In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Lege Provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 141)
Urdinamënt di raions da jì cun i schi 2)

1)
Cunedì tl Buletin di 20 de setëmber 2011, n. 38.
2)
Ćiara inće le D.P.P. di 12 de jenà dl 2012, n. 3.

TITUL I
CIAMP D’APLICAZION Y DESPUSIZIONS DANORA

Art. 1 (Ciamp d’aplicazion)

(1)  Chësta lege regulea:

 1. la segurëza y l cumpurtamënt de chi che se nuza di raions da jì cun i schi atrezei;
 2. la gestion di raions da jì cun i schi per garantì la segurëza;
 3. l pruzedimënt che regulea la despunibltà y la servitù di raions da jì cun i schi atrezei.

Art. 2 (Raions da jì cun i schi atrezei)

(1)  I raions da jì cun i schi atrezei ie sperses da nëif – naturela o produjeda te na maniera artifiziela – daviertes al publich y de regula resservedes a chi che va cun i schi, aldò dl coma 2.

(2)  Pertes de n raion da jì cun i schi ie:

 1. i purtoies da jì cun i schi, resservei a chi che va cun i schi, cun l snowboard o cun njins semienc, ora che la pistes da pudejé o dala lueses;
 2. i mplanc portamont a fum y i mplanc a roda denteda cun servisc da jì cun i schi; 3)
 3. i mplanc da fé nëif ora che la nfrastrutures tecniches y la cundotes d’alimentazion;
 4. la nfrastrutures per l tëmp liede resservedes ai mutons, cun o zënza mplanc portamont;
 5. la sperses resservedes per reprejentazions acrobatiches de schi y snowboard;
 6. la sperses resservedes a alenamënc y garejedes;
 7. la sperses nia njiniedes ca y resservedes al jì cun i schi.

(3)  La sperses nluegedes dedora di raions da jì cun i schi atrezei ne ie nia sometudes ala despusizions de chësta lege.

3)
L pustom b) dl articul 2, coma 2, ie unì remplazà nsci dal articul 4, coma 1, dla L.P. di 3 de jené 2020, n. 1.

Art. 3 (Gestëures di raions da jì cun i schi atrezei)

(1)  I gestëures di raions da jì cun i schi atrezei ie i tituleres dl’autorisazion al eserzize dla nfrastrutures nunziedes tl articul 2, coma 2, sciche nce i sogec che, per cuntrat, à chësta cualificazion.

Art. 4 (Utënc di raions da jì cun i schi atrezei)

(1)  I utënc di raions da jì cun i schi ie chëla persones che zapa ite te chisc raions cun schi, snowboards y njins semienc.

TITUL II
PLAN DE SETOR, RAIONS DA JÌ CUN I SCHI, REGISTER Y DISCIPLINA GENERELA DI RAIONS DA JÌ CUN I SCHI ATREZEI 4)

Art. 5 (Plan de setor, mplanc portamont y purtoies da jì cun i schi)   delibera sentenza

(1)  L plan de setor di mplanc portamont y di purtoies da jì cun i schi, tlo dedò denuminà plan de setor, regulea l’adurvanza y la mudazions dl teritore finalisei al’atività dl jì cun i schi. L regulamënt d’esecuzion stabilësc i criteres y la pruzedures per l’apurvazion di ntervënc finalisei ala realisazion dla nfrastrutures nunziedes tl articul 2, coma 2, pustoms a), b), e), f) y g) defrenzian danter ntervënc tl raion da jì cun i schi, ntervënc de ntegrazion tl raion da jì cun i schi y ntervënc dedora dl raion da jì cun i schi. I raions da jì cun i schi ie definei tl articul 5/bis.

(2)  I ntervënc ai raions da jì cun i schi ie destinei ala realisazion dla nfrastrutures nunziedes tl articul 2, coma 2, pustoms a), b), e), f) y g), sun sperses nluegedes per ntier ti raions da jì cun i schi. I ntervënc ai raions da jì cun i schi ie destinei ala realisazion dla nfrastrutures nunziedes tl articul 2, coma 2, pustoms a), b), e), f) y g), sun sperses nluegedes n pert dedora di raions da jì cun i schi, ma liedes a chëstes diretamënter o funzionalmënter. I ntervënc de ntegrazion possa se cunfiguré nce coche cunliamënc de raions da jì cun i schi o coche realisazion de mplanc d’aport. I ntervënc de ntegrazion costituesc ac de planificazion atuativa de scumenciadiva publica o privata. La valutazion dla curespundënza di ntervënc de ntegrazion cun i prinzips dl svilup soziel, economich y turistich vën fata da na cumiscion metuda adum da trëi espertes y esperc tla materies sozio-economiches y dla mubiltà, nce da ora dl’Aministrazion provinziela. I ntervënc dedora di raions da jì cun i schi ie destinei ala realisazion dla nfrastrutures nunziedes tl articul 2, coma 2, pustoms a), b), e), f) y g), sun sperses nluegedes per ntier dedora di raions da jì cun i schi. I ntervënc dedora di raions da jì cun i schi ne ie nia cunzedui.  5)

(3)  L plan de setor cuntën i prinzips programatics per l svilup di ciamps de planificazion per n tëmp de 10 ani, tenì cont dla defendura dla cuntreda y dl ambient, dla carateristiches dl teritore sciche nce dl svilup soziel, economich y turistich tl nteres dla populazion dl luech.

(4)  L plan de setor curespuend ai prinzips y ala pruzedures udui danora ti articuli 11, 12 y 13 dla lege provinziela di 11 d’agost 1997, n.13. I raions da jì cun i schi y la nfrastrutures nunziei tl articul 2, coma 2, pustoms a), b), e), f) y g) de chësta lege ne vën nia metui ite tl plan urbanistich cumenel. 6) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998 - Ordinamento piste da sci - disciplina linee di trasporto funiviario -differenza tra benestare per pista da sci e imposizione servitù coattiva
5)
L articul 5, coma 2, ie unì remplazà nsci dal articul 60, coma 1, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.
6)
L articul 5 ie unit remplazà dal articul 1, coma 2 dla L.P. di 13 de fauré 2013, n. 2.

Art. 5/bis (Raions da jì cun i schi)

(1)  I raions da jì cun i schi ie raions geografics delimitei, bele atrezei cun nfrastrutures finalisedes al’atività dl jì cun i schi. Ti raions da jì cun i schi vëniel lascià pro la realisazion dla nfrastrutes nunziedes tl articul 2, coma 2.

(2)  La ntlujion de na spersa tl plann de setor coche raion da jì cun i schi ne cumporta nia n liam d’adurvanza y de frabica de chësc raion aldò dla leges n forza y nianca l titul per la ndeniteies nunziedes tl articul 25 de chësta lege y tl articul 20 dla lege provinziela di 30 de jené 2006, n. 1. 7)

7)
I articuli 5/bis y 5/ter ie unic metui ite dal articul 1, coma 3 dla L.P. di 13 de fauré 2013, n. 2.

Art. 5/ter (Register di purtoies da jì cun i schi)

(1)  L register di purtoies da jì cun i schi y di mplanc portamont, tlo dedò denuminà register, cuntën la reprejentazion detalieda sun chertes dla nfrastrutures nunziedes pra i pustoms a), b), e), f) y g) dl coma 2 dl articul 2.

(2)  La ntroduzion dla nfrastrutures nunziedes tl coma 1 tl register vel unfat dla ntroduzion tl plann urbanistich cumenel y curespuend ala detlarazion de utl publich cun fazion de cin ani per i fins nunziei tl Titul VI de chësta lege y tla sezion IV dla lege provinziela n. 1 di 30 de jené 2006. 7)

7)
I articuli 5/bis y 5/ter ie unic metui ite dal articul 1, coma 3 dla L.P. di 13 de fauré 2013, n. 2.

Art. 6 (Regulamentazion generela di raions da jì cun i schi atrezei)

(1)  Ti raions da jì cun i schi atrezei possa i gestëures de chisc ndividué n i dis n chëi che l ne vën nia fat garejedes la sperses che ie da resservé ai alenamënc cun i schi, l snowboard y njins semienc.

(2)  La sperses nunziedes tl coma 1 muessa unì spartides dai autri purtoies cun prutezions adatedes y si utënc muessa vester atrezei cun n casco de prutezion omologà, ora che sce i dejëuj la funzion de alenadëur. 8)

(3)  Ti raions da jì cun i schi atrezei possa i gestëures de chisc raions ndividué sperses da resservé ala pratica de reprejentazions acrobatiches cun i schi, l snowboard y cun d’autri njins semienc.

(4)  La sperses nunziedes tl coma 3 muessa unì spartides dai autri purtoies cun prutezions adatedes, les muessa unì mantenides regulermënter y si utënc muessa avëi sun l cë n casco de prutezion omologà. 8)

(5)  Ti raions da jì cun i schi atrezei possa si gestëures ndividué sperses nia njiniedes da resservé ala pratica dl jì cun i schi. Chësta sperses muessa vester spartides dai autri purtoies cun pruteztions adatedes y si utënc muessa avëi n casco de prutezion omologà. 8)

8)
I comes 2, 4 y 5 dl articul 6 ie unic remplazei dal articul 12, coma 1 dla L.P. di 19 de lugio 2013, n. 11.
4)
La rubrica dl titul II ie unit remplazà nsci dal articul 1, coma 1 dla L.P. di 13 de fauré 2013, n. 2.

TITUL III
RECUISIC, TLASSIFICAZION, DELIMITAZION Y TOFLES DI PURTOIES DA JÌ CUN I SCHI

Art. 7 (Recuisic tecnics generei di purtoies da jì cun i schi)

(1)  I purtoies muessa vester nluegei te raions te chëi che l ne ie nia pericul de smueies o levines o che ie a uni moda segurei o cuntrolei per scunjaré de tei periculi, y vester adatei sota l aspet idrogeologich.

(2)  I purtoies muessa, ntan che i ie davierc, vester pusciblmënter liedesc da mpedimënc atipics che pudëssa reprejenté n pericul per i utënc. Tl cajo che l ne ie nia mesun tò y tres i mpedimënc atipics muessi unì senialei sciche l toca y prutejei.

(3)  La larghëza y la pendënza de n raion sun chël che l ie de plu purtoies, muessa vester nsci che i utënc che uel passé da n purtoi al auter posse furné lessù zënza problems.

Art. 8 (Tlassificazion)

(1)  I purtoies da jì cun i schi ie tlassifichei aldò de si livel de deficultà. La carateristiches relatives ie stabilides dal regulamënt d’esecuzion.

Art. 9 (Delimitazion)

(1)  L gestëur dl raion da jì cun i schi atrezà se cruzia che i purtoies sibe delimitei da les pertes a na moda che la trassa sibe da udëi a na maniera tlera y che l cunfin danter raion da jì cun i schi atrezà y raion nia atrezà sibe da udëi nce te cundizions de stleta ududa.

(2)  Ulache la delimitazion ne ie nia da udëi pervia dla presënza de elemënc naturei, iela da senialé cun elemënc artifiziei sciche tofles, vëtes da culëur o cosses semientes. La delimitazion dl purtoi possa nce unì fata cun n ëur plu aut dl purtoi, da chël che n vëij tlermënter la passaja dal purtoi njinià ala nëif ntiera.

(3)  L gestëur dl raion da jì cun i schi atrezà muessa se cruzië che la sperses pra l ëur di purtoies sibe segurà a na maniera adateda contra i periculi atipics da pert dl gestëur dl raion da jì cun i schi atrezà.

(4)  La delimitazion dl purtoi cun elemënc artifiziei ne muessa nia unì fata:

 1. tla pertes ulache l purtoi ie delimità da elemënc naturei;
 2. tla pertes ulache l ëur dl purtoi ie delimità da rëies o da d’autri mesuns de segurëza che ie da udëi bën;
 3. tla pertes ulache i purtoies ie cunliei o ruva adum.

(5)  La prutezions ududes danora da chësc articul muessa muessa vester fates de materiai adatei a smendrì l slune canche n pëta laite.

Art. 10 (Tofles)

(1)  I raions da jì cun i schi atrezei ie njiniei ite per cruzi dl gestëur cun la tofles che ie debujën y che ie cunformes ala normes UNI n forza.

(2)  Pra la stazions d’azes prinzipieles al raion da jì cun i schi atrezà vëniel metù, te na pusizion da udëi bën, na tofla cun la ndicazion di mplanc y di purtoies, de si denuminazion, dl livel de deficultà y sce la ie stluta o davierta. Sun la tofla vëniel oradechël dat sëura i orares de giaurida y de stlujura di mplanc, l’ëura de canche l vën fat l ultim cuntrol da pert dl servisc purtoies y i orares normalmënter udui danora per platé y fé la manutenzion dl purtoi cun mesuns mecanics o d’autri njins tecnics.

(3)  La tofles muessa dantaldut sodesfé chisc bujëns:

 1. ndiché, al scumenciamënt dl purtoi y dlongia si variantes, deramazions y ncrujedes prinzipieles, si denuminazion o numerazion y l livel de deficultà;
 2. dé sëura, dlongia la stazions d’azes prinzipieles ai mplanc portamont, la pusizion di mplanc y di purtoies y i orares de giaurida y de stlujura de chisc.
 3. dé duta la ndicazions che ie debujën per la nuzeda drëta y segura di purtoies, ti dajan mpurtanza particulera al cumpurtamënt che ie da adoté sun pertes determinedes dl purtoi.

(4)  D’autra despusizions che reverda la tofles y i sënies de nfurmazion ie stabilides cun regulamënt d’esecuzion.

TITUL IV
GESTION DI RAIONS DA JÌ CUN I SCHI ATREZEI

Art. 11 (Duvieres dl gestëur)

(1)  L gestëur di raions da jì cun i schi atrezei stipulea, dan che i vën giaurìi al publich n cuntrat aposta d’assegurazion de respunsabltà zevila contra danns ai utënc y a terzi gaujei per fac che se porta pro pervia dla respunsabltà n relazion al’adurvanza de chisc raions, delidan l propreter dl terac aldò dl liber fundier, sce l se trata de na persona defrënta, da uni respunsabltà n chësc cont. La soma minima dla curidura d’assegurazion ie stabilida dal assessëur provinziel cumpetënt, do che l ie unit audì la lia di gestëures di mplanc portamont y di purtoies da jì cun i schi plu reprejentativa tla provinzia.

(2)  L gestëur dl raion da jì cun i schi atrezà à oradechël l duvier de:

 1. se cruzië dla preparazion y dla manutenzion di purtoies;
 2. se cruzië dla tlassificazion y dla prutezion di purtoies y de njinië y plazé la tofles scrites dant sun i raions da jì cun i schi atrezei;
 3. mëter a jì n servisc de nfurmazion sun la cundizions meteorologiches y sun l pericul de levines, sciche nce sun la normes de cumpurtamënt di utënc ududes danora dala lege;
 4. garantì n servisc de sucors sun i purtoies;
 5. ti mëter a despusizion debant ala Repartizion provinziela Turism y dl Ufize provinziel Furnadoies lercs y tofles adatedes a nfurmé l publich n cont dla campanies de nfurmazion y sensibilisazion nunziedes tl articul 23;
 6. mëter a despusizion, a n cumpëns adecuat, l raion da jì cun i schi atrezà ai urganisadëures de manifestazions agonistiches de livel naziunel o internaziunel che ie de nteres per l turism tla provinzia de Bulsan. 9)
9)
L pustom f) dl articul 11, coma 2 ie unit njuntà dal articul 12, coma 2 dla L.P. di 19 de lugio 2013, n. 11.

Art. 12 (Preparazion y manutenzion di purtoies)

(1)  I purtoies davierc ai utënc muessa unì njiniei ca a na maniera adateda, acioche n posse furné lessù segures.

(2)  N particuler muessa l gestëur se cruzië de:

 1. platé la nëif cun mascins y la njinië aldò dla cunzions meteorologiches y dla nëif nstëssa;
 2. tò y tres i mpedimënc che n possa spusté y che i utënc ne possa nia udëi saurì;
 3. senialé y prutejé i mpedimënc atipics che ne possa nia unì spustei;
 4. senialé l’atività de fé nëif artifiziela dejëuta ntan i orares de giaurida dl purtoi.

(3)  L’atività de manutenzion dëssa oradechël nce garantì che i purtoies mantënie la carateristiches y i recuisic tecnics scric dant da chësta lege nce per dut l di.

(4)  Nia da cunscidré mpedimënc ie i mudli ne nëif artifiziela, pitli mudli de nëif criei dala passaja de furnadëures dai schi, lueges nia defin ndrëtes gaujedes da variazions dla cundizions atmosferiches o dala preparazion dl purtoi, lueges de nëif dlaceda y iregulariteies semientes gaujedes dal’adurvanza normala dl purtoi. Perchël ti spietel ai utënc de cialé de i schivé.

Art. 13 (Prutezion di purtoies)

(1)  I purtoies davierc ai utënc ie defendui, aldò de previjions raziuneles, dai periculi ogetifs y atipics, dantaldut dal pericul de levines y smueies.

(2)  L gestëur muessa se cruzië plu avisa che:

 1. l vënie metù su rëies sun i ëures di purtoies, ulache l ie raides o trac scialdi ërc de sbiech o de lonch, o d’autra carateristiches che pudëssa gaujé, tl cajo che n toma, che n furnëie ora dl purtoi y ruve tl pericul;
 2. l vënie senialà y defendù la ncrujedes di purtoies cun stredes daviertes al transit dl publich a na maniera che i utënc muesse limité si slune o, ti caji de majer pericul, de se fermé. D’autra despusizions n chësc cont possa uní stabilides dala Jonta provinziela.

Art. 14 (Servisc purtoies y cuntrol)

(1)  Sun i raions da jì cun i schi atrezei vëniel metù a jì n servisc purtoies adatà custituì da una o plu persones che à la cumpetënza y l atrezamënt aldò di bujëns per dejëujer ativiteies de preparazion, manutenzion, prutezion, senialadura y cuntrol di purtoies.

(2)  L servisc purtoies possa unì sëurandat dal gestëur a urganisazions, istituzions o ënc spezialisei.

(3)  La despusizions n cont dl servisc purtoies nunzià ti comes 1 y 2 ie stabilides cun regulamënt d’esecuzion.

Art. 15 (Servisc de sucors)

(1)  L vën garantì n servisc de sucors adatà a na moda da recuperé debota y cun cumpetënza persones che se à fat mel sun i raions da jì cun i schi atrezei.

(2)  L servisc de sucors ie metù adum da persones alenedes al trasport de persones che se à fat mel y che ie atrezedes sciche l toca per dejëujer l servisc de sucors.

(3)  L servisc de sucors possa unì sëurandat dal gestëur a urganisazions, istituzions o ënc spezialisei.

(4)  Ala fin de uni sajon ti manda l gestëur dl raion da jì cun i schi atrezà ala Repartizion provinziela Turism la lista analitica di nzidënc che se à purtà pro, aldò dla manieres y di tëmps stabilìi tl regulamënt d’esecuzion.

Art. 16 (Giaurida y stlujura di purtoies)

(1)  L gestëur dl raion da jì cun i schi atrezà determinea l orar de giaurida y de stlujura di purtoies.

(2)  I purtoies vën giaurìi do che l ie unit verificà si cundizions, l funzionamënt sciche l toca di elemënc de segurëza y de chëi destinei ala senialetica sciche nce dl’assënza de periculi atipics cun atenzion particulera al pericul de levines o smueies.

(3)  L gestëur dl raion da jì cun i schi atrezà cumanda la stlujura di purtoies o de vel’ pert de chisc ti caji nunziei tlo dessot:

 1. ala fin dl di;
 2. canche l se porta pro situazions te chëles che l ne ie nia mesun garantì che n posse dejëujer l servisc de sucors, o duvieres liei ala senialazion, ala prutezion, ala preparazion y ala manutenzion di purtoies, tenian cont dantaldut dla segurëza di utënc;
 3. for canche cundizions particuleres liëdes a sitazions ogetives mët tl pericul la segurëza o l furné normal sun i purtoies y, tl respet de cie che ie udù danora dala lege provinziela di 26 de mei 1976, n. 18 y mudazions suzessives, canche l ie pericul de levines o smueies;
 4. n ucajion de manifestazions agonistiches, garejedes y alenamënc.

(4)  Per garantì la segurëza di utënc ndividuea l gestëur i purtoies che possa unì śarei nce mé per n cër tëmp determinà per pratiché l sport dl snowboard.

(5)  I purtoies possa, aldò de si carateristiches y dla situazion de pericul, unì śarei defin o n pert.

(6)  I purtoies o n valguna pertes de chisc vën stluc l fajan al savëi, aldò dl coma 3, pustom b), c) y d) y dl coma 4 tres la tofles metudes ora coche stabilì dal regulamënt d’esecuzion.

TITUL V
CUMPURTAMËNT DI UTËNC TI RAIONS DA JÌ CUN SCHI ATREZEI

Art. 17 (Normes genereles)

(1)  I utënc di raions da jì cun i schi atrezei muessa mëter verda a na moda da schivé nzidënc, da ne reprejenté no n pericul per la segurëza di autri y da ne gaujé no dann a persones o cosses.

(2)  Dantaldut à i utënc da:

 1. respeté la regules dates dant dal gestëur tl’esecuzion de si duvieres y dai organns de verdia y de cuntrol nunziei tl articul 30;
 2. se tenì ala despusizions dates dant dala tofles;
 3. ti purté aiut a d’autri utënc che à abù n nzidënt o che ie n deficultà y senialé debota l fat ala forzes dl servisc de sucors.

Art. 18 (Regules de cumpurtamënt di utënc)

(1)  I utënc dl raion da jì cun i schi atrezà muessa:

 1. tò l purtoi y l slune che curespuend a si capaziteies tecniches y a si cundizions fisiches, ala cundizions dl purtoi y dl tëmp y ala cumpëida de jënt che ie sun i purtoies;
 2. smendrì l slune tla pertes dl purtoi ulache n ne vëij nia dalonc, tla ujinanza de costruzions o rëms, tla ncrujedes y tla bifurcazions, tl cajo de nibl y de na stleta ududa o sce l ie plën de jënt, ulache l purtoi ie strënt y sce l ie persones sun l purtoi che à permò mparà a jì cun i schi;
 3. mantenì sun la trassa crissa ora, la distanzes de segurëza aldò dla carateristiches dl purtoi, dla ududa y dla carateristiches dl njin sportif adurvà;
 4. se seguré, dan che i ti vede dant a d’autri utënc, d’avëi lerch assé per l fé. Jì dant possen sibe dala pert a mont dl purtoi che dala pert a val dl purtoi, sibe a man drëta che a man ciancia, ma for a na cërta destanza da ne vester no de mpedimënt al utënt a chël che n ti va dant;
 5. ti dé la prezedënza ai mesuns mecanics per l servisc purtoies y al servisc de sucors y ai mesuns mecanics nunziei tl art. 21, acioche i posse zirculé zënza mpedimënc;
 6. se seguré de pudëi jì sun l purtoi o de traversé l purtoi zënza gaujé n pericul per sé y per i autri;
 7. ti dé la prezedënza pra la ncrujedes a chi che vën da man drëta o aldò dla ndicazions dla tofles;
 8. schivé de se fermé pra la passajes de ublianza, sota dosc o te lueges ulache n ne vëij nia y schivé de gaujé pericul per i autri schiadëures tl cajo che n se fërma;
 9. tl cajo che i toma, se n jì dal purtoi tan aslune che la va y sté, sce l ie debujën, sun l ëur dl purtoi;
 10. ti dé, sce i vën damandei, ai organs nciariei dla verdia y dl cuntrol di purtoies, si generaliteies sce i à abù n nzidënt o sce i ie stac testemons de n nzidënt o sce i ti à purtà aiut a zachei che ie n deficultà;
 11. se nuzé de schi, snowboards o njins semienc cun mesuns che posse i tenì su o fermé tl cajo che i se destache, acioche i ne sibe nia n pericul per i autri;
 12. ntan che i se fërma pra ustaries o nzaul d’auter, mëter i njins da furné (schi, snowboard, fusć i auter) de zes dal purtoi, a na moda da ne vester no de mpedimënt o de pericul per d’autra persones.

(3)  La Jonta provinziela possa udëi danora tl nteres dla segurëza sun i raions da jì cun i schi atrezei, la ublianza de na curidura d’assegurazion sibe per i utënc che per i gestëures di raions da jì cun i schi atrezei. La Jonta provinziela determinea la carateristiches y la mesura minima dla curidura d’assegurazion.

Art. 19 (Casco de prutezion)

(1)  Per pratiché l schialpinism y l snowboard sun i raions da jì cun i schi atrezei iel de ublianza per i sogec sot ai 14 ani de se nuzé de n casco de prutezion omologà.

(2)  L assessëur provinziel cumpetënt possa, cun pruvedimënt mutivà, slargë ora la ublianza dl casco nunzià tl coma 1 nce a d’autra categories de utënc.

Art. 20 (Transité y jì su per i purtoies)

(1)  L azes ai purtoies zënza schi ie cunzedù tl respet dla despusizions stabilides dala Jonta provinziela, te chëles che l vën nce determinà i recuisic per pudëi jì su per i purtoies cun i schi ados.

(2)  Ntan i orares de manutenzion di purtoies y canche i vën platei ie l azes a chisc purtoies pruibì. La Jonta provinziela possa determiné la modaliteies che ie debujën.

Art. 21 (Transit de mesuns mecanics)

(1)  I mesuns mecanics possa mé azeder ai raions da jì cun i schi atrezei ntan y orares de giaurida di purtoies o do che i ie unic stluc; ora che ti caji de bujën y de prëscia. Tl cajo de produzion de nëif artifiziela ntan l orar de giaurida dl purtoi, muessa chësc unì senialà a na maniera adateda.

(2)  I mesuns mecanics muessa te uni cajo avëi njënies de senialazion cun lums y sonns n funzion, i muessa furné sun l ëur dl purtoi y bel plan a na moda de ne gaujé no pericul per i autri.

Art. 22 (Jì cun i schi dedora di purtoies)

(1)  L gestëur di raions da jì cun i schi atrezei ne ie nia respunsabl di nzidënc che possa suzeder ora de chisc raions, ënghe sce i ie da arjonjer cun i mplanc portamont.

(2)  L patron dl grunt ne ie nia respunsabl no di nzidënc che possa se purté pro sun i percursc nluegei ti raions da jì cun i schi no di nzidënc che possa se purté pro dedora de chisc raions. 10)

10)
L articul 22, coma 2 ie unit njuntà dal articul 1, coma 5 dla L.P. di 13 de fauré 2013, n. 2.

Art. 23 (Campanies de nfurmazion y sensibilisazion)

(1)  La Repartizion provinziela Turism y l Ufize Furnadoies, deberieda eventualmënter ala urganisazions y ala mprejes turistiches y cun l coleghium provinziel di maestri de schi y l coleghium provinziel di mëinacrëp, mët a jì campanies de nfurmazion y de sensibilisazion per i zitadins y scumenciadives didatiches dedichedes ai jëuni y miredes a divulghé la cultura dla segurëza tla montes y la cuscienza dla regules de cumpurtamënt per la pratica dl sport sun la nëif.

TITUL VI
SERVITÙ

Art. 24 (Servitù de raions da jì cun i schi atrezei)        delibera sentenza

(1)  L pruzedimënt per somëter n raion da jì cun i schi atrezà a na servitù, tlo dessot tlameda servitù de raion da jì cun i schi, che reverda i raions nunziei tl articul 2, ie regulamentà – pervia che l ne ie nia udù danora da chësta lege – dala despusizions cuntenides tla lege provinziela di 15 d’auril 1991, n. 10 y mudazions suzessives. Per la sperses de proprietà publica o per l patrimone ndespunibl vel la normes curespundëntes dl setor. L pruzedimënt per la mpusizion dla servitù de raion da jì cun i schi possa unì damandà dai nteressei nce n referimënt a purtoies che ie bele unic realisei defin o n pert y che vën adurvei n basa a n’acurdanza danter la pertes, sce chësta acurdanza destoma dadedò o vën cuntesteda dai patrons di teraces aldò dl liber fundier.

(2)  Tl cajo che n ne vënie nia a n’acurdanza n cont dla despunibltà di raions da jì cun i schi y dla ndenisazion curespundënta, muessa la pert che à la ntenzion de nvië via l pruzedimënt per la mpusizion dla servitù de raion da jì cun i schi se purvé de unì a una dan na cumiscion tla sënta dla Repartizion provinziela Turism, ti l fajan al savëi danora cun na lëtra recumandeda cun avis de rezevuda al patron dla spersa dl terac nteressà y al diretëur dla Repartizion provinziela Turism, juntan na relazion tecnica dla strutures da realisé y dajan sëura analiticamënter la ndeniteies pitedes.

(3)  La cumiscion nunzieda tl coma 2 ie metuda adum da na persona che reprejentea la Repartizion provinziela Turism che ie a cë dla cumiscion, da na persona che reprejentea la Repartizion Aministrazion dl patrimone, da na persona che reprejentea la urganisazion de categoria plu reprejentativa di gestëures di mplanc portamont, y da na persona che reprejentea la lia di paures plu reprejentativa a livel provinziel.

(4)  L diretëur dla Repartizion provinziela Turism chërd ite la pertes y la cumiscion nunzieda tl coma 2 tl tëmp de 20 dis dala comunicazion nunzieda tl coma 2 per cialé de unì a n’acurdanza.

(5)  Tl cajo che n sibe boni de unì a n’acurdanza vëniel scrit n verbal che à da unì sotscrit da tramedoi pertes y dai cumponënc dla cumiscion.

(6)  Tl cajo che l’acurdanza ne ëssa nia da se purté pro vëniel a uni moda scrit n verbal, te chël che l vën spezificà la pusizion dla pertes.

(7)  Tl cajo che l’acurdanza ne se porte nia pro tl tëmp de 60 dis dala comunicazion nunzieda tl coma 2, ie uni una dla pertes liedia de nvië via l pruzedimënt per la mpusizion dla servitù de raion da jì cun i schi, aldò de cie che ie udù danora da chësta lege y dala normativa provinziela n cont dla despuscions per utl publich.

massimeCorte costituzionale - sentenza del 9 luglio 2014, n. 213 - Espropriazioni - piste da sci - determinazione dell'indennità di esproprio per terreni agricoli - inammissibilità per mancanza di un interesse attuale e concreto per la causa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998 - Ordinamento piste da sci - disciplina linee di trasporto funiviario -differenza tra benestare per pista da sci e imposizione servitù coattiva

Art. 25 (Ndeniteies per la servitù di raions da jì cun i schi)

(1)  Al patron aldò dl liber fundier dla spersa sometuda ala servitù de raion da jì cun i schi ti spietel chësta ndeniteies:

 1. na ndenità una tantum per la grovaria ciarieda sun la spersa y, sce n cajo, sun i frabricac che ie lessù coche cunseguenza dla mpusizion dla servitù de raion da jì cun i schi;
 2. coche njonta ala ndenità nunzieda pra l pustom a), na ndenità da paië uni ann coche curespundënza per la rededa smendrida y per d’autri danns eventualmënter gaujei pervia dla nuzeda dla sperses nteressedes.

(2)  Tla determinazion dla ndeniteies vëniel nce tenì cont dla mpurtanza turistica dl raion nteressà y dla situazion geografica.

(3)  L valor dla spersa sometuda ala servitù de raion da jì cun i schi vën calculà aldò dla cundizions te chëles che la ie al mumënt dl’ocupazion; l ne vën nia aplicà detrazions per grovaries eventualmënter scrites ite a cëria dla imubilia.

(4)  Al patron dl terac aldò dl liber fundier ti vëniel te uni cajo rembursà duc i danns che ti vën n cajomei gaujei canche l raion da jì cun i schi vën njinià ite y atrezà tres la ocupazion di teraces daujin.

(5)  I criteres da apliché per la determinazion dla ndenieteies vën stabilides cun regulamënt d’esecuzion.

Art. 26 (Eserzize dla servitù de raion da jì cun i schi)

(1)  La servitù de raion da jì cun i schi cunferësc chësta rejons:

 1. fé lëures de giavamënt, livelamënt y de bonificazion, de desbuscamënt, taië lëns y rames n aldò dl proiet apurvà, che ie, sce n cajo de bujën, sometù al’autorisazion per pudëi njnië ite l raion da jì cun i schi;
 2. mëter su tofles y uni autra sort de elemënc per la segurëza;
 3. se nuzé dl terac per la passaja di schiadëures y per la manutenzion dla chëutra de nëif ntan l tëmp che la spersa ie curida de nëif y per la realisazion de mplanc da fé nëif;
 4. ora de cie che ie udù danora dal articul 20, pruibì l azes al raion da jì cun i schi y ai mplanc ala persones nia autorisedes tl tëmp che la spersa ie curida dala nëif, ntan i lëures de manutenzion, preparazion y cumedura di purtoies;
 5. pruibì uni sort d’atività che pudëssa limité l funzionamënt reguler di purtoies y di mplanc;
 6. restan mpé la despusizions de lege che ie n forza, azeder al terac ntan l tëmp da d’instà –rembursan l patron tl cajo de danns – per dejëujer duc i lëures de manutenzion regulera che ie debujën sun i purtoies, i mplanc y la strutures de njonta, nce cun mesuns mecanics.

Art. 27 (Mudazion dla servitù de raions da jì cun i schi)

(1)  L tituler dla servitù de raion da jì cun i schi possa se damandé l trasferimënt dla servitù, sce l desmostra che chësc fossa de gran vantaje per l raion da jì cun i schi y de degun dann per l terac. Tl cajo che n ne unissa a deguna acurdanza vëniel aplicà i articuli 24 y 25.

Art. 28 (Dureda dla servitù de raion da jì cun i schi)

(1)  La servitù de raion da jì cun i schi vën custituida a tëmp ndeterminà.

(2)  La servitù de raion da jì cun i schi fina via:

 1. canche la ndenisazion anuela nunzieda tl articul 25, coma 1, pustom b) ne vën nia paieda per doi ani ndolauter,
 2. canche la spersa cun la grovaria dla servitù de raion da jì cun i schi ne vën nia nuzeda per doi ani ndolauter;

(3)  Tl cajo che l raion da jì cun i schi ne vënie nia plu nuzà coche raion da jì cun i schi, passa l terac, debant y tla cundizions te chëles che l ie, ala despunibltà plëina dl patron dl terac aldò dl liber fundier; l tituler dla servitù de spersa da jì cun i schi muessa, sun dumanda dl patron dl terac aldò dl liber fundier, njinië l terac a na maniera che l sibe tla cundizions coche l fova dant.

TITUL VII
STRAUFONGHES AMINISTRATIVES

Art. 29 (Straufonghes aministratives)

(1)  Restan mpé l’aplicazion dla straufonghes penales tl cajo che l fat reprejënte n reat, vëniel stabilì chësta straufonghes aministratives:

 1. chi che njinia ite n raion da jì cun i schi atrezà zënza cunzescion de frabiché ie sometù al paiamënt de na straufonga aministrativa de almanco 4.500,00 euro nchin al plu 45.000,00 euro;
 2. chi che ne respetea nia la despusizions de chësta lege sun la manutenzion y la segurëza di raions da jì cun i schi atrezei ie sometù al paiamënt de na straufonga aministrativa che va da na soma de almanco 500,00 euro a na soma de al plu 2.500,00 euro;
 3. chi che mëina n raion da jì cun i schi zënza se cruzië de mëter a jì n servisc purtoies y n servisc de sucors coche nunzià ti articuli 14 y 15 ie sometù a n paiamënt de na straufonga aministrativa che va da almanco 2.000,00 euro a al plu 5.000,00 euro;
 4. chi che mëina n raion da jì cun i schi atrezà cun n servisc purtoies y n servisc de sucors nia adatei n raport ala grandëza dl raion da jì cun i schi – nce per cie che reverda la dotazion di dutores – ie sometù al paiamënt de na straufonga aministrativa che va da almanco 500,00 euro a al plu 1.500,00 euro;
 5. chi che menan n raion da jì cun i schi atrezà ne respetea nia la despusizions n cont dla tofles nunziedes tl articul 10 ie sometù a n paiamënt de na straufonga aministrativa de na soma che va da almanco 500,00 euro a al plu 5.00,00 euro;
 6. chi che mëina n raion da jì cun i schi zënza avëi respetà l duvier dl’assegurazion nunzieda tl articul 11, coma 1, ie sometù al paiamënt de na straufonga aministrativa che va da na soma de almanco 20.000,00 euro a na soma de al plu 200,000,00 euro;
 7. chi che eserzitan n sport sun la nëif ne respetea nia la prescrizions dates dant dala tofles nluegedes sun l raion da jì cun i schi atrezà ie sometù al paiamënt de na straufonga aministrativa che va da almanco 30,00 euro a al plu 90,00 euro;
 8. ora che per cie che ie udù danora dai pustoms g), i) y l) ie chi che eserzitea n sport sun la nëif y ne respetea nia la despusizions de cumpurtamënt nunziedes ti articuli 17 y 18, sometù al paiamënt de na straufonga aministrativa da almanco 30,00 euro a al plu 90,00 euro;
 9. chi che tl eserzité n sport sun la nëif ti raions da jì cun i schi atrezei ne porta nia aiut tl cajo de n nzidënt y ne dà nia ju si generaliteies coche persona che à da nfé cun l nzidënt o che ie testemon dl nzidënt ie sometù a na straufonga aministrativa de almanco 250,00 euro nchin a 1.000,00 euro;
 10. la persona respunsabla dla viulazion dla ublianza dl casco de prutezion nunzià tl articul 19 y tl articul 6, comes 2, 4 y 5, ie sometuda al paiamënt de na straufonga aministrativa de almanco 30,00 euro a al plu 15,00 euro;
 11. chi che ne respetea nia la despusizions nunziedes tl articul 20 ie sometù al paiamënt de na straufonga aministrativa de almanco 30,00 euro a al plu 150,00 euro.
 12. chi che ne respetea nia la ublianza ududa danora dal articul 21, comes 1 y 2 ie sometù al paiamënt de na straufonga aministrativa de almanco 100,00 euro a al plu 500,00 euro.

Art. 30 (Straufonghes aministratives: pruzedimënt)

(1)  Nciariei a azerté la nfrazions n cont dl’aplicazion de chësta lege ie i funzioneres dla Repartizion provinziela Turism, judei tl cajo de bujën da personal da dedora nciarià y, te uni cajo dai organs de segurëza publica y dala polizai nunzieda tl articul 21, coma 1 dla lege di 24 de dezëmber 2003, n. 363.

(2)  L Presidënt dla Provinzia ti dà a uni un dl personal da dedora nciarià nunzià tl coma 1 la cualificazion de „nciarià ala verdia“: cun chësta cualificazion ti vëniel dat a chësc personal da dedora, tl eserzize de si funzions, la cualificazion de nciarià de servisc publich.

(3)  I sogec nunziei tl coma 1 eserzitea nce la funzions de verdia y control y l azertamënt dla nfrazions dla normes nunziedes tla lege provinziela di 19 de fauré 2001, n. 5.

(4)  Per l azertamënt dla trasgrescions y per l’aplicazion dla straufonghes aministratives vëniel aplicà la despusizions dla lege provinziela di 7 de jené dl 1977, n. 9, y mudazions suzessives.

(5)  Tl cajo de na viulazion dl articul 29, coma 1, pustoms g) y h) che à gaujà n nzidënt cun dann a terc possel unì udù danora, ora che la straufonghes aministratives de scioldi, che al respunsabl dla viulazion ti vëniel tëut la cherta da jì cun i schi dl di o suspendù l pass da jì cun i schi per de plu dis.

(6)  Ti caji che l gestëur dl raion da jì cun i schi ne respetëie nia la ublianzes stabilides te chësta lege, ora che per cie che reverda l’aplicazion dla straufonghes aministratives nunziedes tl articul 29, possa l assessëur provinziel cumpetënt cumandé l’adozion de pruvedimënc adatei a stabilì inò la usservazion dla normes scrites dant, dajan dant n tiermul, che, canche l ie passà, porta ala suspenscion – nce mé parziela – dl’atività relativa.

TITUL VIII
DESPUSIZIONS FINELES Y ABROGAZIONS

Art. 31 (Regulamënt d’esecuzion)

(1)  Tl regulamënt d’esecuzion iel disciplinà i aspec de natura tecnica y de pruzedura che reverda chësta lege cun atenzion particulera a:

 1. l’aplicazion y i cuntenuc dl plan de setor, i raions da jì cun i schi, l register y l pruzedimënt da fé; 11)
 2. la definizion, la carateristiches tecniches, i recuisic y la tlassificazion di purtoies da jì cun i schi, dla trasses da jì cun i schi y di purtoies de trasferimënt;
 3. la ublianzes dl servisc purtoies y dl servisc de sucors y la dotazion y la cualificazion dl personal;
 4. i criteres per stabilì la ndenità per la servitù de raion da jì cun i schi cun atenzion particulera al valor turistich dl teritore nteressà y ala situazion geografica de chësc;
 5. i periculi atipics;
 6. la produzion de nëif artifiziela ntan l orar de giaurida dl purtoi aldò dl articul 21, coma 1.
11)
L pustom a) dl articul 31, coma 1 ie unit remplazà nsci dal articul 1, coma 4 dla L.P. di 13 de fauré 2013, n. 2.

Art. 32 (Abrogazion de normes)

(1)  La lege provinziela di 26 de fauré 1981, n. 6 ie abrogheda.

(2)  L coma 6, dl articul 10 dla lege provinziela di 15 d’auril 1991, n. 10 ie abrogà.

Art. 33 (Mudazion dla lege provinziela di 30 de jené 2006, n. 1, „Disciplina di mplanc portamont a fum y prescrizions per i rëms al jol“)

(1)  Do l coma 4 dl articul 7 dla lege provinziela di 30 de jené 2006, n. 1 vëniel juntà chësc coma 5:

„5. Al tituler dla cunzescion dl mplant portamont ti vëniel recunesciù l dërt de preferënza tl cajo de dumanda de njinië ite n raion da jì cun i schi atrezà, a cundizion che l sibe te chësc raion mplanc portamont a chëi che l ti ie unit dat chëla cunzescion.“

Art. 34 (Despusizion finanziera)

(1)  La curidura dla spëisa per i ntervënc a cëria dl eserzize 2010 che se porta pro da chësta lege vën fata cun la cuotes de stanziamënt che ie mo despunibles sun la UPB 18110 dl bilanz provinziel 2010 y che ie autorisedes per i ntervënc nunziei tla lege provinziela abrogheda dal articul 32, coma 1.

(2)  La spëisa a cëria di eserzizies finanzieres suzessives vën stabilida cun lege finanziera anuela. Chësta lege unirà publicheda tl Buletin Ufiziel dla Region. Duc chëi che ti spieta ie ubliei de la usservé y de la fé usservé coche lege dla Provinzia.

 

indice
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionA A – Tëmp liede
ActionActionB B – Sport
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 5
ActionActionj) Lege Provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 14
ActionActionCIAMP D’APLICAZION Y DESPUSIZIONS DANORA
ActionActionPLAN DE SETOR, RAIONS DA JÌ CUN I SCHI, REGISTER Y DISCIPLINA GENERELA DI RAIONS DA JÌ CUN I SCHI ATREZEI
ActionActionRECUISIC, TLASSIFICAZION, DELIMITAZION Y TOFLES DI PURTOIES DA JÌ CUN I SCHI
ActionActionGESTION DI RAIONS DA JÌ CUN I SCHI ATREZEI
ActionActionCUMPURTAMËNT DI UTËNC TI RAIONS DA JÌ CUN SCHI ATREZEI
ActionActionSERVITÙ
ActionActionSTRAUFONGHES AMINISTRATIVES
ActionActionDESPUSIZIONS FINELES Y ABROGAZIONS
ActionActionn) Lege provinziala di 12 de novëmber dl 2019, n. 11
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich