In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Lege Provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 141)
Urdinamënt di raions da jì cun i schi 2)

Visualizza documento intero
1)
Cunedì tl Buletin di 20 de setëmber 2011, n. 38.
2)
Ćiara inće le D.P.P. di 12 de jenà dl 2012, n. 3.

Art. 31 (Regulamënt d’esecuzion)

(1)  Tl regulamënt d’esecuzion iel disciplinà i aspec de natura tecnica y de pruzedura che reverda chësta lege cun atenzion particulera a:

  1. l’aplicazion y i cuntenuc dl plan de setor, i raions da jì cun i schi, l register y l pruzedimënt da fé; 11)
  2. la definizion, la carateristiches tecniches, i recuisic y la tlassificazion di purtoies da jì cun i schi, dla trasses da jì cun i schi y di purtoies de trasferimënt;
  3. la ublianzes dl servisc purtoies y dl servisc de sucors y la dotazion y la cualificazion dl personal;
  4. i criteres per stabilì la ndenità per la servitù de raion da jì cun i schi cun atenzion particulera al valor turistich dl teritore nteressà y ala situazion geografica de chësc;
  5. i periculi atipics;
  6. la produzion de nëif artifiziela ntan l orar de giaurida dl purtoi aldò dl articul 21, coma 1.
11)
L pustom a) dl articul 31, coma 1 ie unit remplazà nsci dal articul 1, coma 4 dla L.P. di 13 de fauré 2013, n. 2.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionA A – Tëmp liede
ActionActionB B – Sport
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 5
ActionActionj) Lege Provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 14
ActionActionCIAMP D’APLICAZION Y DESPUSIZIONS DANORA
ActionActionPLAN DE SETOR, RAIONS DA JÌ CUN I SCHI, REGISTER Y DISCIPLINA GENERELA DI RAIONS DA JÌ CUN I SCHI ATREZEI
ActionActionRECUISIC, TLASSIFICAZION, DELIMITAZION Y TOFLES DI PURTOIES DA JÌ CUN I SCHI
ActionActionGESTION DI RAIONS DA JÌ CUN I SCHI ATREZEI
ActionActionCUMPURTAMËNT DI UTËNC TI RAIONS DA JÌ CUN SCHI ATREZEI
ActionActionSERVITÙ
ActionActionSTRAUFONGHES AMINISTRATIVES
ActionActionDESPUSIZIONS FINELES Y ABROGAZIONS
ActionActionArt. 31 (Regulamënt d’esecuzion)
ActionActionArt. 32 (Abrogazion de normes)
ActionActionArt. 33 (Mudazion dla lege provinziela di 30 de jené 2006, n. 1, „Disciplina di mplanc portamont a fum y prescrizions per i rëms al jol“)
ActionActionArt. 34 (Despusizion finanziera)
ActionActionn) Lege provinziala di 12 de novëmber dl 2019, n. 11
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich