In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 141)
Normes por la sconanza dla salvarjina y por l’eserzize dla ćiacia 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 28 de messè dl 1987, n. 34.
2)
Mudé dal art. 6 dla l.p. di 28 de novëmber dl 1996, n. 23, sciöche inće dal art. 28 dla l.p. di 12 d’otober dl 2007, n. 10.

Art. 19 (Zëntri por le zidlamënt dla salvarjina)    delibera sentenza

(1)  Aladô de chësta lege vëgn conscidrà zëntri de zidlamënt dla salvarjina le sperses de terac cun na si incëria olache al vëgn tignì salvarjins por fins de stüde, de sconanza faunistica, d’alimentaziun y de repopolamënt.

(2)  Por tigní sorts de tiers salvari, cun lapró salvarjins da zidlamënt, te n zënter por la salvarjina vál debojëgn dl’autorisaziun dl ofize provinzial competënt por la ciacia. I zëntri mëss gní stlüc jö dai grunc vijins a na manira che la salvarjina ne pois no ite no fora, tut fora i vicí. Tl zënter pól ma gní tigní chës sorts de salvarjina por chëres che al rapresentëia so biotop, sciöche ince assá ressurses de pascentada naturala y poscibilités de ojoradöra artifiziala. Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel stabilí, do avëi aldí l’assoziaziun plü rapresentativa tl raiun provinzial di titolars de zëntri por la salvarjina, i recuisic che i zëntri por la salvarjina mëss ademplí, sciöche ince les prescriziuns sön süa gestiun, les sorts che mëss ester iló y le prelevamënt de tiers.   68)

(3)  Por la costruziun di zëntri ól ester l’autorisaziun dl ofize provinzial competënt por la ciacia, do avëi aldí l’ispetorat forestal competënt te chël raiun. Sce al vá debojëgn por la gestiun dl zënter aladô dl coma 2 da renforzé la sigaziun vëgnel relascé, do n arat nia liënt dla repartiziun provinziala competënta por la natöra y le paessaje n’autorisaziun dal ofize provinzial competënt por la ciacia. La valutaziun tëgn cunt di dovëis preodüs dala diretiva 92/43/CEE, sciöche ince dla diretiva 2009/147/CE.   69)

(4)  L’autorisaziun vëgn revocada sce al mancia öna dles condiziuns preodüdes dal coma 2 y 3, ater co ai zëntri che é bele y á bele l’autorisaziun canche chësta desposiziun vá en forza por ci che reverda les sorts tignides o la suraspersa. La revocaziun dl’autorisaziun vëgn ince comanada dal diretur dl ofize provinzial competënt por la ciacia, sce an ne tëgn nia de plü iadi ales desposiziuns de chësta lege y dl regolamënt d’atuaziun.  70)

(5)  Les porsones che ciafa l’autorisaziun da fà sö y manajè n zënter mëss tignì n register vidimé de ćiaria y desćiaria olache al mëss gnì scrit sö vigni entrada y sortida dla salvarjina, sciöche inće süa provegnënza. Implü po le personal de verda dla ćiacia nominé tl articul 31 tó vijiun dl register y fà controi tl zënter.

(6)  Ti zëntri por le zidlamënt dla salvarjina él proibí da jí a ciacia. I tiers pó ma gní copá dal titolar dl’autorisaziun preodüda dal coma 3, da organs de sconanza dla ciacia o da n iagher autorisé por chësc fin dal ofize provinzial competënt por la ciacia. Le iagher autorisé mëss avëi la lizënza por le stlop da jí a ciacia y l’assiguraziun preodüda dal articul 11, coma 6.   71)

(6/bis)  Al ne vëgn nia aratè eserzize dla ćiacia sce le titolar dl’autorisaziun preodüda dal coma 3 o n iagher autorisé dal ofize provinzial competënt por la ćiacia pëia y copa tiers ti zëntri por le zidlamënt dla salvarjina, olache al vëgn tignì salvarjins por fins alimentars. 72)

(7) 73)

(7/bis)  Le titolar dl zënter por la salvarjina vëgn damané por scrit dal ofize provinzial competënt por la ciacia da tó y jí dal zënter por la salvarjina cun salvarjins tignis zënza autorisaziun o do süa revocaziun. Sce an ne vá nia impara tl tëmp fissé de almanco 30 dis, desponn le diretur dl ofize provinzial competënt por la ciacia d’ofize da tó y jí dal zënter cun i tiers ti adebitan al titolar dl zënter por la salvarjina i cosć. 74)

(8)  Por realisé y la manajé i zëntri de recuperada por i vicí y i mamifers dl post sconá da porsones autorisades aladô dl articul 3 che á conescënzes particolares te chësc ciamp, pó la Junta provinziala conzede contribuc cina al 90 porcënt dles spëises ametüdes al finanziamënt.   75)

(9)  L’autorisaziun preodüda dal coma 3 sostituësc la definiziun dla ćiaria di mangiaerba sciöche inće la determinaziun dl tëmp de pascentada y l’autorisaziun da jì a pascentada te bosch aladô di articui 22 y 23, coma 1 dla lege provinziala di 21 d’otober dl 1996, n. 21, y mudaziuns suandëntes. 76)

(10)  L’ofize provinzial competënt por la ćiacia po te vigni caje autorisé i titolars de na lizënza de ćiacia por le raiun olache al é le zënter da tó fora la salvarjina d’aundla ćiaciabla che s’é trata ite tl zënter, y stabilì les modalitês dl intervënt. 76)

(11)  Tan inant che al é danman i recuisic preodüs ti vëgnel conzedü al titolar dl zënter por le zidlamënt de salvarjins o a na porsona nominada da ël pro l'autorité competënta, n termin de 20 dis por apié, narcotisé o copé i salvarjins sciampá dal zënter. Ala medema manira pól gní inciarié te caji motivá do avëi aldí le titolar dl zënter i organs preodüs dal articul 31, coma 1 o i titolars de lizënzes de ciacia aladô dles indicaziuns dl'autorité competënta, da narcotisé o copé salvarjins sciampá.  77)

massimeDelibera N. 531 del 01.03.2004 - Modalità dei controlli a campione sulla liquidazione di agevolazioni economiche nei settori della caccia e della pesca
massimeDelibera N. 3944 del 07.09.1998 - Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona (modificati con delibera n. 4723 del 3.11.1999)
68)
L'art. 19, coma 2 é gnü naota integré dal art. 2, coma 6 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14, y spo dal art. 6, coma 1 dla l.p. di 16 d'agost dl 2022, n. 10.
69)
L'art. 19, coma 3 é naota gnü sostituí dal art. 6 dla l.p.di 28 de novëmber dl 1996, n. 23, y spo sostituí dal art. 2, coma 8 dla l.p. di 14 de dezëmber dl 2011, n. 14, y dal art. 2, coma 7 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14.
70)
L'art. 19, coma 4 é gnü sostituí insciö dal art. 2, coma 7 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14.
71)
L'art. 19, coma 6 é gnü sostituí dal art. 6 dla l.p. di 28 de novëmber dl 1996, n. 23, y dal art. 11, coma 1 dla l.p. di 12 d'otober dl 2007, n. 10, y spo dal art. 2, coma 7 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14.
72)
Le coma 6/bis é gnü injuntè dal art. 40 dla l.p. di 11 d’agost dl 1998, n. 9, y sostituì dal art. 11, coma 1 dla l.p. di 12 d’otober dl 2007, n. 10.
73)
Abroghè dal art. 6 dla l.p. di 28 de novëmber dl 1996, n. 23.
74)
L'art. 19, coma 7/bis é gnü injunté dal art. 6, coma 2 dla l.p. di 19 d'agost dl 2022, n. 10.
75)
L'art. 19, coma 8 é gnü ajunté dal art. 11, coma 2 dla l.p. di 12 d'otober dl 2007, n. 10, y spo mudé insciö dal art. 26, coma 2 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
76)
I comesc 9 y 10 dl art. 19 é gnüs injuntà dal art. 2, coma 9 dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
77)
L'art. 19, coma 11 é gnü ajunté dal art. 2, coma 8 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionA A – Pëscia
ActionActionB B – Ciacia
ActionActiona) Lege Provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14
ActionActionI Desposiziuns generales
ActionActionII Sistem dla ćiacia
ActionActionIII. Eserzize dla ćiacia
ActionActionIV. Detenziun y comerz dla salvarjina
ActionActionArt. 18 (Pié y adorè la salvarjina)
ActionActionArt. 19 (Zëntri por le zidlamënt dla salvarjina)   
ActionActionArt. 19/bis (Detenziun de vicì por fins da ornamënt y da amatur)  
ActionActionArt. 19/ter (Urć zoologics)  
ActionActionArt. 20 (Comerz de salvarjina)
ActionActionArt. 21 (Lascè jì salvarjins)
ActionActionArt. 22 (Imbalsamaziun de salvarjins y galberaria)
ActionActionV Gestiun di reviers de dërt
ActionActionVI. Autoritês dla ćiacia
ActionActionVII Verda dla ćiacia y proteziun dla salvarjina
ActionActionVIII Dagns gaujà dala salvarjina y dala ćiacia
ActionActionIX Sanziuns penales, aministratives y straufunghes suplementares
ActionActionX Desposiziuns finanziares, transitores y finales
ActionActiong) Lege provinziala di 16 de messè dl 2018, n. 11
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich