In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 11 de mà dl 1995, n. 121)
Regolamentaziun dl afit privat de ćiamenes por ghesć y de apartamënć por feries aredà

1)
Publicada tl Supl. Ord. nr. 1 al B.O. di 23 de mà 1995, nr. 25.

Art. 1 (Ćiamp d’aplicaziun)       delibera sentenza

(1)  Chi che pîta n sorvisc d’alojamënt te alplü ot ćiamenes o cinch apartamënć aredà, tl medemo frabicat nia tlassifiché sciöche bëgn stromental, é sotmetüs ales desposiziuns de chësta lege.   2)

(1/bis)  Sot a chësta lege ne toma nia l’afit de ćiamenes y de apartamënć sce le mangé y le dormì ne vëgn nia prestà te na forma imprenditoriala, tan inant ch’al ne vëgn nia fat o an ne se jô nia de n’ativité de promoziun o de intermediaziun y al ne vëgn nia stlüt jö te n ann plü co cater contrać d’afit por ćiamena o apartamënt. Pro chësta forma de afit ne vëgn la metüda a desposiziun dl aredamënt y dles massaries de ćiasa y inće la fornidöra de ega, forza eletrica y scialdamënt nia conscidrades prestaziuns de sorvisc. L'aplicaziun de contrać d’afit aladô de chësc coma é inće ametüda sce le sorvisc de alojamënt vëgn bele eserzité aladô dl coma 1 y ne reverda nia i medemi locai.3) 

(2)  Chi che eserzitëia sciöche porsona singula l’ativité dada dant tl coma 1, po dè fora da mangé y da bëre ma ai ghesć de ćiasa, mëss ti surandè chësta ativité dantadöt ales porsones che fej pert dla comunanza de familia o ales porsones che vir normalmënter cun chësta y ne mëss no se scrì ite tl register aladô dl articul 4 dla lege provinziala di 14 de dezëmber 1988, nr. 57,4)  no tl indesc di inoms de chi che eserzitëia ativitês comerziales, no te indesc o registri similars. Chësta ledanza vel inće por chi che eserzitëia ativitês de agriturism aladô dla lege provinziala di 14 de dezëmber 1988, nr. 57.4) 5) 

(3)  Les funziuns aministratives por ći che reverda l’atuaziun de chësta lege ti vëgn surandades, sc’al ne vëgn nia preodü atramënter, al ombolt competënt te chël raiun.

massimeDelibera N. 4008 del 26.11.2007 - Direttive all'articolo 128/ter della legge urbanistica provinciale - ampliamento degli edifici utilizzati per l'affitto di camere e appartamenti per ferie
2)
L'art. 1, coma 1 é gnü sostituí dal art. 15, coma 1 dla l.p. di 19 de messé dl 2013, n. 10.
3)
Le coma 1/bis é gnü injuntè dal art. 16 dla L.P. di 25 de jenà 2000, nr. 2, y é dedô gnü sostituì dal art. 5 dla L.P. di 23 de messè 2007, nr. 6.
4)
Abroghè dal art. 17, coma 1, lëtra a), dla L.P. di 19 de setëmber dl 2008, nr. 7.
5)
Le coma 2 é gnü remplazè dal art. 31 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1.

Art. 2 (Denunzia dl’ativité)

(1)  Che che ó eserzité l’ativité aladô dl articul 1, mëss dé dant por scrit al ombolt competënt te chël raiun les indicaziuns revardëntes les porsones, le numer y l’ubicaziun di locai por l’alojamënt, sciöche ince le numer de lec assegná sön domanda; sc’ara se trata de n’ativité che ne döra nia döt l’ann mëssel implü gní dé dant la perioda o les periodes de tëmp olache l’eserzize é davert. 6)

6)
L'art. 2, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 15, coma 1 dla l.p. di 16 d'agost dl 2022, n. 10.

Art. 3 (Rajuns de negaziun)

(1)  Anter trënta dis mëss l’ombolt proibì cun n provedimënt motivé l’eserzize dl’ativité sce i locai n’é nia conforms ales prescriziuns de natöra urbanistica o sanitara.

(2)  L’ombolt po o damì, mëss proibì cun n provedimënt motivé, l’eserzize dl’ativité sc’al vëgn dant un di caji odüs danfora dai articui 11, 12, 92 y 108, coma 3, dl decret roial di 18 de jügn 1931, nr. 773.

(3)  L’ombolt po o damì, mëss proibì cun n provedimënt motivé, de jì inant cun l’eserzize dl’ativité sc’al vëgn a s’al dè o sc’al vëgn alsavëi na rajun aladô di comesc 1 y 2, do che le terminn dè dant tl coma 1 é tomè.

Art. 4 (Mudaziun y interuziun dl’ativité)

(1)  Por mudé le numer dles ćiamenes o di apartamënć, tl respet di limić mascimai stabilis dal articul 1, o dl numer di leć dà dant tla detlaraziun, vëgnel osservè, tan inant ch’ara va da les apliché, les desposiziuns dl articul 2.

(2)  L’interuziun dl’ativité mëss gnì comunicada al ombolt competënt te chël raiun anter n terminn de trënta dis.

Art. 5 (Anunzia di prisc)

(1)  Chi che eserzitëia n’ativité regolamentada da chësta lege mëss mëte fora te n post saurì da odëi por i ghesć i prisc minimai y mascimai dles prestaziuns che vëgn pitades. Les chertes di prisc mëss te vigni caje gnì tacades fora te vigni alzada singula olach’al é les ćiamenes y i apartamënć. Sce i prisc n’é nia anfat por dötes les ćiamenes o i apartamënć mëss les chertes di prisc gnì tacades fora te vigni ćiamena o apartamënt.

(2)  I prisc minimai y mascimai aladô dl coma 1 ti mëss gnì comunicà al’assoziaziun turistica dl post reconesciüda legalmënter anter le 1. d’otober o le 1. de merz de vigni ann; i prisc vel dal 1. de dezëmber y dal 1. de jügn suandënć. Sce la comunicaziun ne vëgn nia fata por tëmp vëgnel confermè la validité dl’ultima comunicaziun.

(3)  I terminns aladô dl coma 2 po gnì mudà cun deliberaziun dla Junta provinziala. La deliberaziun relativa vëgn publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun.

Art. 6 (Registraziun di ghesć)

(1)  Por la registraziun di ghesć alojà vëgnel apliché les desposiziuns dl articul 44 dla L.P. nr. 58/1988, y mudaziuns suandëntes.

Art. 7 (Suraverda)

(1)  L’ativité de suraverda ti speta ai organns competënć tl cheder dla legislaziun varënta.

Art. 8 (Recursc)

(1)  Cuntra i provedimënć dl ombolt aladô dl articul 3, po l’interessè fà recurs ala Junta provinziala anter trënta dis dala comunicaziun o dala notificaziun dl provedimënt.

Art. 9 (Regolamënt d’esecuziun)

(1)  Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel stabilì les condiziuns di locai por l’ativité d’alberch, d’atres denominaziuns eventuales y cuntrassëgns, sciöche inće les atres modalitês d’aplicaziun de chësta lege.

Art. 10 (Lista)   delibera sentenza

(1)  I comuns dla Provinzia à na lista dles strotöres d’alberch aladô dl articul 1 de chësta lege olach’al mëss gnì dè dant le numer dles ćiamenes o di apartamënć, le numer di leć y di bagns o dles dusces. La lista é publica.7)

(2)  I comuns mëss ti ortié na copia dla lista ales assoziaziuns turistiches dl post competëntes y ti lascè inće alsavëi sc’al é gnü mudé i dać sön la lista.

massimeDelibera N. 4008 del 26.11.2007 - Direttive all'articolo 128/ter della legge urbanistica provinciale - ampliamento degli edifici utilizzati per l'affitto di camere e appartamenti per ferie
7)
Le coma 1 é gnü integrè dal art. 5 dla L.P. di 23 de messè 2007, nr. 6.

Art. 11 (Straufunghes aministratives)

(1)  Sc’al vëgn eserzité l’ativité aladô de chësta lege zënza la dè dant spo vëgnel desponü che l’eserzize vëgnes stlüt bele atira y implü vëgnel apliché na straufunga aministrativa che va da n minimo de 328 euro a n mascimo de 1.306 euro.8) 

(2)  Cun na straufunga aministrativa che va da 68 euro a 328 euro vëgnel straufè chi che:8) 

  1. eserzitëia l’ativité aladô dl articul 1 de chësta lege te locai che ne vëgn nia dà dant tla denunzia;
  2. aplichëia prisc che é plü basc co i prisc minimai y plü alć co chi mascimai detlarà y metüs fora;
  3. ne mët nia fora la cherta cun i prisc aladô dl articul 5 de chësta lege;
  4. ne comunichëia nia la mudaziun o l’interuziun dl’ativité;
  5. mët fora n cuntrassëgn de tlassificaziun cun indicaziuns falades o adora na tlassificaziun nia dërta;9)
  6. ne dà nia jö les informaziuns che va debojëgn por la tlassificaziun o ne lascia nia pro i inrescimënć relatifs.9)

(2/bis)  Cun na straufunga aministrativa de 235 euro ćina 705 euro vëgnel straufè chi che ne comunichëia nia o comunichëia ma en pert o massa tert les porsones alojades.8) 10) 

(3)  Sc’al sozed plü iadi pol inće gnì proibì de jì inant cun l’ativité.

(4)  Ai organns cun la funziun de suraverda y de control aladô dl articul 7 ti spétel l’inćiaria de ti jì do ales violaziuns aladô de chësta lege.

(5)  Les straufunghes vëgn ordinades dal ombolt competënt. Le paiamënt dla straufunga vëgn fat a bëgn dl comun tl raiun olache la violaziun é gnüda cometüda tres le tesorier respetif. Al vëgn apliché le lege provinziala di 7 de jenà 1977, nr. 9, y mudaziuns suandëntes.

8)
Les somes è gnüdes sostituides insciö dal art. 1, coma 35, dl D.P.P. di 19 de messè dl 2006, nr. 34.
9)
Les lëtres e) y f) é gnüdes injuntades dal art. 16 dla L.P. di 25 de jenà 2000, nr. 2.
10)
Le coma 2/bis é gnü injuntè dal art. 16 dla L.P. di 25 de jenà 2000, nr. 2.

Art. 1211) 

11)
Abroghè dal art. 16 dla L.P. di 25 de jenà 2000, nr. 2.

Art. 1312) 

12)
Remplazëia l'art. 44, coma 2, dla L.P. di 14 de dezëmber 1988, nr. 58.

Art. 1413) 

13)
Remplazëia l'art. 16, coma 3, dla L.P.di 18 d’agost 1992, nr. 33.

Art. 15 (Normes transitores)

(1)  Chi che ala jüda en forza de chësta lege eserzitëia n’ativité che vëgn regolada te chësta en conformité ala lege provinziala di 15 de jenà 1982, nr. 3, y mudaziuns suandëntes, po jì inant cun chësta ativité y ne mëss nia dè jö la comunicaziun aladô dl articul 2.

(2)  Chi che eserzitëia l’ativité aladô dl articul 1, po implü benefizié di contribuć odüs danfora dala lege provinziala di 6 d’aurì 1993, nr. 8.

Art. 16 (Abrogaziun de normes)

(1)  Da canche chësta lege va en forza vëgn la lege provinziala di 15 de jenà 1982, nr. 3, revardënta la “Regolamentaziun dl’ativité privata d’afitaćiamenes” abrogada.

Chësta lege é da publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié de la respetè y de la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.