In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

g) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 31)
Istituziun de na Convenziun por la reforma dl Statut d’autonomia dl Trentin-Südtirol

Avertimënt

 

Chësta norma iuridica vëgn publicada por ladin aladô dl articul 32, coma 3, dl Decret dl Presidënt dla Republica n. 574/1988, y mudaziuns suandëntes. La verjiun taliana y todëscia é bele gnüda publicada tl suplemënt n. 2 dl B.O. di 28 d’aurí dl 2015, n. 17.

1)
Publicada tl suplemënt n. 2 dl B.O. di 28 d’aurí dl 2015, n. 17.

Art. 1 (Istituziun y inciaries)

(1) Por garantí na gran partezipaziun dla sozieté zivila dl Südtirol ala reforma dl Statut d’autonomia vëgnel istituí na Convenziun provinziala (Convenziun sön le Südtirol) cun l’inciaria da ejaminé n sböz che reverda sides i adatamënc istituzionai che les integraziuns che vá debojëgn dl Statut d’autonomia, da fá na discusciun lassura y da le presenté al Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan.

(2) La Convenziun laora en autonomia y independënza tl cheder di fins che ti é gnüs assegná y aladô dl prinzip dl consëns. Implü se tëgnera ai prinzips dla trasparënza, dla publizité, dla partezipaziun y dla consultaziun dles zitadines y di zitadins. I laurs dla Convenziun vëgn a s'al dé te chëstes fases:

  1. na pröma fasa olache al vëgn lauré fora n documënt d'introduziun sön la basa dl regolamënt intern dla Convenziun delibré dal Ofize de presidënza dl Consëi provinzial a öna cun le collegium di capogrup;
  2. na fasa d'audiziun dles propostes portades dant dala sozieté zivila, olache al vëgn ince ascuté sö - aladô dles modalités odüdes danfora dal regolamënt - espertes y esperc che ne fej nia pert dla Convenziun;
  3. na fasa de proposta olache al vëgn lauré fora n documënt cun les propostes por le Consëi sön la revijiun dl Statut d’autonomia. Le documënt ti vëgn mené ales presidëntes/ai presidënc di Consëis dles Provinzies autonomes de Trënt y Balsan y ala presidënta/al presidënt dl Consëi regional. Al pó ince gní metü jö y mené inant relaziuns de mendranza. 2)
2)
L’art. 1, coma 2, lëtra c) é gnü mudé insciö dal art. 17, coma 1 dla l.p. di 22 de dezëmber dl 2016, n. 27.

Art. 2 (Composiziun)

(1) La Convenziun vëgn istituida dal Consëi provinzial y ara é metüda adöm da 33 comëmbri:

  1. cater comëmbri da na proposta de nü inoms metüs dant dal Consëi di comuns;
  2. dui comëmbri da na proposta de sis inoms da pert dles assoziaziuns di imprenditurs plü rapresentatives y dui comëmbri da na proposta de sis inoms proponüs dai sindacac plü rapresentatifs;
  3. cin' porsones espertes de dërt, chirides fora aladô di criters stabilis dal Ofize de presidënza y sön la basa de n curriculum spezialistich, nominades dal Consëi provinzial;
  4. ot comëmbri che rapresentëia la sozieté zivila. Ai vëgn litá danter 100 zitadines privates y zitadins privac che forma le 'forum' preodü dal articul 5, coma 2;
  5. dodesc comëmbri nominá, sön proposta dles fraziuns de maioranza o mendranza, dal Consëi provinzial, che rapresentëia proporzionalmënter la mendranza politica.

(2) Tla composiziun dla Convenziun preodüda dal coma 1 mëssel gní garantí la rapresentanza proporzionala di grups linguistics sciöche ara resultëia dal'ultima cumpëda ofiziala dla popolaziun y na rapresentanza ecuilibrada de trami i sesc.

(3) La Convenziun lita danter sü comëmbri la presidënta/le presidënt y döes vizepresidëntes/dui vizepresidënc che costituësc deboriada l'Ofize de presidënza dla Convenziun. I comëmbri dl Ofize de presidënza ne pó nia fá pert dl medemo grup linguistich.

(4) La presidënta/Le presidënt ti lascia periodicamënter alsavëi al Consëi provinzial sciöche i laurs dla Convenziun vá inant.

(5) La Convenziun vëgn metüda sö pro le Consëi provinzial. Les strotöres dl Consëi sostëgn la Convenziun te so laur. Le Consëi provinzial ti garantësc ala Convenziun le sostëgn tecnich y organisatif che vá debojëgn tres n secretariat permanënt, y tres acordanzes aposta pól ince gní metü a desposiziun personal y strotöres da pert de operadus da defora. En particolar mantëgn le secretariat dla Convenziun la plata web dla Convenziun, sön chëra che al vëgn publiché les ates y i documënc dla reforma y n forum interatif.

Art. 3 (Modalités de funzionamënt dla Convenziun)

(1) La Convenziun s'incunta almanco dui iadi al mëis y ara pó gní cherdada ite dala presidënta/dal presidënt vigni iade che ara/al l'arata d'ütl o sce almanco n cuinto di comëmbri dla Convenziun s'al damana.

(2) Les sentades dla Convenziun é publiches, sciöche porater ince düc i documënc che ara prodüj.

(3) I laurs dla Convenziun pó gní partis sö danter grups de laur y gní ince a s'al dé telematicamënter. I particolars vëgn definis dal regolamënt che pó gní mudé cun la maioranza di comëmbri dla Convenziun.

Art. 4 (Colaboraziun cun les parlamentares/i parlamentars y cun le Consëi dla Provinzia autonoma de Trënt)

(1) L'Ofize de presidënza dla Convenziun s'incunta regolarmënter cun les parlamentares/i parlamentars che á süa residënza tl Südtirol y ti dá informaziuns sön coche ara stá cun i laurs dla Convenziun. Implü vëgnel tresfora a s'al dé n barat de minunghes cun le Consëi dla Provinzia autonoma de Trënt.

Art. 5 (Coordinamënt y partezipaziun)

(1) Ënc publics y porsones privates, assoziaziuns - ince nia reconesciüdes - y dötes les organisaziuns interessades cun sënta tl Südtirol pó ti presenté al secretariat dla Convenziun süa domanda de partezipaziun. Les modalités y i termins por la presentaziun dles domandes vëgn stabilis cun deliberaziun dl Ofize de presidënza dl Consëi provinzial.

(2) 100 porsones privates chirides fora se costituësc te n organ tlamé "forum" che vëgn regolarmënter informé sön i laurs dla Convenziun y che vëgn ascuté y damané aladô dles modalités fates fora dala Convenziun. Te chësc "forum" pól se registré dötes les porsones che á süa residënza tl Südtirol y á plü co 16 agn. Al vëgn te vigni caje garantí la rapresentanza ecuilibrada di grups linguistics y di sesc. La prozedöra de seleziun sciöche ince i detais dl prozes partizipatif vëgn stabilis, do avëi aldí les rapresentantes/i rapresentanc dla sozieté zivila, cun deliberaziun dl Ofize de presidënza dl Consëi provinzial te 60 dis da canche chësta lege é jüda en forza. La lita di ot comëmbri dla Convenziun preodüda dal articul 2, coma 1 vëgn a s'al dé tolon en conscidraziun ci che vëgn stabilí tl articul 2, coma 2.

(3) Dan y tratan i laurs dla Convenziun vëgnel metü a jí scomenciadies partizipatives por abiné adöm les idees y les propostes dla popolaziun. Chëstes scomenciadies vëgn tignides te n numer adegué sura döta la provinzia y s'adressëia a grups desvalis adoran metodes adatades. I detais vëgn definis cun deliberaziun dl Ofize de presidënza dl Consëi provinzial aladô dl coma 2.

(4) La Convenziun pó odëi danfora l'audiziun de porsones espertes sön temesc spezifics.

(5) Tratan les sentades dla Convenziun á les aconsiadësses provinziales/i aconsiadus provinziai le dërt da tó la parora, da fá propostes y da les splighé, aladô de ci che vëgn preodü dal regolamënt.

(6) Rembursamënc eventuai dles spëises vëgn stabilis cun deliberaziun dl Ofize de presidënza dl Consëi provinzial.

Art. 6 (Dorada di laurs)

(1) La Convenziun á na dorada mascimala de dodesc mëisc da canche ara é gnüda istituida dal Consëi provinzial. La Convenziun pó despone cun la maioranza de dui terzi de sü comëmbri che i laurs vëgnes prolungiá por alplü sis mëisc.

Art. 7 (Norma finanziara)

(1) Les spëises por l'ativité dla Convenziun che vëgn da chësta lege é a ciaria dl bilanz dl Consëi provinzial. Chëstes spëises vëgn curides sön la basa de n'acordanza cun operadus esterns odüs danfora dal articul 2, coma 5, che tol ince ite les inciaries, les ressurses de personal che vá debojëgn y les modalités de paiamënt.

(2) Al vëgn sciazé che por l'atuaziun de chësta lege vëgnel dé fora 350.000 euro brutto.

Art. 8 (Jüda en forza)

(1) Chësta lege vá en forza le de do süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun autonoma Trentino-Südtirol.

Chësta lege vëgn publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respeté y da la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.

 

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 26 de juni dl 2009, n. 3
ActionActione) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 3
ActionActiong) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionArt. 1 (Istituziun y inciaries)
ActionActionArt. 2 (Composiziun)
ActionActionArt. 3 (Modalités de funzionamënt dla Convenziun)
ActionActionArt. 4 (Colaboraziun cun les parlamentares/i parlamentars y cun le Consëi dla Provinzia autonoma de Trënt)
ActionActionArt. 5 (Coordinamënt y partezipaziun)
ActionActionArt. 6 (Dorada di laurs)
ActionActionArt. 7 (Norma finanziara)
ActionActionArt. 8 (Jüda en forza)
ActionActionh) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActionk) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich