In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Lege provinziala di 27 de messè dl 2015, n. 91)
Lege provinziela per l'ativiteies cultureles

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl suplemënt n. 3 dl B.U. di 4 d’agost 2015, n. 31. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 18 de october dl 2016, n. 42.

Art. 3  (Consultes cultureles)

(1) La Jonta provinziela numinea, per l tëmp dla legislatura y sun pruposta dl cumëmber dla Jonta provinziela cumpetënt, consultes cultureles sciche organs consultifs per la ndividuazion dla vijions de politica culturela de uni grupa linguistica y la nen determinea la cumpëida di cumpunënc. L cumëmber cumpetënt curespundënt dla Jonta provinziela nen fej nstës pert y ie si presidënt. 4)

(2) La consultes cultureles se anconta te na senteda tenida deberieda coche Consulta culturela provinziela. Coche organn consultif dla Jonta provinziela àla la funzion de la sustenì y cunsië n cont de co ndrezé via la politica culturela n cumenanza. Uni un di trëi cumëmbri dla Jonta provinziela cumpetënc per la cultura à la ncëria, a rotazion, de fé l presidënt per n terzo dla legislatura. La Consulta culturela provinziela ruva adum te na senteda publica almanco n iede al ann.

(3) Per ejaminé i proiec culturei y la prugramazions plurieneles nueves possa la consultes cultureles se urganisé te cumiscions o giuries, tulan ite, sce l ie de bujën, nce urganisazions o espertes y esperc o urganisazions da dedora, numinei dala Jonta provinziela. 5)

(4) 6)

(5) Ai cumëmbri y ala secreteres y ai secreteres dla consultes cultureles, cumiscions y giuries vëniel paià, sce l ti spieta, la cumpensazions de presënza y l tratamënt economich de miscion udui danora dala normativa provinziela n forza. 7)

4)
L articul 3, coma 1, ie unì mudà nsci dal articul 12, coma 1, dla L.P. di 3 de jené 2020, n. 1.
5)
L articul 3, coma 3, ie unì sustituì dal articul 1, coma 2, dla L.P. di 27 de merz 2020, n. 2.
6)
L'articul 3, coma 4, ie unit abrogà dal articul 12, coma 1, dla L.P. di 3 de jené 2020, n. 1.
7)
L test tudësch dl articul 3, coma 5, ie unì mudà dal articul 1, coma 3, dla L.P. di 27 de merz 2020, n. 2.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA A – Radiotelevijion Azienda Speziela dla Provinzia de Bulsan (RAS)
ActionActionB B – Sustëni de ativiteies cultureles
ActionActiona) Lege Provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41
ActionActioni) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 2
ActionActionk) Lege provinziala di 27 de messè dl 2015, n. 9
ActionActionArt. 1 (Fins)             
ActionActionArt. 2 (Vantajes economics per ativiteies cultureles y artistiches)                
ActionActionArt. 3  (Consultes cultureles)
ActionActionArt. 4  (Partezipazion a ënc culturei)        
ActionActionArt. 5  (Publicazions y ativiteies editorieles)  
ActionActionArt. 6  (Film y media)    
ActionActionArt. 7  (Ativiteies de carater educatif)        
ActionActionArt. 8  (Sponsorisazions de scumenciadives educatives y cultureles)  
ActionActionArt. 9  (Criteres d’atuazion)
ActionActionArt. 10  (Abrogazions)
ActionActionArt. 11  
ActionActionArt. 12  (Despusizions finanzieres)
ActionActionArt. 13  
ActionActionC C – Defendura di bëns culturei
ActionActionD D – Istituzions cultureles
ActionActionE E – Archif provinziel
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich