In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 22 (Assiguraziuns)

(1)  Por che al vëgnes conzedü l´autorisaziun da manajè na scora de schi y daurì l´ativité de maester de schi y de brëia, d´assistënt dla scora de schi, de maester de schi alpin de II degré mëssel gnì stlüt jö n´assiguraziun de responsabilité zivila aposta por i danns a porsones y a cosses de scolars o de terzi. La mosöra minima dla proteziun dl´assiguraziun vëgn stabilida dal assessur provinzial competënt.

(2) 30)

(3) 30)

30)
I comesc 2 y 3 dl art. 22 é gnüs abrogá dal art. 5, coma 2, lëtra a) dla l.p. di 14 de messé dl 2015, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionA A – Tëmp liede
ActionActionB B – Sport
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 5
ActionActionArt. 1 (Oget dla lege)  
ActionActionArt. 2 (Profil profescional dl maester de schi)
ActionActionArt. 3 (Categories y livì dla profesciun)
ActionActionArt. 4 (Register profescional provinzial di maestri de schi)
ActionActionArt. 5 (Condiziuns por l´iscriziun tl register provinzial)   
ActionActionArt. 6 (Cursc de formaziun y ajornamënt profescional)  
ActionActionArt. 7 (Comisciuns d´ejam)  
ActionActionArt. 8 (Maestri de schi nia scrić ite tl register profescional provinzial)     
ActionActionArt. 9 (Dovëis dl maester de schi)
ActionActionArt. 10 (Cualificaziuns y spezialisaziuns)
ActionActionArt. 11 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 12 (Ćiamena provinziala di maestri de schi)
ActionActionArt. 13 (Funziuns di organns colegiai)
ActionActionArt. 14 (Sanziuns disciplinares y recursc)
ActionActionArt. 15 (Scores de schi)
ActionActionArt. 16 (Autorisaziuns por mëte sö na scora de schi)
ActionActionArt. 17
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19 (Ativité fora dla scora de schi)
ActionActionArt. 20 (Sanziuns aministratives)
ActionActionArt. 21 (Sanziuns aministratives: prozedöra)
ActionActionArt. 22 (Assiguraziuns)
ActionActionArt. 23  
ActionActionArt. 24 (Mosöres de promoziun)  
ActionActionArt. 25 (Regolamënt d´esecuziun)
ActionActionArt. 26 (Normes transitories)
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28 (Aboliziun de normes)
ActionActionj) Lege Provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 14
ActionActionn) Lege provinziala di 12 de novëmber dl 2019, n. 11
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich