In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 51)
Reforma dles indenités por i organs dl Consëi y dla Junta provinziai

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. n. 4 al B.O. di 23 de ma dl 2017, n. 21. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 14 de novëmber dl 2017, n. 46.

Art. 2 (Indenité de inciaria)

(1) Ai componënc/Ales componëntes dl Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan che á sura tl Consëi provinzial o tla Junta provinziala öna dles inciaries dessot, ti spetel por le desfiramënt de sües funziuns na retüda dles spëises pausciala, paiada por dodesc mëisc, aladô dles singoles inciaries, tl respet dl’indenité consiliara y dla retüda dles spëises por l’eserzize dl mandat preodü, respetivamënter, dai articui 2, coma 1, y 3, coma 1, lëtra a) dla lege regionala di 21 de setëmber dl 2012, n. 6, “Tratamënt economich y regolamënt previdenzial di mëmbri dl Consëi dla Regiun autonoma Trentin-Südtirol”, dlungia vigni inciaria:

 1. presidënt/presidënta dla Provinzia 4.600 euro;
 2. presidënt/presidënta dl Consëi provinzial 3.300 euro;
 3. vizepresidënt/vizepresidënta dla Junta provinziala: 4.100 euro;
 4. assessur provinzial/assessuria provinziala: 3.600 euro;
 5. vizepresidënt/vizepresidënta dl Consëi provinzial: 2.400 euro;
 6. secreter presidenzial/secreteria presidenziala: 1.200 euro;
 7. presidënt/presidënta de comisciun legislativa: 800 euro;  2)
 8. presidënt/presidënta de na fraziun dl Consëi provinzial metüda adöm da altamo 2 componënc: 1.100 euro;  3)
 9. presidënt/presidënta de na fraziun dl Consëi provinzial metüda adöm ma da un n componënt/öna na componënta: 600 euro;  4)

(2) Ai componënc/Ales componëntes dla Junta provinziala che ne fej nia pert dl Consëi ti spetel l’indenité preodüda por süa inciaria, cun implü lapró dötes les retribuziuns preodüdes dala lege regionala di 21 de setëmber dl 2012, n. 6.

(3) La retüda dles spëises pausciala ti speta:

 1. ala presidënta/al presidënt dla Provinzia y ai assessurs provinziai/ales assessuries provinziales dala data de süa lita da pert dl Consëi provinzial cina ala data dla lita, respetivamënter dl presidënt nü/dla presidënta nöia dla Provinzia y di assessurs provinziai nüs/dles assessuries provinziales nöies dla legislatöra suandënta y, a vigni moda, nia sura le tëmp de so mandat fora tl caje de demisciuns, tomanza, impedimënt permanënt, mort o n'atra rajun;
 2. al presidënt/ala presidënta y ai componënc/ales componëntes dl ofize de presidënza dala data de süa lita da pert dl Consëi provinzial cina al de dan la data d'insediamënt dl Consëi provinzial suandënt y a vigni moda nia sura la dorada de so mandat fora, do avëi tigní cunt, por le presidënt/la presidënta y le vize-presidënt/la vize-presidënta, dla dorada dl’inciaria aladô dl articul 48-ter, coma 3 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d'agost dl 1972, n. 670;
 3. ai presidënc/ales presidëntes de comisciuns legislatives y ai presidënc/ales presidëntes dles fraziuns dl Consëi provinzial dala data de surantuta dl’inciaria aladô dles desposiziuns dl regolamënt intern por döta la dorada dl ademplimënt de sües funziuns, y a vigni moda nia sura le de dan chël dla data d’insediamënt dl Consëi provinzial suandënt fora.

(4) Les retüdes dles spëises preodüdes dal coma 1 ne pó nia gní acumulades. Le titolar/La titolara de de plü inciaries mëss chirí fora na sora indenité, tan inant che al é na situaziun de acumulaziun potenziala.

2)
Ciara ince la norma transitora preodüda dal art. 11, coma 1 de chësta lege.
3)
Ciara ince la norma transitora preodüda dal art. 11, coma 1, de chësta lege.
4)
Ciara ince la norma transitora preodüda dal art. 11 coma 1, de chësta lege.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 26 de juni dl 2009, n. 3
ActionActione) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 3
ActionActiong) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionh) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Indenité de inciaria)
ActionActionArt. 3 (Iadi de sorvisc di componënc/dles componëntes dla Junta provinziala y dl Ofize de presidënza dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 4 (Iadi de sorvisc di aconsiadus provinziai y dles aconsiadësses provinziales)
ActionActionArt. 5 (Partezipaziun ales sentades)
ActionActionArt. 6 (Partezipaziun ales sentades dl Consëi provinzial – conseguënzes economiches tl caje de assënza nia iustificada)
ActionActionArt. 7 (Partezipaziun ales sentades dles comisciuns legislatives y d'atri organs colegiai – conseguënzes economiches tl caje de assënza nia iustificada)
ActionActionArt. 8 (Retüda dles spëises iudiziares, legales y di arac a bëgn di aconsiadus provinziai/dles aconsiadësses provinziales)
ActionActionArt. 9 (Compëns por i rapresentanc/les rapresentantes dl Consëi provinzial tles comisciuns paritetiches por les normes d’atuaziun dl Statut spezial – Retüda dles spëises por i componënc/les componëntes dla Comisciun permanënta por i problems dla provinzia de Balsan (mosöra 137 dl “Pachet”))
ActionActionArt. 10 (Sistem informatif di dac sön le finanziamënt dl’ativité di grups politics)
ActionActionArt. 11 (Norma transitora)
ActionActionArt. 12 (Abrogaziun de normes)
ActionActionArt. 13 (Desposiziuns finanziares)
ActionActionArt. 14 ( Jüda en forza)
ActionActionk) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich