In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 41)
Regolamënt intern dl Consëi dla Provinzia Autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. ord. n. 1 dl B.O. 1. de jügn dl 1993, n. 25.

Art. 18 (Convocaziun, atribuziuns y deliberaziuns dl Ofize de presidënza)

(1) L’Ofize de presidënza vëgn cherdé ite y presidié dala Presidënta/dal Presidënt dl Consëi che fissëia l’ordin dl de dles sentades.

(2) L'Ofize de presidënza:

  1. emanëia i provedimënc che reverda le personal dl Consëi aladô de ci che é preodü dal regolamënt organich dl personal dl Consëi y dl organigram;
  2. garantësc le respet dl regolamënt intern y determinëia l'interpretaziun coreta, tan inant che ara nen vá nia de dezijiuns resservades ala Presidënta/al Presidënt dl Consëi;
  3. aprovëia, aladô dl regolamënt d'aministraziun intern y de contabilité, i proiec dl bilanz de previjiun y dl cunt consuntif dl Consëi arjigná dala Presidënta/dal Presidënt.
    I proiec dl bilanz de previjiun y dl cunt consuntif vëgn spo sotmetüs al’aprovaziun dl Consëi;
  4. desponn les mudaziuns y i storni de bilanz;
  5. formulëia propostes, por la mudaziun o l'integraziun dl regolamënt organich dl personal dl Consëi y de so organigram, dl regolamënt intern d'aministraziun y contabilité, dl regolamënt dles indenités, di compënsc, dl tratamënt de misciun y contribuc ales fraziuns, sciöche ince por l’emanaziun eventuala di regolamënc nüs y ti les mët dant al Consëi por l’aprovaziun;
  6. aprovëia le protocol dl’ultima sentada dl Consëi dla legislatöra y a vigni moda düc i protocoi ciamó da aprové;
  7. deliberëia sön dötes les atres chestiuns surandades dala Presidënta/dal Presidënt;
  8. baia y ejaminëia, sön domanda de na süa componënta/n so componënt, ince d'atri argomënc, tl respet dl podëi dezijional dla Presidënta/dl Presidënt.

(3) L’Ofize de presidënza vëgn metü sö te na manira varënta cun la presënza dla maioranza de sües componëntes/sü componënc, cun lapró la Presidënta/le Presidënt o la Vizepresidënta/le Vizepresidënt preodü dal articul 15, coma 2. Les dezijiuns vëgn adotades cun la maioranza assoluta dles componëntes/di componënc. Tl caje de parité de usc é chëra dla presidënta/dl presidënt la usc dezidënta.24)

24)
L'art. 18, coma 3 é gnü naota sostituí dal art. 11 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 7 de ma dl 2003, n. 5, y spo dal art. 11 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 4 de ma dl 2011, n. 3.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActionDESPOSIZIUNS PRELIMINARES
ActionActionI ORGANS DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionArt. 14 (Presidënta o Presidënt dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 15 (Vizepresidëntes y Vizepresidënc dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 16 (Secreteries presidenziales/Secreters presidenziai)
ActionActionArt. 17 (Ofize de presidënza)
ActionActionArt. 18 (Convocaziun, atribuziuns y deliberaziuns dl Ofize de presidënza)
ActionActionArt. 19 (Incompatibilité)
ActionActionArt. 20 (Fraziuns dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 21 (Collegium dles/di capogrups dles fraziuns dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 22 (Les comisciuns legislatives)
ActionActionArt. 23 (Comisciun por le regolamënt intern)
ActionActionArt. 23/bis (Comisciun de convalidaziun)
ActionActionArt. 24 (Comisciuns speziales)
ActionActionArt. 25 (Comisciuns de inrescida)
ActionActionArt. 26 (Composiziun, nominaziun y funzionamënt dles comisciuns)
ActionActionArt. 27 (Comisciuns dl Consëi interregionales)
ActionActionArt. 28 (Delegaziuns)
ActionActionLE BILANZ DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DL PROZEDIMËNT DE CONVALIDAZIUN Y DECADËNZA
ActionActionLES COMISCIUNS LEGISLATIVES
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DLES SENTADES DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionLITAZIUNS, NUMER LEGAL Y DELIBERAZIUNS DL CONSËI
ActionActionPROZEDÖRA POR LA PRESENTAZIUN Y LA DISCUSCIUN DI DESSËGNS DE LEGE
ActionActionMUDAZIUNS DL STATUT D’AUTONOMIA
ActionActionRELAZIUNS Y ALDIZIUNS
ActionActionFUNZIUNS DE CONTROL
ActionActionADORANZA DL LINGAZ ITALIAN Y TODËSCH
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES Y TRANSITORES
ActionActiond) Lege provinziala di 26 de juni dl 2009, n. 3
ActionActione) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 3
ActionActiong) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionh) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActionk) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich