In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 61)
Ordinamënt dl Istitut provinzial por l’assistënza al’infanzia

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 10 de forà dl 1976, n. 6.

Art. 11 (Comisciun consultiva por le coordinamënt di sorvisc)

(1) Por sostignì la colaboraziun danter i sorvisc desvalis dl istitut vëgnel metü sö na comisciun consultiva metüda adöm dal diretur/dala direturia dl istitut, che la chërda ite y é a će d'ëra, dal diretur sanitar/dala direturia sanitara, dala porsona inćiariada di sorvisc d'economat, dal caplan y da na rapresentanza dl personal dl istitut.

(2) Pro la comisciun nominada dessura toca inće n assistënt sozial/n'assistënta soziala por le setur minoril.

(3) Sce al va debojëgn pol gnì damanè, sön proposta dla comisciun, esperć/espertes che tol pert ales sentades.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Gestiun dl istitut)  
ActionActionArt. 3 (Verda dl istitut)
ActionActionArt. 4 (Acoliënza)
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6 (Sorvisc dl istitut)
ActionActionArt. 7 (Direziun)
ActionActionArt. 8 (Responsabilitês sanitares)
ActionActionArt. 9 (I sorvisc d'aministraziun y d'economat)
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11 (Comisciun consultiva por le coordinamënt di sorvisc)
ActionActionArt. 12-15
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 (Desposiziuns desvalies)
ActionActionArt. 18-21
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23
ActionActionArt. 24 (Notes finales)
ActionActionArt. 25
ActionActionINJUNTA A
ActionActionf) Lege Provinziala di 1 de jügn dl 1983, n. 13
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionj) Lege Provinziala di 3 de otober dl 2003, n. 15
ActionActionl) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActionn) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich