In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

o) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 11)2)
Desposiziuns en materia de sopoltöra y cremaziun

1)
Publicada tl B.O. di 31 de jenà dl 2012, n. 5.
2)
Regolamënt d’esecuziun: ciara le D.P.P. di 17 de dezëmber dl 2012, n. 46.

Art. 1 (Fins)

(1) Chësta lege regolamentëia l’azertamënt dla mort y la cremaziun di morć, tl respet dla comemoraziun comunitara di defunć.

(2) Por respetè la comemoraziun comunitara di defunć, él conzedü rituai de comemoraziun.

Art. 2 (Azertamënt y denunzia de mort)

(1) Le personal sanitar competënt azertëia la mort y lascia alsavëi la rajun dla mort.

Art. 3 (Tó demez le stimoladù dl cör o le defibriladù)

(1) Le dotur che azertëia la mort, o la porsona che al à deleghè, se crüzia de tó demez dal mort le stimoladù dl cör o le defibriladù, sce al n’un é un.

Art. 4 (Mesi de proteziun)

(1) Le personal che se crüzia dl trasport di morć tol mesi de proteziun adatà por se sconè da prighi biologics, anfat cara che é la rajun dla mort.

Art. 5 (Le odlè y le trasport dl mort)

(1) Sce al n’é nia rajuns igieniches decuntra, po le mort gnì odlè, ma por le tëmp che va assolutamënter debojëgn, tl domizil. Por odlè y trasportè le mort dal domizil ala ćiamena di morć, ôl ester le nulla osta aposta dl dotur competënt.

(2) Le trasport dl mort fora dal teritore provinzial vëgn fat aladô dles desposiziuns nazionales.

Art. 6 (Autorisaziun ala cremaziun)

(1) L’autorisaziun ala cremaziun vëgn relasciada dal comun olache la porsona é morta, tl respet dla orentè dl defunt o de sü familiars, lasciada alsavëi tres testamënt, detlaraziun relasciada al comun dl’ultima residënza o iscriziun a n’assoziaziun reconesciüda, che à sciöche fin la cremaziun.

Art. 6/bis (Tarifes)

(1) Sön proposta dl manajadú dl crematore vëgnel stabilí, cun decret dl Presidënt dla Provinzia, les tarifes por la cremaziun.

(2) Por sostigní les cremaziuns tl interes publich pó i comuns odëi danfora te sü regolamënc de cortina na retüda parziala dla tarifa por la cremaziun por che che á le dërt da gní sopolis te na cortina sön le teritore comunal.  3)

3)
L'art. 6/bis é gnü injunté dal art. 33, coma 1 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.

Art. 7 (Conservaziun dl cënder)

(1) L’urna sigilada che contëgn le cënder po gnì tignida sö te na cortina o surandada a n afidatar.

(2) Sce l’urna vëgn sopolida mëssera gnì curida pro cun altamo 40 zentimetri de tera.

Art. 8 (Afidamënt dl’urna)

(1) Vigni porsona, ënt o assoziaziun, che le defunt, o che che po dì cara che é l’orentè dl defunt, à chirì fora, po ester l’afidatar dl’urna.

(2) L’afidamënt preodü dal coma 1 vëgn autorisé dal comun de residënza dl defunt, che tëgn inće le register aposta.

(3) L’afidatar dl’urna po damanè che al vëgnes tignì sö i dać anagrafics dl defunt tla cortina dl comun de residënza o de mort.

Art. 9 (Sternüda dl cënder)

(1) La sternüda dl cënder vëgn autorisada dal comun.

(2) La sternüda dl cënder vëgn fata dal om/dala fomena, da n familiar o da n’atra porsona autorisada dala porsona che à chësc dërt, o dal esecutur dl testamënt. Sce la porsona che à chësc dërt ne dà nia d’atres indicaziuns o sce le defunt ê scrit ite a n’assoziaziun che à tl statut sciöche fin la cremaziun, po le cënder gnì sternü da na porsona delegada dal’assoziaziun.

Art. 10 (Informaziun)

(1) La Provinzia autonoma de Balsan y i comuns sostëgn y promöi l’ativité d’informaziun dla jënt sön les sorts de sopoltöra desvalies, cun laprò la cremaziun, l’afidamënt dl cënder y les modalitês da le sterne o conservè.

Art. 11 (Regolamënt d’esecuziun)

(1) Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel determiné:

  1. che che azertëia la mort;
  2. che che scrî fora la denunzia de mort;
  3. les normes tecniches por le trasport di morć y dl cënder;
  4. la regolamentaziun dl’autorisaziun de cremaziun;
  5. les normes tecniches di scrins y dl’urna;
  6. la regolamentaziun dl afidamënt dl’urna;
  7. la regolamentaziun de sternüda y i posć de sternüda dl cënder.

Art. 12 (Desposiziuns transitores y finales)

(1) Le cënder de cremaziuns fates denant che chësta lege jiss en forza, po gnì surandè o sternü tl respet dles desposiziuns preodüdes da chësta lege y dla orentè dl defunt, bel anfat coche al l’à lasciada alsavëi.

(2) I regolamënć de cortina messarà gnì adatà dai comuns te n ann dala jüda en forza dl regolamënt d’esecuziun dla lege.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

 

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActioni) Lege Provinziala di 28 de otober dl 1994, n. 10
ActionActiono) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 1
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Azertamënt y denunzia de mort)
ActionActionArt. 3 (Tó demez le stimoladù dl cör o le defibriladù)
ActionActionArt. 4 (Mesi de proteziun)
ActionActionArt. 5 (Le odlè y le trasport dl mort)
ActionActionArt. 6 (Autorisaziun ala cremaziun)
ActionActionArt. 6/bis (Tarifes)
ActionActionArt. 7 (Conservaziun dl cënder)
ActionActionArt. 8 (Afidamënt dl’urna)
ActionActionArt. 9 (Sternüda dl cënder)
ActionActionArt. 10 (Informaziun)
ActionActionArt. 11 (Regolamënt d’esecuziun)
ActionActionArt. 12 (Desposiziuns transitores y finales)
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionG - Emergënza sanitera – COVID-19
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich