In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 51)
Reforma dles indenités por i organs dl Consëi y dla Junta provinziai

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. n. 4 al B.O. di 23 de ma dl 2017, n. 21. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 14 de novëmber dl 2017, n. 46.

Art. 7 (Partezipaziun ales sentades dles comisciuns legislatives y d'atri organs colegiai – conseguënzes economiches tl caje de assënza nia iustificada)

(1) Al fej pert di dovëis de vigni aconsiadú/aconsiadëssa tó pert, dlungia ales sentades dl Consëi provinzial, ince a chëres dles comisciuns legislatives y di atri organs colegiai de chi che al/ara é gnü cherdé/cherdada a fá pert.

(2) Tl caje de impedimënt ti dá jö vigni aconsiadú/aconsiadëssa al presidënt/ala presidënta dla comisciun o dl organ colegial de chël che al/ara fej pert, na iustificaziun scrita cun indicaziun dles rajuns spezifiches d’impedimënt. Tl caje de prescia assoluta o imposcibilité ogetiva reconesciüda dal presidënt/dala presidënta dla comisciun o dl organ colegial, vëgnel azeté na comunicaziun a usc, ince tres terzi, olache al mëss gní fat te n’edema la iustificaziun scrita.

(3) La iustificaziun d'assënza vëgn aratada varënta, sce ara vëgn cuntrasotescrita dal presidënt/dala presidënta dl Consëi provinzial y vá zoruch a öna de chëstes rajuns:

  1. eserzize de n'inciaria istituzionala surandada dal Consëi o dala Junta provinziai o regionai;
  2. maratia, sojornanza te ospedal, vijita dal dotur, proes de laboratore, terapies y val’ da de te;
  3. zitaziun iudiziara;
  4. rajuns familiares dër zities da valuté caje por caje dal presidënt/dala presidënta dl Consëi;
  5. rajuns de forza plü alta.

(4) Al componënt/ala componënta de na comisciun legislativa o de n ater organ colegial dl Consëi, che é resulté assënt/resultada assënta da na sentada, zënza na rajun iustificada, por döta la dorada o a vigni moda por passa mesa sentada, ti vëgnel trat jö aladô dl caje, i imporc preodüs respetivamënter dales lëtres a), b) y c) dl coma 2, dl articul 6, se cruzian a vigni moda dla detraziun dl import n iade su, ince sce l’assënza nia iustificada reverda plü de öna na sentada fata tratan le medemo mez de.

(5) Tl caje de desfiramënt, daldöt o en pert, tl medemo tëmp de sentades de de plü organs colegiai olache un n’aconsiadú/öna n’aconsiadëssa vëgn cherdé/cherdada a fá pert, ne vëgnel nia trat jö l’import preodü dal coma 4, sce l’aconsiadú/aconsiadëssa tol pert ala sentada de un n organ colegial y resultëia assënt/assënta pro chëra di atri organs.

(6) Les normes preodüdes da chësc articul vëgn aplicades ince ales sentades dl ofize de presidënza y dl colegium di/dles capogrup, sce ai vëgn cherdá ite por scrit.

(7) Les detraziuns eventuales preodüdes dal coma 4 vëgn fates aladô dles normes preodüdes dal coma 10 dl articul 6, a pert chëres por l’assënza dala sentada dl ofize de presidënza, che vëgn fates sön la retüda dles spëises pausciala che ti speta ai componënc/ales componëntes dl ofize de presidënza aladô dl articul 2 de chësta lege.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 26 de juni dl 2009, n. 3
ActionActione) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 3
ActionActiong) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionh) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Indenité de inciaria)
ActionActionArt. 3 (Iadi de sorvisc di componënc/dles componëntes dla Junta provinziala y dl Ofize de presidënza dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 4 (Iadi de sorvisc di aconsiadus provinziai y dles aconsiadësses provinziales)
ActionActionArt. 5 (Partezipaziun ales sentades)
ActionActionArt. 6 (Partezipaziun ales sentades dl Consëi provinzial – conseguënzes economiches tl caje de assënza nia iustificada)
ActionActionArt. 7 (Partezipaziun ales sentades dles comisciuns legislatives y d'atri organs colegiai – conseguënzes economiches tl caje de assënza nia iustificada)
ActionActionArt. 8 (Retüda dles spëises iudiziares, legales y di arac a bëgn di aconsiadus provinziai/dles aconsiadësses provinziales)
ActionActionArt. 9 (Compëns por i rapresentanc/les rapresentantes dl Consëi provinzial tles comisciuns paritetiches por les normes d’atuaziun dl Statut spezial – Retüda dles spëises por i componënc/les componëntes dla Comisciun permanënta por i problems dla provinzia de Balsan (mosöra 137 dl “Pachet”))
ActionActionArt. 10 (Sistem informatif di dac sön le finanziamënt dl’ativité di grups politics)
ActionActionArt. 11 (Norma transitora)
ActionActionArt. 12 (Abrogaziun de normes)
ActionActionArt. 13 (Desposiziuns finanziares)
ActionActionArt. 14 ( Jüda en forza)
ActionActionk) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich