In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 141)
Normes por la sconanza dla salvarjina y por l’eserzize dla ćiacia 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 28 de messè dl 1987, n. 34.
2)
Mudé dal art. 6 dla l.p. di 28 de novëmber dl 1996, n. 23, sciöche inće dal art. 28 dla l.p. di 12 d’otober dl 2007, n. 10.

Art. 19/ter (Urć zoologics)   delibera sentenza

(1)  Por i fins de chësta lege capëscion sot a urt zoologich vigni strotöra permanënta olache al vëgn tignì ejemplars vis de tiers salvari dl post cun laprò inće chi preodüs dala lege provinziala di 9 de jügn dl 1978, n. 28, y mudaziuns suandëntes, por i mëte en mostra por almanco set dis al ann. Tut fora da chësc vëgnel i zircus, les botëghes di tiers da ćiasa, i zëntri de recuperada por la salvarjina sciöche inće les strotöres che tëgn sorts de vicì y mamifri salvari trać sö por fins zootecnics y agroalimentars. 80)

(2)[  I urć zoologics mëss:

  1. tó pert a ativitês d’inrescida che porta pro ala conservaziun dles sorts de tiers o ala formaziun tles tecniches y abilitês de conservaziun o al barat d’informaziuns sön la conservaziun dles sorts o, sce al é le caje, sön le zidlamënt de tiers te gabies, sön le popolamënt danü o sön la reintroduziun dles sorts te so raiun vital natural;
  2. promöie l’educaziun y la sensibilisaziun dl publich por ći che reverda le mantignimënt dla varieté biologica, dantadöt cun informaziuns sön les sorts metüdes fora y sön sües lercs vitales naturales;
  3. tignì i tiers te condiziuns che tëgnes cunt di bojëgns biologics y de conservaziun de vigni sort, cun laprò inće na sistemaziun di raiuns sigà ite adatada ala sort de tiers y mantignì n livel cualitatif alt tl mantignimënt y tla cura di tiers tres n program ponsè sura bun de tratamënć de medejina di tiers de prevenziun y de cura y na dërta ojoradöra;
  4. tó mosöres adatades por evité che i tiers s’un sciampes, por impedì manaciades ecologiches poscibles por les sorts indigenes y por se stravardè dala difujiun de parassić che vëgn da defora;
  5. tignì n register ajornè sön i tiers che é tl urt zoologich por vigni sort de tier.] 80)

(3)  Da gestì n urt zoologich ôl ester na lizënza. Tla lizënza él les condiziuns por garantì che les ghiranzes preodüdes dal coma 2 vëgnes respetades. Por i fins preodüs dal coma 7, mëss che che damana na lizënza, denant che ara ti vëgnes dada, dè na garanzia adatada te na forma de scioldi, de titui de stat, de n liber dl sparagn o de na garanzia bancara a bëgn dla Provinzia autonoma da Balsan; süa amunta vëgn stabilida cun chë lizënza. 81)

(4)  Denant che conzede, neghè, proroghè o mudé na lizënza, controlëia l’Osservatore faunistich provinzial sce les ghiranzes scrites dant vëgn bëgn ademplides. 81)

(5)  Sce n urt zoologich ne n’à nia la lizënza, spo vëgnel stlüt al publich. 81)

(6)  Sce l’urt zoologich n’ademplësc nia les condiziuns dla lizënza, vëgn la lizënza revocada o mudada y l’urt zoologich vëgn stlüt daldöt o en pert al publich; chësc do che al é gnü contestè les iregolaritês y stabilì n terminn de alplü dui agn por adotè les mosöres che ô ester por ademplì les prescriziuns dla lizënza. 81)

(7)  Sce n urt zoologich vëgn stlüt daldöt o en pert, vëgn les sorts de tiers che vëgn tignides ilò portades te na strotöra adeguada a spëises dl urt zoologich che vëgn stlüt.

(8)  I urć zoologics mëss gnì ćiarà sura por garantì che les condiziuns che é tla lizënza vëgnes respetades. Por chësc fin vëgnel fat n’ispeziun almanco un n iade al ann.

(9)  Tl respet de ći che vëgn preodü dal coma 2, stabilësc l’Osservatore faunistich provinzial por vigni sort les condiziuns de strotöra y d’organisaziun por daurì n urt zoologich sciöche inće les modalitês y i dovëis por l’eserzize de n urt zoologich.

(10)  L’assessur provinzial competënt por la ćiacia, do avëi ciafè l’arat dl Osservatore faunistich provinzial, adotëia i provedimënć odüs danfora da chësc articul. La suraverda di urć zoologics ti speta al Osservatore faunistich provinzial che s’anüza por chësc fin dl Corp forestal provinzial y dl Sorvisc veterinar provinzial.

(11)  Por i urć zoologics che à na lizënza regolara ne vëgnel nia apliché les desposiziuns preodüdes dal articul 6 dla lege di 7 de forà dl 1992, n. 150, y mudaziuns suandëntes. 82)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008 - Caccia - prelievi venatori in deroga - disciplina dei giardini zoologici - competenza statale
80)
I comesc 1 y 2 dl articul 19/ter é gnüs detlarà incostituzionai cun sentënza di 19 de novëmber dl 2008, n. 387. Le coma 1 é spo gnü sostituì insciö dal art. 2, coma 10 dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
81)
Cun sentënza di 19 de novëmber dl 2008, n. 378 à la Curt costituzionala detlarè che les chestiuns de legitimité costituzionla di comesc 3, 4, 5 y 6 n’à degöna rajun.
82)
L’art. 19/ter é gnü injuntè dal art. 13 dla l.p. di 12 d’otober dl 2007, n. 10, y é gnü sostituì insciö dal art. 19, coma 3 dla l.p. di 10 de jügn dl 2008, n. 4.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionA A – Pëscia
ActionActionB B – Ciacia
ActionActiona) Lege Provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14
ActionActionI Desposiziuns generales
ActionActionII Sistem dla ćiacia
ActionActionIII. Eserzize dla ćiacia
ActionActionIV. Detenziun y comerz dla salvarjina
ActionActionArt. 18 (Pié y adorè la salvarjina)
ActionActionArt. 19 (Zëntri por le zidlamënt dla salvarjina)   
ActionActionArt. 19/bis (Detenziun de vicì por fins da ornamënt y da amatur)  
ActionActionArt. 19/ter (Urć zoologics)  
ActionActionArt. 20 (Comerz de salvarjina)
ActionActionArt. 21 (Lascè jì salvarjins)
ActionActionArt. 22 (Imbalsamaziun de salvarjins y galberaria)
ActionActionV Gestiun di reviers de dërt
ActionActionVI. Autoritês dla ćiacia
ActionActionVII Verda dla ćiacia y proteziun dla salvarjina
ActionActionVIII Dagns gaujà dala salvarjina y dala ćiacia
ActionActionIX Sanziuns penales, aministratives y straufunghes suplementares
ActionActionX Desposiziuns finanziares, transitores y finales
ActionActiong) Lege provinziala di 16 de messè dl 2018, n. 11
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich