convenziun aladô de chësc articul, na soma pausciala che i ënć mëss instësc ti paié al Consëi provinzial por les spëises implü che vëgn dal’ativité dla Defenüda zivica por chisc ënć.

Art. 13 (Programaziun y realisaziun dl’ativité)

(1) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara ti mët dant ala Presidënza dl Consëi provinzial n proiet programatich de sües ativitês, cun laprò le preventif dles spëises che alda laprò por l’aprovaziun, ćina ai 15 de setëmber de vigni ann.

(2) La gestiun dles spëises liades al funzionamënt dla Defenüda zivica vëgn fata aladô dl regolamënt intern d’aministraziun y de contabilité dl Consëi provinzial.

(3) Por le paiamënt dles spëises dl’ativité dla Defenüda zivica autorisëia le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial daurides de credit a bëgn de n funzionar deleghé/na funzionara delegada chirì/chirida fora danter i dependënć/les dependëntes dl Consëi provinzial, a ćiaria di stanziamënć aposta dl bilanz dl Consëi provinzial. Chësc funzionar/Chësta funzionara se crüzia de paié les spëises aladô dles normes provinziales varëntes en materia de funzionars delegà/funzionares delegades y sön la basa dles istruziuns dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara, y al/ara mëna inant i decunć periodics di paiamënć fać a ćiaria dles daurides de credit, cun laprò la documentaziun iustificativa che alda laprò, al ofize por chestiuns aministratives dl Consëi provinzial por le control aministratif-contabl.

Art. 14 (Norma finanziara)

(1) Les spëises por la Defenüda zivica é a ćiaria dl bilanz dl Consëi provinzial. Chëstes spëises vëgn curides aladô dles modalitês dl articul 34 dla lege provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 1.

Art. 15 (Abrogaziun)

(1) Al vëgn abroghè la lege provinziala di 10 de messè dl 1996, n. 14, y mudaziuns suandëntes.

Art. 16 (Jüda en forza)

(1) Chësta lege va en forza le dé do süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta mëss la respetè y la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 26 de juni dl 2009, n. 3
ActionActione) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 3
ActionActionArt. 1 (Istituziun)
ActionActionArt. 2 (Compić)
ActionActionArt. 3 (Modalitês y prozedöres)
ActionActionArt. 4 (Posiziun iuridica)
ActionActionArt. 5 (Relaziun d’ativité)
ActionActionArt. 6 (Recuisić y nominaziun)
ActionActionArt. 7 (Rajuns de incompatibilité cun la inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara)
ActionActionArt. 8 (Prozedöra por l’azertamënt de rajuns de incompatibilité)
ActionActionArt. 9 (Dorada dla inćiaria, destituziun y desposiziuns por la lîta nöia)
ActionActionArt. 10 (Indenité y retüda dles spëises)
ActionActionArt. 11 (Personal)
ActionActionArt. 12 (Convenziuns cun d’atri ënć por l’eserzize dla inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara)
ActionActionArt. 13 (Programaziun y realisaziun dl’ativité)
ActionActionArt. 14 (Norma finanziara)
ActionActionArt. 15 (Abrogaziun)
ActionActionArt. 16 (Jüda en forza)
ActionActiong) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionh) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich