In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

d) Lege Provinziala di 22 de otober dl 1993, n. 171)
Regulamënt dl pruzedimënt aministratif y dl dërt de ti ruvé permez ai documënc aministratifs

1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

SEZION I
Furmazion di pruvedimënc aministratifs y di recursc

Art. 1 (Prinzips generei y delegificazion)              delibera sentenza

(1)  L’atività aministrativa dla Provinzia se tën ai criteres de fazion, d'economizità, de slune y de publizità per arjonjer i fins udui danora dala lege.

(2)  La strutures urganisatives dla Provinzia, dl’aziendes y di ënc che depënd da d’ëila ie struturedes a na maniera che la pruzedures sibe plu scëmples, tambën a livel dla cumpetënzes che a livel di sistems y mesuns de lëur, dla destribuzion dl personal y di lëures y nce dla culaburazions da dedora.

(3)  Per arjonjer i fins udui danora ti comes 1 y 2 y cun l’usservanza di prinzips cuntenii ti articuli che vën do, vëniel determinà cun regulamënt, che possa nce mudé o ntegré leges valëivles, i ponc cumpedei su tlo dessot:

 1. l’urganisazion y l funzionamënt di organns colegiai dla Provinzia, co i reurganisé y i tré adum te n organn sëul, sce si ativiteies ie cunliedes. L possa nce unì smendrì la cumpëida de si cumëmbri y, sce i organns ne ie nia de bujën a uni moda, possen i tò ju o i sustituì;2)
 2. la modaliteies y i tiermui preudui per la pruzedures aministratives singules, co les tré adum sce les à da nfé cun la medema atività privata o publica. L ie te chësc cajo da tenì cont dla sort de atività y dla natura di pruvedimënc, da cialé de smendrì la fases defrëntes, l numer di organns provinziei che tol pert, da razionalisé la cumpetënzes y i cuntroi, da eliminé l’acurdanzes y i cunsënsc che ne muessa nia vester y da trasferì i pudëies dezijionei a organns monocratics o a direzions aministratives, sce chisc ne se damanda nia, pervia de si gran mpurtanza, che i vënie eserzitei te na forma colegiala;
 3. i documënc che ie da njunté ala dumandes per l'emiscion di pruvedimënc aministratifs;
 4. la soprescion dla pruzedures che ne curespuend nia plu ai fins y ai obietifs fundamentei dla legislazion de setor o che cuntrastea cun i prinzips dl urdinamënt giuridich dla Union europeica (UE);
 5. la soprescion dla pruzedures che cumporta plu custimënc che vantajes per l’aministrazion y per i zitadins, nce tres la sustituzion dla atività aministrativa direta, cun formes de regulamentazion autonoma da pert dla persones nteressedes;
 6. l adatamënt dla normes sustanzieles y de chëles sun la pruzedures dl'atività y di ac aministratifs ai prinzips dl dërt dl’UE, nce remplazan l sistem dla cunzescions cun chël dl’autorisazions;
 7. la soprescion dla pruzedures che desvieia dala normes de pruzedura de carater generel, canche la rejons che giustifichea n regulamënt de setor speziel ne ie nia plu dates. 3)

(4)  L diretëur generel dla Provinzia possa dé ora cun decret, per la preparazion y l’atuazion de proiec che mira ala scemplificazion de pruzedures, a recuperé l’efizienza y la produtività, a reurganisé y miuré i servijes tl’aministrazion provinziela, coche sperimentazion y per n tëmp de doi ani, che possa unì slungià a cater ani, despusizions per la sperimentazion de pruzedures adatedes al fin de rënder l lëur aministratif plu efizient y asvelt, eventualmënter nce desvian dala despusizions n forza. 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000 - Personale docente - unificazione tra scuole - unica graduatoria dei docenti - Procedimento amministrativo - limiti al principio tempus regit actum - applicabilità dello jus superveniens a tutti gli atti del procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 123 vom 29.04.1998 - Wettbewerb - Verlust eines Dokumentes eines Bewerbers - Pflicht zur Anforderung eines Duplikats
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti
2)
Cëla l articul 1 dl D.P.P. 25 de lugio 2014, n. 26.
3)
L coma 3 ie unit modificà dal articul 14 dla lege provinziela di 13 de merz dl 1995, n. 5, dal articul 30 dla lege provinziela di 21 de jené dl 1998, n. 1 y dal articul 1 dla lege provinziela di 19 de fauré dl 2001, n. 4.Cëla l articul 11 dla lege provinziela di 21 de jené 1998, n. 1:

11. Scemplificazion di formulares dla Provinzia

(1) Duc i formulares y modiei adurvei dal’aministrazion provinziela ti raporc cun la zitadines y i zitadins te duc i ciamps nce te chël dla tecnologies modernes muessa unì cunzepii aldò de na strutura y na mpustazion grafica standardiseda y dëssa unì scemplifichei y puscibilmënter smendrii te si cuantità.

(2) La Jonta provinziela dà ora l regulamënt d’esecuzion relatif.

(3) Tl lim de tëmp de un n ann do la jita n forza dla lege ejaminea la Repartizion servijes zëntrei si atuazion y prejentea na relazion lessù.

Art. 1/bis    4) delibera sentenza

massimeVerfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19 - Buchhalterische und Verwaltungshaftung im öffentlichen Dienst –Zuständigkeit des Staates – Unzulässigkeit von Ausnahmen auf Landesebene – Zulage für geschäftsführende Führungskräfte
4)
L articul 1/bis ie unit abrogà tres l  articul 38, coma 1, pustom  b)  dla lege provinziela di 23  de dezëmber  2015, n. 18.

Art. 2 (Criteres per l'atribuzion de vantajes economics)                                                delibera sentenza

(1) La Jonta provinziela determinea cun na deliberazion che ie da publiché tl Buletin Ufiziel dla Region i criteres per la cunzescion de suvenzions, cuntribuc, finanziamënc ausilieres, stipendiums, premies, sustënies, aiuc finanzieres y vantajes economics d'uni sort a persones, sozieteies y a ënc publics y privac, y nce la modaliteies dl paië ora de chisc y dla documentazion che muessa unì prejenteda te chësc cuntest. Per i ënc y i sogec che lëura zënza fins de davani tl ciamp soziel, dl lëur, dla sanità, dl’istruzion, dla cultura, dl sport, dla defendura dla cuntreda y dl ambient possa la documentazion unì limiteda ala soma dl vantaje economich cunzedù; l’ublianza de atesté la realisazion de duta la scumenciadiva sustenida resta mpe y nce la prestazions di ënc y di sogec nstësc possa unì cuantifichedes. 5) 6)

(1/bis)  L relevamënt dla situazion economica de persones fisiches per la cunzescion de suvenzions, cuntribuc, stipendiums, premies, sustenimënc, aiuc finanzieres y l’atribuzion de vantajes economics de cie sort che mei, vën fat sun la basa di criteres per la detlarazion unificheda dl davani y dl patrimone, stabilii cun regulamënt d’esecuzion. 7)

(1/ter)  Al fin dl cuntrol y dl svilup di criteres per la detlarazion unificheda dl davani y dl patrimone aldò dl coma 1/bis, à la Provinzia azes ai dac che curespuend ai benefizienc y ala prestazions di ënc publics che se nuza di criteres nunziei per la gestion dla prestazions respetives. 8)

(2)  La strutura aministrativa respunsabla dla pruzedura verifichea sce la scumenciadives suvenzionedes vën tenides aldò dla regules sun la basa de contes, de cuntrac o d’autra documentazions adatedes, che vën stabilides, setor per setor, tla deliberazions nunziedes tl coma 1, y nce n basa ala detlarazion dla persona che damanda l alesiramënt economich. Te chësta muessel unì detlarà che la cundizions y i recuisic scric dant dala lege vën adempìi y l muessa unì specificà i ufizies o ënc pra chëi che l ie unit fat o l unirà fat d'autra dumandes per n alesiramënt economich per la medema scumenciadiva.

(2/bis)  Per i alesiramënc liei ai ntervënc de costruzion o ressanamënt possa i criteres per l’atribuzion de vantajes economics udëi danora che la licuidazion di cuntribuc per lëures de costruzion y de miuramënt dl terac vënie fata, ti lims dla spëisa lasceda pro, tres l’aplicazion, ala cuantità di lëures dejëuc, di priejes uniteres o dla somes pausciales, apurvei n ucajion dla cunzescion dl alesiramënt, cun la njonta, ulache udù danora dai criteres de setor curespundënc, de na cuota fisseda danora per spëises genereles y cëries defrëntes. La detlarazion dl’esecuzion regulera di lëures, data ora da n prufesciunist abilità n basa al stat parziel o finel di lëures, vel coche documentazion adateda per la licuidazion dl vantaje economich. 9)

(2/ter)  Tl respet dl prinzip dla scemplificazion dla pruzedures aministratives possa i criteres per l’atribuzion di vantajes economics udëi danora che la documentazion de spëisa vënie sustituida da na lista ressuntiva dla spëises abudes. Ala lista, da chëla che l muessa vester da udëi i detai essenziei dla documentazion de spëisa, vëniel njuntà na detlarazion dl reprejentant legal de chi che se damanda l alesiramënt, che atestea che la spëises ie unides fates. 10) 

(3)  Uni strutura aministrativa respunsabla de paië ora i alesiramënc economics fej cuntroi a cajo tla mesura de almanco l sies percënt dla scumenciadives sustenides. La modaliteies vën determinedes dala Jonta provinziela aldò dl coma 1; la possa nce se jué de esperc da dedora. 5) 

(4)  Danter la spëises lascedes pro a cuntribut iel te uni cajo stlut ora chëles n referimënt ala chëutes sun l davani y sun l patrimone, ora che la chëuta sun l’ativiteies produtives. L vën oradechël lascià pro a cuntribut la cëries respidledes coche cuntribuc previdenziei. 11)

massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeDelibera N. 331 del 09.02.2009 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico
massimeDelibera N. 1022 del 31.03.2008 - Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006
massimeDelibera N. 4739 del 28.12.2007 - Criteri per la concessione di contributi a sensi dell'articolo 10 della L.P. 37/1974
massimeDelibera N. 2033 del 06.06.2006 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 - Determinazione modalità controlli a campione di cui all'art. 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006 - Ricorso giurisdizionale avverso atto applicativo di provvedimento presupposto non impugnato - inammissibilità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005 - Widerruf von Beiträgen für Industrie und Gewerbe - Berufung auf allgemeine Gründe des öffentlichen Interesses und auf allgemeine Verwaltungspraxis ungenügend
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005 - Widerruf von Beiträgen wegen Nichterfüllung einer Auflage - betrifft ein subjektives Recht
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003 - Impianti idroelettrici - diniego di contributo provinciale - sentenza TAR - jus superveniens
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la concessione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001 - Finanzierung von Wasserkraftwerken - Aussetzung sine die der Beitragsleistungen mit einfachem Verwaltungsakt
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998 - Incentivi per l'artigianato - illegittimità di una delibera della Giunta provinciale che si discosta dalla legge provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996 - Agevolazioni per azienda esercente commercio ambulante - definizioneDiniego di provvidenze - indicazione della relativa norma vale come motivazione
5)
L articul 2 ie unit sustituì dal articul 2 dla lege provinziela di 19 de fauré dl 2001, n. 4; l coma 1 ie inò unì sustituì dal articul 24 dla lege provinziela di 23 de lugio dl 2007, n. 6.
6)
iiL articul 2 coma 1 ie n iede unit sustituì tres l articul 24 dla L.P. di 23 de lugio 2007, n. 6, y ie dadedò unit mudà nsci tres l articul 15 coma 1 dla L.P. di 23 de dezëmber 2014, n. 11.
7)
L articul 2, coma 1/bis, ie unit njuntà dal articul 7, coma 2, dla lege provinziela di 17 de jené 2011, n. 1.
8)
L articul 2, coma 1/ter ie unit njuntà dal articul 4, coma 1, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.
9)
L articul 2, coma 2/bis ie unit njuntà dal articul 15, coma 2, dla L.P. di 23 de dezëmber 2014, n. 11.
10)
L articul 2, coma 2/ter ie unit njuntà dal articul 15, coma 2, dla L.P. 23 de dezëmber 2014, n. 11.
11)
L articul 2, coma 4 ie unit njuntà dal articul 15, coma 3, dla L.P. di 23 de dezëmber 2014, n. 11.

Art. 2/bis (Giapé vantajes economics zënza I dërt de i giapé)                                   delibera sentenza

(1)  Sce da n cuntrol nunzià tl articul 5 vëniel ora che l cuntenut dla detlarazion ne ie nia drët o che l ie unit lascià ora vel nfurmazion che ie debujën, restan mpé la straufonghes penales, pierd la persona detlarënta l dërt de giapé i vantajes che l à giapà n cajo de n pruvedimënt eventuel basà sun la viulazion nunzieda. La soma che ie n cajo da reter possa vester de alplù diesc iedesc la pert dl alesiramënt giapà zënza rejon. Tl cheder dl dërt al stude pierd l detlarënt, alincontra, restan mpé l’aplicazion dla straufonghes penales eventueles, la rejon sun la pert dl cuntribut giapà n cunseguënza al pruvedimënt eventualmënter dat ora n basa ala viulazion inant nunzieda.  12) 13)

(2)  Cun l pruvedimënt de revucheda o d'archiviazion vëniel nce scrit dant che la persona che à cumetù l’azion o l’omiscion o che à tëut pert a chëstes, l ënt da d’ëila reprejentà o chi che nen à trat prufit ne daussa nia plu giapé vantajes economics per n tëmp de nchin a 5 ani dala data dl pruvedimënt nstës. Ora che per i caji de rezediva possa la pruibizion de giaudëi de vantajes economics unì limiteda a repartizions o setores singui. Chësta despusizions vën aplichedes nce tl cajo de fac cumetui dan la jita n forza de chësta lege, sce les ie plu vantajëujes.12)

(3)  L organn cumpetënt de paië ora i alesiramënc possa desvië dala pruibizion nunzieda tl coma 2 o la apliché per n tëmp plu curt sce l se trata de:

 1. persones che à l dërt de giapé aiuc finazieres che ie assolutamënter debujën per viver;
 2. persones dala stënta che à assolutamënter bujën de cures mediches;
 3. ënc zënza fins de davani cun ativiteies istituzioneles de nteres publich;12)
 4. na dumanda de n sustëni per l stude. 14)

(4)  Sce per i fac nunziei tl coma 1 ie la soma giapeda zënza dërt unfat auta o mëndra de 3.999,96 euro, vëniel aplicà la straufonga aministrativa dl paiamënt de na soma da 500,00  a 25.822,00 euro. Chësta straufonga ne daussa nia superé l tripl dl vantaje giapà. L resta mpe l'aplicazion de sanzions penales eventueles. 15) 16)

(4/bis)  Tl ciamp dla promozion dl stude vëniel aplicà la despusizions aldò dl coma 4, tan inant che plu cunvenientes, a fac cumplìi dan la jita n forza de chësc articul, sce i pruvedimënc tëuc per dé la straufonga ne ie nia definitifs. 17)

(5)  Dai fac y dala straufonghes nunziedes tl coma 1, 2 y 4 ie stlut ora l nia avëi comunicà nfurmazions sun l fat de avëi giapà suvenzions, cuntribuc, sustenimënc y stipendiums, premies, aiuc finanzieres o d’autri alesiramënc economics d’uni sort ai ufizies provinziei che cunzed o paia ora chësta somes. 18) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - ripetizione di contributi indebitamente erogati - obbligo di recupero - buona fede del percipiente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005 - Edilizia abitativa agevolata -revoca di agevolazioni - controlli - comunicazione della Polizia municipale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
12)
I comes 1, 2 e 3 dl art. 2/bis, ie nsci unic sustituii dal art. 18, coma 1, dla lege provinziela di 23 de dezëmber 2010, n. 15. 
13)
L articul 2/bis, coma 1, ie unit mudà nsci dal articul 4, coma 2, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.
14)
L pustom d) dl articul 2/bis, coma 3 ie unit njuntà dal articul 4, coma 3, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.
15)
L articul 2/bis ie unit njuntà dal articul 35 dla lege provinziela di 28 de dezëmber dl 2001, n. 9 mudà dal articul 15 dla lege provinziela di 28 de lugio dl 2003, n. 12, y nsci sustituì dal articul 1, coma 1 dla lege provinziela di 10 de juni dl 2008, n. 4. Cela nce la norma de transizion nunzieda tl articul 47, coma 1 dla lege provinziela di 10 de juni dl 2008, n, 4.
16)
L articul 2/bis, coma 4 ie unit mudà dal articul 4, coma 4, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.
17)
L articul 2/bis coma 4/bis ie unit njuntà tres l articul 4/bis coma 1 dla L.P. di 26 de jené 2015, n. 1 y respetivamënt tres l articul 11 coma 1 dla L.P. di 25 de setëmber 2015, n. 11.
18)
L articul 2/bis, coma 5 ie unit njuntà dal articul 21, coma 2 dla L.P. di 20 de dezëmber 2012, n. 22.

Art. 2/ter19)

19)
L articul 2/ter ie unit njuntà dal articul 35 dla lege provinziela di 28 de dezëmber 2001, n. 19 y ie dedò unit abrogà dal articul 38 dla lege provinziela di 26 de lugio 2002, n. 11.

Art. 3 (Tiermui)                     delibera sentenza

(1)  I tiermui per prejenté recursc gerarchics ordineres y straordeneres, per i cuntroi de legitimità y de merit, per l’esprescion de arac obligatores y lienc ne possa nia unic spustei. Spustei ne possa ënghe nia unì i tiermui preudui dal’aministrazion per l’amiscion a cuncorsc publics, a ejams y a garejedes d'apalt y a uni autra atività te chëla che l ie preudù la furmazion de graduatories per i damandënc nteressei da n pruvedimënt aministratif.

(2)  I tiermui de prejentazion dla dumandes per giapé vantajes economics d'uni sort vën determinei dala Jonta provinziela aldò dl articul 2, coma 1.

(3)  Sce l tiermul nunzià ti comes 1 y 2 toma sun n di de festa o sun n di n chël che i ufizies dla Provinzia ie stluc, vën l tiermul spustà de dërt sun l proscim di de lëur n chël che i ufizies ie davierc. 20) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 238 del 26.06.2007 - Ricorso giurisdizionale - rimessione in termini - errore scusabile - condizioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999 - Termine di impugnazione di atti non pubblicati o comunicati - decorrenza dalla data di piena conoscenza dell'atto - Piano urbanistico - modifiche per opere sovracomunali da parte della Giunta provinciale
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 388 vom 29.12.1998 - Anfechtungsfrist von Verwaltungsakten - Zeitpunkt der vollen Kenntnis - Beweislast Rechtschutzinteresse - akustische Immissionen durch ein Tanzlokal
20)
L articul 3 ie unit sustituì dal articul 15 dla lege provinziela di 28 de lugio dl 2003, n. 12.

Art. 4 (Dureda dla pruzedura)                        delibera sentenza

(1)  Sce la pruzedura vën nvieda via obligatoriamënter pervia de na dumanda o sce la muessa unì metuda a jì d’ufize, muessa la strutures urganisatives y i organns dla Provinzia la stlù ju tres n pruvedimënt scrit.

(2)  L diretëur dla repartizion cumpetënta o l diretëur d'ufize delegà cumanda l’archiviazion dla pruzedura pernanche l pruvedimënt cuntlujif ie unit comunicà o eseguì o sce l ne se porta nia pro per l’amistrazion l’ublianza de respuender ala dumanda o al raport d'ufize.

(3)  L tiermul udù danora dala lege o dal regulamënt, tl lim de chël che la pruzedura muessa unì stluta ju, vel dal mumënt che la pruzedura vën giaurida ufizielmënter o dal mumënt che la dumanda de pert vën pieda do.

(4)  Sce deguna norma ne scrij dant n tiermul nchina chël che la pruzedura muessa unì stluta ju, vel l lim de trënta dis pian via dal di che l ti ie unit lascià al savëi al ufize cumpetënt de purté inant la cuestion tres nvit nutificà o tres lëtra recumandeda cun avis retù.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271 - Atto amministrativo - annullamento in autotutela e rettifica - differenza
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24 - Più motivi di ricorso - il giudice non è vincolato a seguire l’ordine indicato dalla parte ricorrente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008 - Giudizio di ottemperanza - occorre atto di diffida e messa in mora -presupposto necessario
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 281 del 01.08.2007 - Verwaltungsakt - Korrektur eines materiellen Fehler im Selbstschutzwege
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004 - Urbanistische Planung - Zuständigkeit Gemeinderat - kein verbindliches Initiativrecht von Privaten - Recht auf Abschluss eines Verfahrens - gesetzeswidrige Hinauszögerung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004 - Verwaltungsakt - Unterscheidung: schlichtweg bestätigender Akt und Akt mit bestätigender Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003 - Personale tecnico della Provincia - indennità libero-professionale - facoltà discrezionale dell'Amministrazione - ricorso giurisdizionale avverso silenzio rifiuto - diritto ad espressa pronuncia della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999 - Atto amministrativo - inconfigurabilità di proroga di termine già scaduto

Art. 5 (Documentazion)                                           delibera sentenza

(1)  Nfurmazions coche l cuinuem, l inuem, l luech y la data de nasciuda, la zitadinanza, l stat zevil y la residënza che ie atestei sun n documënt de recunescimënt à l medemo valor de proa di zertificac curespundënc. Sce per la prejentazion de na dumanda vëniel udù danora de mustré su n documënt de recunescimënt o de dé ju zertificac sun nfurmazions che ie atestedes te chësc documënt, pona ne daussa la strutures urganisatives dla Provinzia, l’aziendes o i ënc dependënc dala Provinzia nia damandé atestac de nfurmazions che resultea dal documënt, a cundizion che l documënt vele. La strutures urganisatives dla Provinzia, l’aziendes y i ënc dependënc dala Provinzia possa cialé do ntan la pruzedura sce la nfurmazions dl documënt de identità curespuend ala urità.

(2)  Per duta la nfurmazions de natura persunela cun ezezion de chëles nunziedes tl coma 11 vëniel azetà na detlarazion sotscrita dala persona nteresseda mpede i documënc scric dant. Te chisc caji possa la documentazion unì data ju plu tert dala persona nteresseda, sce la strutures urganisatives cumpetëntes se la damanda, ma la muessa unì data ju dan che l vënie dat ora l pruvedimënt finel, tl lim dl tiermul udù danora tla dumanda nstëssa. L resta mpe cie che ie preudù ti comes che vën do.

(3)  La ne vën nia damandà la presentazion di documënc nunziei tl coma 2 toma, sce la persona nteresseda atestea de avëi mustrà su tl tëmp di 365 dis dan avëi prejentà la dumanda, i documënc ala strutures urganisatives dajan dant avisa la data y la rejons dla prejentazion de chisc documënc. Te chisc caji registrea l’aministrazion de avëi i documënc.

(4)  La documentazion nunzieda tl coma 2 ne vën nia pertenduda sce chësta o la nfurmazions cuntenides laite ie da garat y da ti ruvé permez a livel nfurmatich. Te chisc caji verifichea la strutura urganisativa sce la detlarazions dates ju curespuend ala nfurmazions nfurmatiches.

(5)  Tres acurdanzes y cunvenzions sustën l’aministrazion provinziela cunliamënc nfurmatics cun d’autra aministrazions publiches per la trasmiscion de nfurmazions o documënc; la garantësc l tratamënt resservà de nfurmazions che à da nfé cun la persones.

(6)  De norma ne vën la documentazion normalmënter damandeda nia damandeda o pertenduda sce la detlarazions se basa sun nfurmazions de natura persunela y à da nfé cun:

 1. la data y l luech de nasciuda, la residënza, la zitadinanza, l avëi i dërc politics, l stat zevil – da maridé, maridà, vëidun o vëidua, spartì o devurzià –, la  cumposizion dla familia, l fat che la persona sun chëla che la detlarazion se basa ie n vita, la nasciuda de n fi, la mort de uem o fëna, de n antenat o n descendënt;
 2. l vester scric ite te listes o registri tenii dal’aministrazion publica;
 3. l titul de stude o la cualifica prufescionela, i ejams dac ju, i tituli de spezialisazion, d’abilitazion, de furmazion, de ajurnamënt y de cualificazion tecnica;
 4. l davani o la situazion economica, nce per giapé cuntribuc y vantajes d'uni sort, l avëi paià la chëutes cun ndicazion dla soma paieda, l pussedimënt y l numer de codesc fischel, l numer dla chëuta sun l valor njuntà coche nce duta l’autra nfurmazions persuneles che ie da giapé tl archif anagrafich tributer;
 5. l stat de dejocupazion, de pensionà y la tlassa de pension, l stat de ciasarina, de studënt o sculé;
 6. l stat de reprejentant leghel de persones fisiches y giuridiches, de grep o tutor o stac semienc;
 7. l’iscrizion pra assoziazions o lies sozieles d'uni sort;
 8. la pusizions che à da nfé cun l duvier de fé l saudé nce chëles nunziedes tl articul 77 dl decret dl Presidënt dla Republica di 14 de fauré dl 1964, n. 237;
 9. l fat de ne vester nia cundanei penalmënter;
 10. la cundizion de vester a cëria te na cunvivënza;
 11. nfurmazions cunesciudes diretamënter dala persona nteresseda cuntenides tl register dl ufize anagrafich
 12. d’autra nfurmazions de natura persunela che la strutures urganisatives determinea per i pruvedimënc singui;

(7)  L vën fat cuntroi a cajo sun la urità dla detlarazions. Te chëi ciamps ulache l vën cunstatà na perzentuela particulermënter auta de detlarazions sfauzedes vëniel damandà, ënghe mé per n tëmp limità, la documentazion preududa normalmënter.

(7/bis)  Sce l ëssa da tumé ora pra i cuntroi che la detlarazions ie fauzes resta la persona detlarënta stluta ora dala pruzedures de cuncors per la sëurandata de cumiscions y ncëries. Cie che ie preudù tl articul 2/bis resta mpe. L’esclujion vën aplicheda ala pruzedures de cuncors d’afidamënt de cumiscions o de ncëries dejëutes tl’aministrazion che à abù n dann pervia dla detlarazion fauza. 21) 22)

(8)(9)  21)

(10)  La documentazion mandeda tres fax o d’autri mesuns de trasmiscion nfurmatica o telematica vel sce l ie da udëi te na maniera tlera chi che la manda; te chësc cajo ne iel nia de bujën de mandé do i documënc uriginei per posta.

(11)  I atestac dl dutor, saniteres, veterineres, de pruvenienza, de cunformità cun la CE, de marches o brevëc ne daussa nia unì remplazei da d’autri documënc sce l ne ie nia espressivamënter cunzedù dala despusizions dla normativa de setor. Duc i atestac saniteres che ie da dé ju dai sculeies ala scoles per la pratica nia agonistica d'ativiteies sportives possa unì sustituii da n zertificat de idoneità unich per la pratica nia agonistica de sport, scrit ora dal dutor de cësa, che vel per dut l ann de scola.

(12)  I zitadins residënc tla Talia che aldò dla despusizions dl regulamënt anagrafich dl decret dl Presidënt dla Republica di 30 de mei dl 1989, n. 223 ne fej nia pert dl’Union europeica possa se nuzé de detlarazions sustitutives sce chëstes se limitea a nfurmazions persuneles che possa unì atestedes o zertifichedes da pert de persones publiches o privates dla Talia. Per i zitadins dl’Union europeica vel la despusizions preududes per i zitadins dla Talia.

(13)  Per respeté la scunanza de nfurmazions nunzieda tl articul 22 dla lege di 31 de dezëmber 1996, n. 675 y mudazions che vën do daussel mé unì damandà o mandà inant atestac y documënc cun chëla nfurmazions persuneles che, sun la basa dla leges o di regulamënc ie assolutamënter de bujën per arjonjer i fins per chëi che n les adrova. 21) 

massimeBeschluss vom 15. Dezember 2015, Nr. 1438 - Ausweitung der fakultativen Übermittlung der Anträge des Grundbuches für alle Notare Italiens
massimeBeschluss vom 27. Oktober 2015, Nr. 1236 - Digitale Agenda für Südtirol: Genehmigung des Strategiepapiers "Südtirol Digital 2020"
massimeBeschluss vom 7. Juli 2015, Nr. 808 - Aktivierung der IT-Governance der öffentlichen Verwaltung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006 - Contratti della P.A. - gara - offerte - direttiva 2004/18/CE - equiparazione mezzi elettronici con strumenti classici di comunicazione - offerta prodotta su supporto elettronico - prova della sicura provenienza da rappresentante legale impresa offerente - necessità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004 - Appalti pubblici - ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio - L. n. 68/1999 - semplice dichiarazione del concorrente
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)
21)
L articul 5 ie unit sustituì dal articul 10, coma 1, dla lege provinziela di 21 de jené dl 1998, n. 1, y ie dedò unit mudà dal articul 3 dla lege provinziela di 19 de fauré dl 2001, n. 4 y dal articul 15 dla lege provinziela di 28 de lugio dl 2003, n. 12; l coma 7/bis ie unit juntà dal articul 24 dla lege provinziela di 23 de lugio dl 2007, n. 6; i comes 8 y 9 ie unic abroghei dal articul 35 dla lege provinziela di 28 de dezëmber dl 2001, n. 19.
22)
L articul 5, coma 7/bis ie unit sustituì nsci dal articul 5, coma 1 dla lege provinziela di 19 de lugio 2013, n. 11.

5/bis (Cunzescions de bëns publics)

(1)  Restan mpé la despusizions stateles tla materia de cumbat dla criminalità urganiseda, daussel aldò dla lege sun la trasparënza mé unì assenià cunzescions ala sozieteies de crëta a cundizion che chësta sozieteies feje al savëi la identità di fidënc y se mpeniëie a fé al savëi per dut l tëmp dla cunzescion la identità de duc i fidënc dl daunì.

(2)  Duc i autri sogec tla forma de sozietà daussa mé relascé cunzescions a cundizion che sozieteies de crëta eventueles cun partezipazion direta o ndireta feje al savëi la identità de si fidënc y se mpeniëie a fé al savëi la identità de duc i fidënc dl daunì. Chësc vel nce tl cajo te chël che na sozietà de crëta seurantòle do la relasceda dla cunzescion na partezipazion direta o ndireta pra na sozietà titulera de cunzescion.

(3)  Tl cajo che la ublianzes dessëura nunziedes ne vënie nia respetedes vën la cunzescion revucheda.

(4)  I sogec, a chëi che l partezipea diretamënter o ndiretamënter sozieteies de crëta o che ie nstësc sozieteies de crëta y che à bele giapà na cunzescion de dërt publich dala Provinzia autonoma de Bulsan, muessa fé al savëi la identità di fidënc tl tëmp de 30 dis dala jita n forza de chësta lege, sce no ti vën revucheda la cunzescion. 23) 

23)
L articul 5/bis ie unit njuntà dal articul 1, coma 1 dla lege provinziela di 19 de lugio 2011, n. 9.

Art. 6 (Cuntrac)                                                                        delibera sentenza

(1)  I cuntrac pra chëi che la Provinzia ie una dla pertes muessa avëi tiermui y duredes segures. I tiermui y la duredes ne daussa nia vester n pëis, diret o ndiret, permanënt per l’aministrazion publica, sce no per rejons de bujën o de cunvenienza assoluta per l’aministrazion nstëssa, che ie da dé sëura tl pruvedimënt d’autorisazion per la stipulazion dl cuntrat.

(2)  A vantaje dla pertes contraëntes ne daussel nia unì stipulà fic o provijions sun somes che ie n cajo da paië danora per l’esecuzion dl cuntrat. L ne daussa ënghe nia unì cunzedù antizipazions sun cie che n à da avëi o provijions a bën de terzi per ntermediazions tla cuestion.

(3)  Sce ntan l’esecuzion de n cuntrat iel de bujën de n avanamënt o de n arbassamënt dl material, di servijes o di lëures, pona muessa la pert contraënta realisé chisc bujëns ala medema cundizions bele preududes dal cuntrat nchin a n valor nia sëura n cuinto dl priesc fat ora. Ti caji de somes plu autes à la pert contraënta l dërt de ressoluzion dl cuntrat y dl paiamënt di lëures realisei aldò dl cuntrat.

(4)  Restan mpe cie che ie udù danora tl coma 10 vën i cuntrac, do che l ie unit ite i documënc damandei n basa ala despusizions valëivles, stipulei tla forma de na scritura privata tres na lëtra de ncëria o n barat de curespundënza y ie debota esecutifs. 24)

(5) 25)

(6)  Per uni ntervënt da realisé tres n cuntrat publich, sëurantòl l diretëur de repartizion cumpetënt tla materia o n funzioner da d’ël desinià, la funzions de respunsabl unich y l dejëuj duc i duvieres relatifs ala pruzedures d’afidamënt, l se cruzia de duc i ac d’istrutoria che ie debujën y ie de verdia che i cuntrac che ne sibe nia atribuii spezificamënter a d’autri organns i sogec vënie dejëuc sciche l toca. 26)

(7)  Per la ncëries tecnicamënter cumplichedes che ie da cunzeder tres na pruzedura davierta o limiteda, possa la valutazion unì sëurandata a na cumiscion tecnica aposta che vën numineda dal’autorità dl cuncors do che l tiermul per dé ite la prupostes ie tumà. La cumiscion de valutazion ie metuda adum da trëi esperc dl setor curespundënt, nce da persones che ne fej nia pert dl’aministrazion ma che possa mustré su la cundizions morales y prufescioneles damandedes. Te situazions particuleres possa la cumiscion tecnica nunzieda tò ite cin esperc. Tl cajo dl cuncorsc d’apalt vën la valutazion sëurantëuta da na cumiscion tecnica aposta. La cumpëida di cumëmbri de chësta cumiscion muessa vester despèr y ne daussa nia vester plu auta de nuef.

(8)  La stipulazion dl cuntrat cun pruzedura cuntrateda vën fata ti caji y aldò dla modaliteies preududes tla normes de traspusizion dla diretives dla UE sun la sëurandata de ncëries de material o de servijes y te d’autra leges spezieles y ti comes 15, 16, 17 y 20. Chësc cuntrat vën stipulà tres na garejeda infurmela. A chësta muessel unì nvià, sce tla leges spezieles ne iel nia preudù na majera cumpëida de concurënc, almanco cin concurënc, tan inant che l ie aldò dla normes valëivles cin concurënc cualifichei. 27)

(9)  I cuntrac che toca leprò vën njiniei y stluc ju aldò dla despuszions valëivles sota la respunsabltà direta dl diretëur de repartizion cumpetënt, che se cruzia oradechël nce de i tenì su. Stluc ora da chësta despusizion ie i cuntrac che aldò dl articul 2643 dl codesc zevil muessa unì scric ite o che aldò dla despusizions sun la spëisa dl register muessa unì registrei dan che l tiermul fissà toma. 28)

(10)  I cuntrac che ie sometui ala registrazion tl liber fundier ie stipulei tla forma publich-aministrativa cun la usservanza dla normes dla lege nutariela per i ac nutariei, tan inant che les ie aplicables, scric ite tl repertore coche udù danora dai articuli 67 y 68 dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 d'auril dl 1986, n. 131, y mudazions suzessives, y tenìi su te n'abineda aposta. Sun ncëria dl diretëur generel o dla diretëura generela possa, aldò dl articul 4 coma 3 dla lege provinziela di 23 d'auril 1992, n. 10 y mudazions suzessives, l diretëur o la diretëura dla strutura urganisativa cumpetënta per tenì l repertorium fé la zertificazion de chisc cuntrac y ac y l'autentificazion dla sotscrizions dla scritures privates y di ac unilaterei de relevanza per i fins de chësc articul. Chësc pruvedimënt ie da publiché tl Buletin Ufiziel dla Region. 29)

(11)  Sce l ne ie nia despusizions cuntreres, ie de regula la spëises per chëutes y tasses che resultea dala stipulazion dl cuntrat a cëria dla pertes che à stlut ju l cuntrat cun l’aministrazion provinziela. La spëises per la copies vën determinedes dal regulamënt d'esecuzion preudù dal articul 25. L ne vën nia ratà la spëises de secretariat.

(12)  La stipulazions di cuntrac muessa unì autorisedes te si pertes sustanzieles dala Jonta provinziela sce la spëises sciazedes, do la detrazion dla chëuta sun l valor njuntà (I.V.A.), arjonj o superea l valor lim d’aplicazion dla diretives dl’UE tl setor di apalc publics. Te duc i autri caji iel cumpetënza di diretëures de repartizion, ora che ti caji udui danora tl coma 24.

(13)  30)

(14)  Tl’aplicazion direta dla diretives dla UE 93/36/CEE y 92/50/CEE, per i apalc de spedizions y servijes de na soma stimeda che arjonj o superea, do avëi trat ju la chëuta sun l valor njuntà, l lim comuniter, ne vëniel nia mé garantì la publicazion danora tres la comunicazion dla bandida dl cuncors al Ufize dla publicazions dla Comuniteies europeiches, ma nce tres la publicazion sun la plata internet dla Provinzia. Oradechël possa l’aministrazion provinziela udëi danora d’autra formes de publicazion.

(15)  Cuntrac che reverda spedizions y servijes de na soma stimeda sota i 40.000 euro, do che la chëuta sun l valor njuntà ie unida trata ju, o cuntrac che reverda prestazions de natura nteletuela, regulamentedes o no, de na soma stimeda de alplù 100.000 euro, do che la chëuta sun l valor njuntà ie unida trata ju, vën sëurandac dai diretëures de repartizion tres pruzedura cuntrateda direta a furnidëures o pitadëur de servijes a chëles che ëi ti à crëta, do avëi cunstatà si esperienza y cumpetënza prufescionela y mutivà la vela fata relativa al'asseniazion. 31)

(16)  I cuntrac che reverda spedizions y servijes de na soma stimeda, do avëi trat ju la chëuta sun l valor njuntà, danter 40.000 euro y 100.000 euro o cuntrac che reverda prestazions de natura nteletuela, regulamentedes o no, de na soma stimeda danter 100.000 euro y l lim d’aplicazion dla diretives comuniteres 93/36/CE y 92/50/CE y la mudazions che vën do, vën sëurandac tres garejedes nfurmeles aldò dl coma 8. 31)

(17)  I cuntrac che reverda spedizions y servijes de na soma stimeda danter 100.000 euro y l lim de aplicazion dla diretives comuniteres 93/36/CEE, y mudazions che vën do, vën sëurandac tres la pruzedura cuntrateda do che n avis aposta ie unit publicà sun la plata internet dla Provinzia autonóma de Bulsan.

(18)  L avis nunzià tl coma 17 muessa cuntenì, ora che i elemënc sustanziei dl cuntrat, l ultim tiermul per la prejentazion dla dumanda de nvit ala garejeda nfurmela, la ndicazion dla soma de cauzion che ie da dé sciche garanzia de scerietà dla candidatura adum cun la dumanda de nvit, l criter per la sëurandata, i criters eventuei per la cerduda di sogec che ie da nvië ala garejeda nfurmela. Un de chisc criteres possa vester per ejëmpl l orden cronologich dla dumandes d’amiscion al cuncors scrites ora sciche toca y dates ju regularmënter.

(19)  Per la partezipazion ala cunvenzions cheder stlutes ju aldò dl articul 26 dla lege di 23 de dezëmber dl 1999, n. 488 (CONSIP), y mudazions che vën do, y l’esecuzion de chëstes, vëniel aplicà tan inant che les ie cumpatibles, la pruzedures nunziedes tl coma 15. Te chësc cajo ne vëniel nia tenì cont i lims nunziei tl coma 12.

(20)  La pruzedures ududes danora tl coma 15 vën aplichedes ti caji de:

 1. compra de bëns y de servijes de uni sort, per chëi che pruzedures daviertes, limitedes, cuncorsc d’apalt o garejedes nfurmeles preudui dai comes 16 y 17 ne à nia purtà pro ala sëurandata dla ncëria y ulache l’esecuzion ne possa nia unì sburdleda;
 2. compra de bëns y de servijes per chëi che l’esecuzion dla prestazions possa per rejons tecniches, artistiches o per rejons de defendura di dërc estlusifs unì sëurandata a n furnidëur o a n pitadëur particuler de servijes;
 3. compra de bëns y de servijes n cajo de ressoluzion de n cuntrat da dant sce l vën ratà de bujën o de utl per garantì l'esecuzion dla prestazion tl tëmp udù danora tl cuntrat;
 4. compra de bëns y de servijes che ie de bujën per cumpleté la prestazions preududes tl cuntrat n droa, sce l ne ie tl cheder de chësc cuntrat nia mesun de realisé chësta prestazions;
 5. compra de bëns y de servijes tla mesura assolutamënter de bujën tl cajo de cuntrac tumei, o sce l’esecuzion dla pruzedures ordineres de cerduda de na pert contraënta o l’esecuzion dl cuntrat ie tardives;
 6. compra de bëns y de servijes, te caji de ntraunides nia da udëi danora y de prëscia, per schivé situazions de pericul per persones, tieres o cosses, coche nce danns che reverda la sanità y l’igena publica o danns al patrimone storich, artistich y culturel.

(21)  Ti caji nunziei tl coma 20, pustom d) y e) ie na n'asseniazion cun pruzedura cuntrateda direta mé cunzeduda cun l tituler dl cuntrat n droa o tumà.

(22)  Cun regulamënt d’esecuzion vëniel regulà i servijes, la spedizions y la prestazions che per si natura possa unì fac n economia, la modaliteies dla garejedes nfurmeles nunziedes ti comes 16 y 17, nce tres strumënc nfurmatics, y d’autra modaliteies pruzedureles, coche nce l paiamënt de spëises y l scudimënt de chëutes, sanzions o paiamënc direc.

(23)  Na copia di cuntrac stluc ju aldò di comes 15, 16, 17 y 20 de na soma sëura i 50.000 euro vën mandeda uni mez ann ala sezion de Bulsan dla Chëurt di Conc n cunformità ala ndicazions ududes danora uni ann dal program de cuntrol de gestion finanziera laurà ora dala sezion nstëssa nce per setores dl’aministrazion singui per i fins nunziei tl articul 6, coma 3 dl decret dl Presidënt dla Republica di 15 de lugio dl 1988, n. 305, y mudazions che vën do.

(24)  Duta la publicazions de avisc, bandides de cuncors y resultac de garejedes vën fates aldò dla manieres nunziedes te chësc articul y tla istruzions aplicatives curespundëntes. 32) 33)

(25)  Per la strutures dla Provinzia, dl’aziendes y di ënc che depënd da chësta, i istituc d’istruzion scolastica y, n generel, i organisms de dërt publich metui su da d’ëila y denuminei cochemei, a cundizion che i ne ebe nia na persunalità giuridica privatistica, ma nce si cunsorc y assoziazions, i ënc locai, i ënc, l’aziendes y i istituc, nce autonoms, la istituzions, la sozieteies y n generel i organisms de dërt publich da chisc metui su o partezipei y cochemei denuminei, sciche nce si cunsorc y assoziazions, y oradechël i istituc de istruzion universitera presënc y atifs sun l teritore provinziel vëniel aplicà debota i tiermui udui danora dala diretiva 2014/24/UE dl Parlamënt europeich y dl Cunsëi, di 26 de fauré 2014, sun i apalc publics, che abroghea la diretiva 2004/18/CE, y dla diretiva 2014/25/UE dl Parlamënt europeich y dl Cunsëi, di 26 de fauré 2014, sun la pruzedures d’apalt di ënc nciarienc ti setores dl’ega, dl’energia, di trasporc y di servijes dla posta, che abroghea la diretiva 2004/17/CE, per la rezezion dla ufiertes y dla dumandes de partezipazion. 34)

massimeBeschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 187 - Vereinbarung betreffend die Inanspruchnahme des telematischen Dienstes OPENKAT für den Zugriff zu den EDV-Archiven des Katasters und des Grundbuches. Neugenehmigung des Vertragsmusters für Privatnutzer
massimeBeschluss vom 6. Mai 2013, Nr. 640 - Widerruf der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 125/2006 genehmigten ergänzenden Rundschreibens zur Delegierung, Förderfähigkeit der Ausgaben und Abrechnungsmodalitäten von Tätigkeiten, die vom Europäischen Sozialfonds kofinanziert sind und gleichzeitige Genehmigung des neuen Runschreibens
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all’impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l’amministrazione
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146 - Appalti pubblici di servizi - differimento dell’accesso a documenti di gara - clausola relativa a comunicazioni “anche a mezzo fax” - commissione tecnica - discrezionalità tecnica - verifica dell’offerta anomala: spetta alla stessa commissione giudicatrice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici -valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006 - Appalto pubblico di forniture - commissione di gara - valutazione di referenze prodotte dalle aziende partecipanti - risarcimento del danno per erronea valutazione e referenze - risarcimento del danno all'immagine - prova dei singoli pregiudizi lamentati - stipula del contratto - controversie sorte nella fase successiva - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005 - Contratti della P.A. - gara - mancata previsione di punteggio minimo nel bando - commissione tecnica - può introdurre ex post solo elementi di specificazione -appalto pubblico di forniture - previsione clausola di sbarramento - offerta economicamente più vantaggiosa - domanda risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004 - Contratti della P.A. - gara - offerta economica - apertura solo dopo valutazione offerta tecnica - commissione tecnica - introduzione sottocriteri ed elementi di specificazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004 - Verträge der öffentlichen Verwaltung - Wettbewerb - technische Kommission - Unterausschuss
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004 - Contratti della P.A. - trattativa privata - pubbliche forniture - scelta del contraente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della Provincia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata -procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz -Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen AktenÖffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999 - Appalto di forniture - valutazione qualitativa dei prodotti offerti - discrezionalità tecnica
24)
L articul 6, coma 4 ie unit sustituì nsci tres l articul 28 coma 1 dla L.P. di 21 dezëmber 2011, n. 15.
25)
L articul 6, coma 5 ie unit abrogà tres l articul 28, coma 2 dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
26)
L articul 6, coma 6 ie unit sustituì nsci tres l articul 28, coma 3 dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
27)
L articul 6, coma 8 ie unit mudà nsci dal articul. 28, coma 4, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
28)
L articul 6, coma 9 ie unit mudà nsci dal articul 28, coma 4, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
29)
L articul 6, coma 10 ie unit sustituì dal articul 27, coma 2, dla L.P. di 9 d’auril 2009, n. 1, y pona mudà nsci dal articul 28, coma 6, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
30)
L articul 6, coma 13 ie unit abrogà tres l articul 38, coma 1, pustom b) dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.
31)
I comes 15 y 16 dl articul 6 ie unic mudei nsci dal articul 4, coma 5, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.
32)
L articul 6 ie unit sustituì dal articul 15 dla lege provinziela di 28 de lugio dl 2003, n. 12.
33)
L articul 6, coma 24, ie unit sostituì nsci dal articul 7, coma 3, dla lege provinziela di 17 de jené 2011, n. 1.
34)
L articul 6, coma 25 ie unit njuntà dal articul 4, coma 6, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.

Art. 6/bis         35) 36)

35)
I articuli 6/bis, 6/ter y 6/cuater ie unic juntei dal articul 1, coma 2 dla lege provinziela di 10 de juni dl 2008, n. 4.
36)
L articul 6/bis ie unit sustituì dal articul 27, coma 3 dla lege provinziela di 9 d'auril dl 2009, n. 1.

Art. 6/ter     35) 37)

35)
I articuli 6/bis, 6/ter y 6/cuater ie unic juntei dal articul 1, coma 2 dla lege provinziela di 10 de juni dl 2008, n. 4.
37)
L articul 6/ter ie unit sustituì dal articul 27, coma 4 dla lege provinziela di 9 d'auril dl 2009, n. 1.

Art. 6/quater    35) 38)

35)
I articuli 6/bis, 6/ter y 6/cuater ie unic juntei dal articul 1, coma 2 dla lege provinziela di 10 de juni dl 2008, n. 4.
38)
L articul 6/quater ie unit sustituì dal articul 27, coma 5 dla lege provinziela di 9 d'auril dl 2009, n. 1.

Art. 6/quinquies   39)

39)
L articul 6/quinquies ie unit njuntà dal articul 27, coma 6 dla lege provinziela di 9 d'auril dl 2009, n. 1.

Art. 6/sexies 40)

40)
L articul 6/sexies ie unit njuntà dal articul 27, coma 7 dla lege provinziela di 9 d'auril dl 2009, n. 1, y dadedò abrogà dal articul 10, coma 1 dla lege provinziela di 16 de utober 2009, n. 7.

Art. 7 (Mutivazion dl pruvedimënt)                                                                             delibera sentenza

(1)  Uni pruvedimënt aministratif muessa unì mutivà cun la ndicazion dl fat y dla rejons giuridiches che à purtà pro a chësta dezijion aldò di resultac dla pruzedura de nrescida.

(2)  Per i ac normatifs y per chëi de contenut generel ne iel nia de bujën de na mutivazion.

(3)  Sce la rejons dla dezijion resultea da n’auter at aministratif a chël che n fej referimënt tla dezijion, pona muessa chësc unì ndicà y metù a despusizion adum cun la comunicazion dla dezijion aministrativa.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 28.02.2007 - Atto amministrativo - disparità di trattamento nelle scelte urbanistiche - presupposto per un eccesso di potere
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 24 vom 16.01.2007 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - richterliche Prüfbarkeit von technischen Bewertungen - Grenzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006 - Motivazione - inidoneità di un'integrazione contenuta in memorie difensive - Assistenza agli anziani - case di riposo - personale - autorizzazione all'aumento - Motivazione per relationem ad un parere di organo consultivo - allegazione del parere non necessaria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005 - Führerschein - Suspendierung und Widerruf aufgrund einer negativen amtsärztlichen Bescheinigung -richterliche Überprüfung wegen Begründungsmangel nicht ausgeschlossen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005 - Pianificazione urbanistica - variante limitata ad un terreno determinato - motivazione specifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005 - Lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali di progettazione ed esecuzione: competenza provinciale - regolamenti provinciali: sono atti a contenuto generale senza obbligo di motivazione - discordanza nei testi: fa fede il testo italiano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005 - Tutela del paesaggio - imposizione di vincolo - proposta della I commissione - scostamento della delibera della Giunta provinciale - adeguata motivazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005 - Verwaltungsrekurs - Aufhebung des rechtswidrigen Aktes wegen unzureichender Begründung - kein Schadenersatzanspruch
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005 - Verwaltungsakt - Begründung -gebundene Akten und Akten in Ausübung von technischem Ermessen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 466 del 25.10.2004 - Ambiente - vincolo paesaggistico - nulla osta di deroga - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 13.09.2004 - Atto amministrativo - scopi della motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 16.08.2004 - Parco naturale Puez-Odle - Direttiva CEE n. 92/43 “Natura 2000" - realizzazione sentiero attrezzato -Deliberazione della Giunta provinciale difforme da pareri degli organi consultivi - da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 16.08.2004 - Atto amministrativo - motivazione deve precedere dispositivo dell'atto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 367 del 30.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione deve essere esauriente - nessun automatismo collegato ad incidente stradale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione - generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004 - Patente di guida - revisione - insufficienza di un generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 25.06.2004 - Patente di guida - dipendenza da alcool o stupefacenti - giudizio di inidoneità per rischio di recidiva
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004 - Straßenverkehr - Führerschein - Anordnung der Revisionsprüfung - Begründungspflicht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004 - Pianificazione urbanistica - apposita motivazione - soltanto in particolari casi di aspettative qualificate
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004 - Pubblico incanto di fornitura - poteri del giudice amministrativo - consulenza tecnica d'ufficio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - esauriente motivazione - necessità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - occorre motivazione esauriente - ipotesi di incidente stradale - collegamento automatico con provvedimento di revisione - insussistenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003 - Agenzie di viaggio - distinte sanzioni previste per lo stesso comportamento - applicazione della sanzione più grave da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.04.2003 - Pianificazione urbanistica - motivazione - aspettative qualificate di privati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. -verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 28.02.2003 - Provvedimenti in materia di cave e torbiere - legittimazione del Comune all'impugnazione - omessa valutazione di contrapposti interessi pubblici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la concessione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002 - Smaltimento di rifiuti - materiali da costruzione e demolizione - delibera della G.P. del relativo “programma di recupero" - illegittima ignoranza delle osservazioni del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002 - Obbligo di motivazione - riferimento a parere tecnico - sospensione di patente di guida
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002 - Tutela del paesaggio - prevalenza sugli altri interessi - contemperamento con esigenze diverse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per dichiarazioni non veritiere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens - Verhältnismäßigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 15.11.2001 - Verwaltungsakt - Begründung - ausschließliche Angabe der Gesetzesbestimmung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 28.05.2001 - Esecuzione del giudicato - ottemperanza al giudicato amministrativo da parte della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 30.04.2001 - Stoccaggio provvisorio di rifiuti sanitari - parere dell'Assessore provinciale all'ambiente - atto impugnabile - legittimazione attiva del Comune - difformità da precedenti pareri: motivazione specifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001 - Ricorso giurisdizionale - illegittimità di atto prodromico - illegittimità dell'atto derivato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 91 vom 09.04.2001 - Gewerbezonen - Verfall der Zuweisung - Nichtbeachtung der übernommenen Verpflichtungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001 - Vincolo paesaggistico - in zona di recupero - autorizzazione del Sindaco - piano paesaggistico - utilizzazione del territorio a scopi agricoli
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000 - Atto amministrativo - diniego di concessione in sanatoria - motivazione ob relationem Impianti radiotelevisivi - occorrono concessione edilizia ed autorizzazione ministeriale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000 - Begründung von Verwaltungsakten - Berücksichtigung vorausgehenden Maßnahmen - Erheblichkeit eines Baueingriffs in das Landschaftsbild - nicht überprüfbares Sachurteil
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999 - Grandi strutture di vendita - diniego all'apertura - richiamo delle direttive provinciali come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999 - Appalto di forniture - valutazione qualitativa dei prodotti offerti - discrezionalità tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999 - Agevolazioni generali per il recupero di abitazioni - mancata reimmissione di precedente occupante - revoca del contributo provinciale - motivazione: criterio di sufficienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999 - Ricorso gerarchico - motivazione della decisione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999 - Assistenza pubblica - prestazione di minimo vitale - calcolo delle c.d. eccedenze Atto amministrativo - motivazione in precedenti atti del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999 - Ricorsi amministrativi - poteri dell'autorità decidente - sufficienza di una sola valida ragione per una decisione di rigetto - autorizzazione amministrativa per impianto di distribuzione di carburanti - parere negativo del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 14.04.1998 - Obbligo di motivazione - non è consentita una sanatoria ex post in corso di processo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 16.03.1998 - Revoca d'ufficio - necessità di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 29 del 09.02.1998 - Mancato accoglimento di un parere obbligatorio - occorre motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997 - Zone per insediamenti produttivi - natura vincolante delle prescrizioni per l'assegnatario Contenuto del generale obbligo di motivazione - motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997 - Insufficiente motivazione - impossibilità di integrazione in sede giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996 - Concorsi a pubblici impieghi - punteggio - vale come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 27.06.1996 - Pianificazione urbanistica - particolari aspettative o affidamenti di privati come limite alla discrezionalità amministrativa

Art. 8 (Nutificazion y comunicazion di ac aministratifes)             delibera sentenza

(1)  La nutificazion di ac vën normalmënter fata tres posta aldò dla normes n droa per la nutificazion dla pratiches giuridiches; l ufize dl’aministrazion publica cumpetënt sustituesc l ufizier de sunieria. Canche l ie de bujën pona possa la nutificazion unì fata diretamënter dal personal dependënt, a chël che l diretëur generel ti à sëurandat la funzion de mpiegà de nutificazion dla Provinzia.

(2)  Sce la nutificazion ne ie nia damandeda espressamënter, vën i ac aministratifs sëurandac diretamënter ala persona nteresseda o mandedes tres posta o sce l destinater ne se damanda nia espressamënter l at aministratif uriginel nce per fax o tres n auter mesun nfurmatich o telematich, a cundizion che la pruvenienza dl documënt sibe tlera. 41) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - notifica del ricorso giurisdizionale all'organo interno che ha emesso l'atto impugnato - revoca agevolazioni - contraddittorio con interessato e appropriata istruttoria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005 - Zustellung: mangelnde Angaben - begründen keine Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes - Enteignung zum Zwecke der Errichtung eines Musikpavillons: Gemeinnützigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004 - Maßnahmen innerhalb eines Vereins - Anfechtung - Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999 - Impugnazione di atti di gara di appalti pubblici - aggiudicatario è controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999 - Ricorso giurisdizionale - mancata notifica al ricorrente principale - Pianificazione urbanistica - piano di attuazione per zona di espansione- ultrattività
41)
L articul 8 ie unit sustituì dal articul 4 dla lege provinziela di 19 de fauré dl 2001, n. 4.

Art. 9 (Recurs gerarchich)                                                                                  delibera sentenza

(1)  Contra i ac aministratifs adotei dal Presidënt dla Provinzia, dai assessëures provinziei, dai diretëures dla stutures urganisatives dla Provinzia o si organns deleghei possel per rejons de dërt y de merit unì fat recurs coche istanza unica ala Jonta provinziela da pert de chi che à n nteres, a cundizion che l ne se trate nia de ac che aldò dla lege ie bele definitifs.

(2)  Contra i ac aministratifs di organns colegiai dla Provinzia possa chëi che à n nteres fé recurs aldò dla modaliteies, di caji y di lims preudui dala lege.

(3)  Tla comunicazion di ac sometui a recurs aldò di comes 1 y 2 muessel vester ndicà l tiermul y l organn a chël che l recurs vën prejentà.

(4)  L recurs ie da prejenté tl tëmp de 30 dis dal di de nutificazion o de comunicazion dl at cuntestà tres l’aministrazion o dal mumënt che la persona nteresseda ie unida a cunescënza de chësc, scenó toma l recurs.

(5)  L recurs ie da prejenté diretamënter o tres nutificazion o tres lëtra recumandeda cun avis retù al organn nunzià tla comunicazion o al organn che à dat ora l at cuntestà. Sce l recurs vën mandà tres posta, vel la data de spedizion coche data de prejentazion dl recurs.

(6)  I recursc che vën mandei tl lim de tëmp scrit dant a organns che ne ie nia chël cumpetënt, ma che fej pert dla Provinzia o de si aziendes o ënc, ne ie nia da refudé sciche nia valëivli y ie da mandé d’ufize al organn cumpetënt.

(7)  L organn dezidënt possa d’ufize o sun dumanda dla persona che fej recurs fermé l’esecuzion dl at cuntestà per rejons grieves; na dumanda aposta ie da prejenté cun l recurs nstës o te na istanza che vën do aldò dla forma scrita dant tl coma 5.

(8)  L diretëur dla repartizion provinziela cumpetënta comunichea l recurs ai autri sogec diretamënter nteressei che ie da ndividué dal at cuntestà, sce chësc ne ie mo nia unit fat dal retlamënt.

(9)  Tl lim de tëmp de vint dis dala comunicazion dl recurs possa i sogec nteressei prejenté tëutes de pusizion y documënc al organn adressà tl recurs tres la repartizion provinziela cumpetënta.

(10)  L organn dezidënt o l respunsabl dla pruzedura de nrescida possa mëter a jì duta la nrescides che l rata de bujën per la dezijion dl recurs.

(11)  Sce l organn dezidënt giapa ora che l recurs ne daussova nia unì fat, l detlareiel nia amiscibl; sce l cunstatea na iregularità che possa unì metuda a post, ti dàl al retlamënt n tiermul per la regularisazion y, sce chësc ne se cruzia nia de mëter a post l’iregularità, ne possa l recurs nia jì inant; sce l cunstatea che l recurs ne ie nia unì fat a rejon, l refudëiel; sce l azetea l recurs per ncumpetënza anuleiel l at y ti passa la cuestion al organn cumpetënt; sce l azetea l recurs per d’autra rejons de dërt o de merit, anuleiel o mudel l at, ora che sce l ie de bujën che la cuestion vënie mandeda al organn che à dat ora l at.

(12)  La dezijon muessa unì mutiveda, scrita ora y comunicheda al organn che à dat ora l at cuntestà al retlamënt y ai nteressei, a chëi che l ti ie unit fat al savëi l recurs, tres l’aministrazion o tres nutificazion o tres na lëtra recumandeda cun avis retù.

(13)  Sce l ie passà 90 dis dal di dla prejentazion dl recurs y l organn ne à nia lascià al savëi si dezijion, vën l recurs refudà sota uni aspet, ora che sce l ne ie nia udù danora autramënter da na lege speziela.

(14)  La despusizions de lege che vëij danora n tiermul plu lonch de chël preudù tl coma 4 per prejenté recurs aministratif ie abroghedes.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24 - Più motivi di ricorso - il giudice non è vincolato a seguire l’ordine indicato dalla parte ricorrente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - basta che siano desumibili dal gravame - edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - accertamento polizia municipale - motivazione per relationem - domanda del ricorrente di condanna I.P.E.S. a corresponsione sussidi arretrati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 22.05.2007 - Ricorso giurisdizionale - atto di rinuncia - mancata formale conoscenza delle controparti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006 - Giustizia amministrativa - lite temeraria - responsabilità aggravata - fattispecie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Erzwingungsverfahren - anzuwendende Grundsätze
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 401 vom 02.09.2004 - Landesraumordnungsgesetz - Bürgerrekurs im Sinne des Art. 105 - keine fristhemmende Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 384 del 23.08.2004 - Giustizia amministrativa - risarcimento del danno - elusione del termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto amministrativo - inammissibilità di un'azione risarcitoria autonoma
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004 - Verwaltungsakt - Unterscheidung: schlichtweg bestätigender Akt und Akt mit bestätigender Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004 - Giustizia amministrativa - atto impugnabile - regolamento - immediata lesione di interessi - impugnabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004 - Annullamento giurisdizionale di provvedimento - rinnovo nel senso preteso dal ricorrente: non dovuto
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003 - Widerspruchsbeschwerde - muss vorgesehen sein - keine Hemmung der Anfechtungsfrist
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 07.05.2003 - Giustizia amministrativa - interesse all'impugnativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002 - Giustizia amministrativa - impugnabilità medesimo provvedimento con più ricorsi - appalto di pubblici servizi - bando - offerta di temporanea associazione di imprese - criterio dell'offerta più vantaggiosa - domanda di risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002 - Giustizia amministrativa - nozione di controinteressato - tutela delle minoranze: legittimazione ad agire contro atti lesivi - conoscenza delle lingue italiana e tedesca - pubblici concorsi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002 - Termine di impugnazione - piena conoscenza dell'atto - tutela delle minoranze linguistiche: legittimazione ad impugnare atti amministrativi dello Stato - riserva proporzionale: impiegati non direttivi dell'Amministrazione civile dell'Interno - obbligo del bilinguismo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002 - Edilizia - ricorso popolare - va qualificato come ricorso amministrativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002 - Giustizia amministrativa - ricorso - limite della cosa giudicata
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 371 del 19.12.2001 - Legittimazione a ricorrere - associazioni protezionistiche riconosciute - non vale per interessi urbanistici o storico-artistici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 318 del 27.11.2001 - Ricorso giurisdizionale - nuovi provvedimenti non in contrasto con precedente sentenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 28.05.2001 - Esecuzione del giudicato - ottemperanza al giudicato amministrativo da parte della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 15.05.2001 - Concorsi a posti di psicologo - art. 3 L.P. 10 novembre 1993 n. 22 in deroga all' art. 69 D.M. 30 gennaio 1982 - titoli austriaci - individuazione dell'atto impugnabile
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001 - Ricorso giurisdizionale - illegittimità di atto prodromico - illegittimità dell'atto derivato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 90 del 09.04.2001 - Giustizia amministrativa - interesse all'impugnativa - sopravvenuta carenza di interesse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 24.03.2001 - Declassamento casa di riposo - incidenza su voci stipendiali - interesse d'agire
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 12 del 16.01.2001 - Ricorso giurisdizionale - inammissibilità di richiesta di interpretazione autentica di sentenza
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 10.01.2001 - Verwaltungsrekurs - Anfechtungsfrist - Art. 21 des Gesetzes vom 6.12.1971, Nr. 1034 - läuft ab dem Zeitpunkt der vollen Kenntnis - Beweislast
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000 - Ricorso gerarchico - decisione di inammissibilità consegue solo a questioni procedurali -tutela del paesaggio - non spetta alla Provincia sindacato sulla rispondenza delle costruzioni alla normativa urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000 - "Provincializzazione" della scuola - stato giuridico ed economico del personale insegnante - atti da imputare alla Provincia - onere della prova per la tardività del ricorso - concorso a posti nella P.A. - decorrenza del termine di impugnazione - composizione commissioni giudicatrici - partecipazione femminile principio generale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000 - Ricorso giurisdizionale - censura non dedotta in sede di ricorso gerarchico - preclusione all'esame del giudice - revoca dell'autorizzazione al commercio - atto dovuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000 - Atto impugnabile - parere - è atto interno del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità - scadenza dei termini - Improcedibilità di un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000 - Interesse all'impugnativa - rinuncia preventiva al ricorso - difetto di interesse a ricorrere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999 - Atti preparatori e impugnabilità - esercizio di attività elettriche - approvazione di schemi di convenzione da parte della Giunta provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999 - Termine di impugnazione - pubblicazione dell'atto vale solo per terzi non direttamente contemplati - esercizio di attività elettriche - delibera comunale - atto presupposto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999 - Atto amministrativo - inconfigurabilità di proroga di termine già scaduto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999 - Ricorso giurisdizionale - mancata notifica al ricorrente principale - Pianificazione urbanistica - piano di attuazione per zona di espansione- ultrattività
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999 - Modifica del piano urbanistico - interesse all'impugnativa di proprietari di aree non direttamente incise - osservazioni e proposte di privati in sede di approvazione del PUC - mera collaborazione - partecipazione a deliberazioni di adozione del piano urbanistico - consiglieri proprietari di aree interessate dal piano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999 - Ricorso al TAR - eccesso di potere per contraddittorietà - Personale medico - formazione professionale per medici - strutture riconosciute
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999 - Ricorso gerarchico - motivazione della decisione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999 - Ricorsi amministrativi - poteri dell'autorità decidente - sufficienza di una sola valida ragione per una decisione di rigetto - autorizzazione amministrativa per impianto di distribuzione di carburanti - parere negativo del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999 - Procedimento dinanzi al giudice amministrativo - conseguenze dalla mancata collaborazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999 - Configurabilità di un atto infraprocedimentale come provvedimento impugnabile
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 372 vom 15.12.1998 - Maßnahmencharakter eines Verwaltungsaktes
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 364 del 15.12.1998 - Interesse all'impugnativa - mancanza di qualsiasi utilità dall'accoglimento del ricorso
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998 - Unvollständige Rechtsmittelbelehrung - Wiedereinsetzung in die Fristen Gewährung einer Heilungsfrist bei Mängel beim Antrag auf Wohnbauhilfe
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 28.10.1998 - Atti a contenuto generale - impugnabilità solo unitamente al provvedimento applicativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997 - Ricorso giurisdizionale - preclusione di una censura non dedotta in sede gerachica
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997 - Fehlende Rechtsmittelbelehrung - kein wesentlicher Bestandteil des Verwaltungsaktes

SEZION II
Respunsabltà tla pruzedura

Art. 10 (Ufize respunsabl dl pruzedura)    delibera sentenza

(1)  Tl cheder de si cumpetënza ie l ufize provinziel respetif respunsabl dla pruzedura de nrescida y de uni auter adempimënt dla pruzedura coche nce dl’adozion o dl’elaborazion y dl’esecuzion dl pruvedimënt cuntlujif cun resserva de cie che ie preudù tl articul 11.

(2)  Sce la pruzedura de nrescida ie de cumpetënza de de plu ufizies dla medema repartizion, ti sëurandà l diretëur de repartizion chësc duvier al ufize che se dà ju cun gran pert dla nrescida o cun chël che à da lauré ora la pruposta per l pruvedimënt cuntlujif.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998 - Unvollständige Rechtsmittelbelehrung - Wiedereinsetzung in die Fristen Gewährung einer Heilungsfrist bei Mängel beim Antrag auf Wohnbauhilfe

Art. 11 (Respunsabl y comunicazion dla pruzedura)            delibera sentenza

(1)  Duta la istanzes y la relazions de ufize vën piedes do dal diretëur dla repartizion cumpetënta per lauré ora o dé ora l pruvedimënt finel. L diretëur de repartizion cumpetënta les sëurandà ai ufizies dependënc sce l tratamënt dla cossa ne fej nia pert de si cumpetënza.

(2)  L diretëur de repartizion possa scrì dant, cun norma de servisc, che i ufizies y i dependënc respunsabli dla pruzedura posse giapé diretamënter la istanzes y la relazions.

(3)  Pernanche na istanza o na relazion de ufize ruva tl ufize cumpetënt se cruzia l diretëur de sëurandé a sé nstës o a n’auter dependënt dl ufize la respunsabltà de una o de plu fases dla pruzedura de nrescida o de uni auter adempimënt che reverda la pruzedura singula, coche nce de dé ora y de lauré ora l pruvedimënt de cuntlujion tl cheder dla cumpetënzes istituzioneles respetives; chësc vel a cundizion che l diretëur de repartizion ne determinea nia autramënter cun na norma de servisc.

(4)  Nchin che l'asseniazion ne ie mo nia unida fata a d’autri mpieghei sëurantol l diretëur o l funzioner che l sustituesc te si funzion, sun ncëria dl diretëur de repartizion cumpetënt, la respunsabltà dla pruzedura.

(5)  L diretëur d'ufize lascia al savëi ai sogec aldò di articuli 14 y 15 la sënta dl ufize che trata la cuestion y l inuem dl respunsabl dla pruzedura.

(6)  La comunicazion nunzieda tl coma 5 vën for inò fata da nuef, sce l ufize o l respunsabl dla pruzedura che trata la cuestion muda.

(7)  La respunsabltà dla strutura urganisativa che trata la cuestion resta mpe nce sce l vën n cajo tëut pruvedimënc de cuntabltà o de cuntrol o tei revardënc la pruzedures, ora che ti caji te chëi che i nteressei giapa n’autra comunicazion.

(8)  Tl regulamënt d’esecuzion possel unì stabilì te ce forma che l vën fat al savëi publicamënter l ufize respunsabl, l inuem de si diretëur y dl mpiegà respunsabl dla pruzedura. L vën nce determinà la pruzedures per chëi che n à nia drë de fé la comunicazion, a cundizion che l ne sibe degun cunflic de nteresc y l damandënt ebe diretamënter adressà l ufize respunsabl.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der Verfahrenseröffnung gleichzusetzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002 - Funzione di vigilanza della Giunta provinciale sui Comuni - persona responsabile del procedimento - Impiegato comunale e provinciale - indennità di progettazione, direzione e collaudo di lavori
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento

Art. 11/bis (Comunicazion dla rejons de mpedimënt per l'amiscion dla dumanda)

(1)  Tla pruzedures nviedes via dala pert nteresseda comunichea l respunsabl dla pruzedura o l'autorità cumpetënta, dan tò furmalmënter n pruvedimënt negatif, debota ai nteressei la rejons che ie de mpedimënt per l'amiscion dla dumanda. Tl tëmp de trënta dis da canche i à giapà la comunicazion, à i nteressei l dërt de prejenté per scrit si usservazions, n cajo njuntedes da documënc. Chësta comunicazion suspënd i tiermui de cuntlujion dla pruzedura, che scumëncia inò a passé dala destumeda dl tiermul nunzià de trënta dis o, dan chësta destumeda, dala data de prejentazion dla usservazions. Tl cajo che chësta usservazions unissa refudedes muessel unì dat sëura la mutivazions dla refudeda tl pruvedimënt de cuntlujion.

(2)  La despusizions dl coma 1 vën mé aplichedes pra i chemuns y pra la cumenanzes raioneles. 42) 

42)
L articul 11/bis ie unit junta dal articul 1, coma 3, dla lege provinziela di 10 de juni dl 2008, n. 4.

Art. 12 (Funzions dl respunsabl dla pruzedura)

(1)  La persona respunsabla dla pruzedura:

 1. porta inant l'ativiteies dla pruzedura de nrescida de si cumpetënza dates dant tl articul 5;
 2. fej la pruposta de fissé la cunferënzes di servijes nunziedes tl articul 18;
 3. ti damanda ai organns consultifs i arac ublienc o lienc scric dant;
 4. ti cunsiëia al diretëur de repartizion de acuisì i arac facultatifs eventuei o la consulënzes da dedora aldò dla cumplessità dla cuestion o dla pruzedura de nrescida;
 5. ti manda l’ata al ufize cumpetënt, acioche la vënie laureda ora inant y l nen dà tl medemo tëmp comunicazion ai sogec nunziei ti articuli 14 y 15 cun la ndicazion dl diretëur respetif;
 6. emanea, tl lim de si cumpetënza, l pruvedimënt cuntlujif o prejentea al organn plu aut cumpetënt la pruposta dl test da adoté;
 7. se cruzia dla comunicazions, dla publicazions y dla nutificazions preududes dala leges y dai regulamënc o dai urdinamënc de servisc di organns plu auc;
 8. se cruzia aldò dla ndicazions dl organn plu aut dl’esecuzion dl pruvedimënt definitif.

Art. 13 (Respunsabltà tecnica, cuntabla y aministrativa)     

(1)  Uni decret o uni auter pruvedimënt aministratif de n assessëur provinziel muessa, dan unì sotscrì dal assessëur provinziel cumpetënt, unì vidimà, acioche l sibe reguler dal pont de ududa tecnich y cuntabl, dal diretëur de ufize che ie respunsabl per l’elaborazion cuntlujiva dl’at aministratif, y sce l ie udù danora n mpëni de spëisa, muessel nce unì vidimà dal diretëur dl ufize de cuntabltà, y nce dal diretëur de repartizion, dal pont de ududa dla legitimità.

(2)  Uni proposta de deliberazion prejenteda ala Jonta provinziela cun l fin de unì ejamineda muessa unì vidimeda, acioche la sibe regulera dal pont de ududa tecnich y cuntabl dal diretëur d’ufize respunsabl per l’elaborazion cuntlujiva dla pruposta, y sce l ie udù danora n mpëni de spëisa, nce dal diretëur dl ufize de cuntabltà y, dal pont de ududa dla legitimità, dal diretëur de repartizion.

(2/bis)  Ai zëntri de respunsabltà dla spëisa aldò dla lege provinziela de cuntabltà vëniel aplicà la pruzedures particuleres ududes danora iló.  43)

(3)  La delegazion de funzions aministratives cumporta che la persona delegheda ie respunsabla dla regularità tecnica y cuntabla y dla legitimità dl pruvedimënt.  

(4)  L personal dla Provinzia che tol pert ala pruzedura aministrativa cun funzions de preparazion, de nrescida o d'esecuzion ie respunsabli dla regularità tecnica y cuntabla de si azions, tenian cont dla mesura de respunsabltà lieda al prufil prufescionel curespundënt.

(5)  I funzioners dla Provinzia ie respunsabli sota l aspet aministratif y cuntabl dla vidimazions y di arac nunziei ti comes 1 y 2. Sce i pruvedimënc vën tëuc zënza che i ie unic vidimei o n deviazion di arac nunziei ti comes 1 y 2, ie la respunsabltà aministrativa y cuntabla di organns dezidënc.

(6)  L diretëur dla strutura urganisativa dla Provinzia che à la cumpetënza de dé ora l pruvedimënt cuntlujif respuend sota l aspet aministratif y cuntabl de chësc pruvedimënt adum cun i funzioneres respunsabli dla pruzedura, cun resserva dla despusizions dl coma 4.

(7)  L diretëur dl ufize cumpetënt per la fasa cuntlujiva dl pruvedimënt ie respunsabl sota l aspet aministratif y cuntabl dl'atuazion dla deliberazions dla Jonta provinziela y di pruvedimënc di assessëures provinziei, cun resserva dla despusizions dl coma 4.

(8)  Pra i ac aministratifs che ne ie nia de cumpetënza dla Jonta provinziela, di assessëures provinziei, dla repartizions y di ufizies, ma de d' autri organns y d'autra strutures urganisatives, ie, sota l aspet tecnich y cuntabl y per chël che reverda la legitimità, respunsabli i organns o l personal curespundënt che ie a cë de chëla strutures.

(9)  L organn che adotea la pruzedura ie diretamënter respunsabl dl pruvedimënt sota l aspet aministratif y cuntabl.

43)
L articul 13 coma 2/bis ie unit njuntà tres l articul 2 coma 1 dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.

SEZION III
Partezipazion ala pruzedura aministrativa

Art. 14 (Destinateres dla comunicazion )                                            delibera sentenza

(1)  Dla giaurida dla pruzedura aministrativa ti vëniel fat al savëi a chëi sogec che aldò dla lege muessa ntervenì y ai sogec determinei o che ie saurì da determiné, che pudëssa avëi n svantaje dal pruvedimënt cuntlujif. 44)

(2)  Ti caji nunziei tl coma 1 à l’aministrazion la puscibltà de tò pruvedimënc de precauzion nce dan che l vënie fat la comunicazion nunzieda tl medemo coma 1.

(3)  Tla comunicazion persunela nunzieda tl coma 1 iel da dé sëura:

 1. la repartizion provinziela cumpetënta
 2. l oget dla pruzedura che ie unida mëtuda a jì
 3. l ufize o n’autra strutura urganisativa y la persona, che ie respunsabli dla pruzedura
 4. l ufize o n’autra strutura urganisativa, ulache n possa ti cialé ala ates

(4)  Sce per gauja dla gran cumpëida de adressei ne ie la comunicazion persunela nia puscibla o sce la ie scialdi ria da fé, pona fej la persona respunsabla dla pruzedura al savëi la ndicazions nunziedes l coma 3 tres formes de publizità adatedes che vën crisses ora da cajo a cajo o che vën determinedes n generel tres urdinamënt de servisc dl organn plu aut.

(5)  Sce la comunicazion ie adresseda a de plu persones nteressedes che ne ie nia saurides da determiné, pona iela da scrì sibe per tudësch che per talian.

(6)  L’omiscion o l’iregularità de na comunicazion scrita dant possa mé unì fata valëi dal soget, per chël che la comunicazion preududa ie de nteres diret. 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390 - Procedimento ad istanza di parte - mancato preavviso di rigetto - non provoca di per sé illegittimità del provvedimento finale - interventi per il sostegno dell’economia - acquisizione di immobile aziendale con contratto di leasing - domanda di contributo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008 - Öffentliches Vergabeverfahren - Annullierung des definitiven Zuschlages - Eröffnung des Verfahrens erforderlich
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008 - Controinteressato nel processo amministrativo - interesse deve nascere dal provvedimento impugnato e non da situazioni giuridiche successive
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006 - Giustizia amministrativa - proposizione di motivi aggiunti - posizione del controinteressato - categoria destinataria di una deliberazione della Giunta provinciale del provvedimento - non è controinteressata - legittimazione attiva di associazioni di categoria e ordini professionali - fondamento - servizio sanitario di emergenza - personale volontario di soccorso - abilitazione a svolgere mansioni tipiche degli infermieri professionali - illegittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005 - Imposizione vincolo storico-artistico - comunicazione d'avvio di procedimento - occorre salvo in situazioni d'urgenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005 - Controinteressato nel processo amministrativo - elementi sostanziale e formale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005 - Comunicazione di avvio di procedimento - immutabilità della contestazione in sede di provvedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave - divergenza tra normativa statale e provinciale subprocedimento di verifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004 - Comunicazione di avvio di procedimento - sgombero di un proprio immobile - l'amministrazione agisce iure privatorum - nessun obbligo di comunicazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004 - Legittimazione per intervento ad adjuvandum - inammissibilità di motivi di censura autonomi - qualifica di controinteressato - ordinamento urbanistico provinciale - modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali - inapplicabilità degli standards edilizi ed urbanistici statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 27.09.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento - rilascio concessione edilizia - non occorre comunicazione ai proprietari frontisti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002 - Atto amministrativo - comportamento di acquiescenza - recupero di somme indebitamente corrisposte - comunicazione di avvio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002 - Procedimento amministrativo - esclusione della comunicazione di avvio per motivi di urgenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002 - Ordine di demolizione su fatti incontestabili - comunicazione di avvio non necessaria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di agevolazioni in materia di edilizia abitativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000 - Procedimento amministrativo - dichiarazione d'intenti costituisce comunicazione d'avvio - Esercizio alberghiero - garnì - messa a disposizione esclusiva di una U.S.L.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999 - Concessione edilizia - Procedimento per l'annullamento - parere della commissione urbanistica provinciale - annullamento dopo lungo lasso di tempo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 05.10.1998 - Mitteilungspflicht über die Einleitung des Verfahrens - nicht durch ein (mit der Abschlußmaßnahme) gleichzeitiges oder gar nachträgliches Schreiben heilbar
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce avvio di procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997 - Mitteilung über die Eröffnung eines Verfahrens - reicht auch anderweitige Kenntnis
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997 - Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens - Ausnahme: Verfahren über Parteiinitiative
44)
L coma 1 ie unit sustituì dal articul 5 dla lege provinziela di 19 de fauré dl 2001, n. 4.

Art. 15 (Partezipazion ala pruzedura)                         delibera sentenza

(1)  L soget che à nteresc publics o privac coche nce chi che reprenjentea i nteresc defrënc de assoziazions y lies possa, sce i rata che l pruvedimënt ti feje n tort, ntervenì tla pruzedura tla maniera y tl lim di tiermui determinei tl regulamënt d’esecuzion.

(2)  I sogec nunziei tl coma 1 y chëi nunziei tl articul 14 à chisc dërc:

 1. i possa ti cialé ala ates dla pruzedura sce l dërt de ti ruvé permez ne ie nia stlut ora o limità
 2. i possa prejenté minonghes scrites o documënc che l’aministrazion muessa tò n cunscidrazion sce i à da nfé cun la pruzedura
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2 - Urbanistische Planung - Bauleitplanänderung - Ermessensentscheidung - Gutachten der Fachkommissionen nicht bindend - Abweichung ist zu begründen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 41 del 19.02.2008 - Accesso ai documenti - silenzio rifiuto confermativo di precedente rigetto di identica istanza - interesse all'accesso - diritto alla riservatezza di terzi - condizione per la prevalenza del diritto di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004 - Legittimazione per intervento ad adjuvandum - inammissibilità di motivi di censura autonomi - qualifica di controinteressato - ordinamento urbanistico provinciale - modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali - inapplicabilità degli standards edilizi ed urbanistici statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004 - Giustizia amministrativa - atto impugnabile - regolamento - immediata lesione di interessi - impugnabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 371 del 19.12.2001 - Legittimazione a ricorrere - associazioni protezionistiche riconosciute - non vale per interessi urbanistici o storico-artistici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000 - Giustizia amministrativa - trasformazione in zona produttiva - proprietari di abitazioni confinanti - sussiste interesse all'impugnativa - azione popolare - qualità di elettore da provare - delibera Giunta provinciale in difformità di parere commissione urbanistica provinciale - adeguata motivazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000 - Bauleitplanerische Maßnahme - Eigentümer von nicht direkt betroffenen Grundstücken - Rechtsschutzinteresse in re ipsa - Genehmigungsverfahren des Bauleitplanes - geologisches Gutachten - nicht vor Beschlussfassung seitens des Gemeinderates nötig
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000 - Pianificazione urbanistica - modifica al P.U.C. - interesse a ricorrere del terzo frontista -- azione popolare al posto del Comune inerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000 - Pianificazione urbanistica - scelte dell'Amministrazione comunale - questioni di merito -Norme sulla partecipazione - inapplicabilità agli atti di pianificazione e programmazione -Parere della commissione locale masi chiusi espresso sull'intero PUC - zona produttiva - Osservazioni di privati al PUC - mera forma di collaborazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999 - Concessione edilizia - Procedimento per l'annullamento - parere della commissione urbanistica provinciale - annullamento dopo lungo lasso di tempo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 388 vom 29.12.1998 - Anfechtungsfrist von Verwaltungsakten - Zeitpunkt der vollen Kenntnis - Beweislast Rechtschutzinteresse - akustische Immissionen durch ein Tanzlokal
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 30.03.1998 - Concessione edilizia - interesse all'impugnativa - lesione si produce già nel momento della pianificazione urbanistica - derogabilità delle distanze dai confini
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 25.03.1998 - Parte grafica di P.U.C. - provvedimento di rettifica di errori - impugnazioneNozione di controinteressato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 65 vom 24.03.1998 - Mitteilungspflicht des Sachverhaltes, der zu einer Sanktion führen kann
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 05.07.1996 - Accertamento di fatti comportanti sanzioni - obbligo di contradditorio

Art. 16 (Pruvedimënc cuncurdei)   delibera sentenza

(1)  Sce l organn provinziel cumpetënt tol n cunscidrazion la prupostes y la usservazions purtedes dant aldò dl articul 15, coma 2, possel unì a una tres acurdanzes cun la persones nteressedes, zënza arziché l dërt de terzi, y te uni cajo tl respet dl nteres publich, per determiné l contenut dl pruvedimënt cuntlujif che lascia daviert de plu pusciblteies o per l sustituì ti caji preudui dala lege.

(2)  L’acurdanzes nunziedes tl coma 1 muessa, sce la lege ne vëija nia danora autramënter, unì stlutes ju per scrit, scenó ne veleles nia. Canche n stluj ju l’acurdanzes pona se tënien, sce l ne ie nia determinà autramënter, ai prinzips dl codesc zevil per chël che à da nfé cun l’obligazions y i cuntrac tan inant che i ie cumpatibli.

(3)  L’acurdanzes che sustituesc i pruvedimënc aministratifs ie sometudes ai medemi cuntroi de chisc.

(4)  Sce l nteres publich se l damanda per rejons che ie unides a se l dé plu tert, cumanda l organn provinziel cumpetënt la retrata unilaterela dl’acurdanza; ma l ie ublià a paië na ndenità n relazion al dann eventuel che ti ie unit gaujà ala persona privata tres chësta retrata.

(5)  I stric per cie che reverda l’elaborazion, la cuntlujion y l’esecuzion dl’acurdanzes nunziedes te chësc articul toma aldò dl articul 11, coma 5 dla lege di 7 d'agost dl 1990, n. 241, tla cumpetënza estlusiva dla giurisdizion aministrativa.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005 - Verwaltungsvereinbarungen von Maßnahmen - bei raumplanerische Entscheidungen nicht möglich

Art. 17 (Estlujion dala partezipazion ala pruzedura)    delibera sentenza

(1)  La despusizions de chësta sezion ne vën nia aplichedes al’ativiteies dla Provinzia che reverda l'emanazion de ac normatifs, de ac aministratifs generei, de ac de planificazion y de prugramazion; per chisc resta mpe la normes particuleres che nen regulea la furmazion.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 31.07.2008 - Rielaborazione del PUC - non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti

SEZION IV
Scemplificazion dl’azion aministrativa

Art. 18 (Cunferënza di servijes)   delibera sentenza

(1)  Sce l ie de utl somëter a n ejam i nteresc publics defrënc che ie tuchei da n pruvedimënt aministratif de cumpetënza estlujiva dla Provinzia, vëniel de norma cherdà ite na cunferënza di servijes dal assessëur provinziel che ie a cë dla strutura urganisativa cumpetënta per l pruvedimënt cuntlujif o che determinea l decurs dla pruzedura.

(2)  La cunferënza di servijes vën cherdeda ite dal Presidënt dla Provinzia canche l’aministrazion provinziela muessa tò ite cunsënsc, acurdanzes, nulla osta o apruvazions numinedes autramënter da d’autra istituzions publiches.

(3)  L’apurvazion dl’aministrazions publiches, che à la funzions nunziedes tl coma 2, vën cunscidreda coche data sce la cundizions nunziedes tl articul 14 dla lege n. 241/1990 vën adempides.

(4)  L’apurvazion dl proiet o dl ntervënt prejentà dala reprejëntanza dla Provinzia tla cunferënzes di servijes remplazea sota uni aspet duc i ac de apruvazion che ie ududes danora dala leges dla Provinzia.

(5)  Cun l plënpudëi dl Presidënt dla Provinzia o dl assessëur provinziel possa la presidënza dla cunferënza di servijes unì sëurantëuta dal diretëur de departimënt o de repartizion cumpetënc. 

massimeCorte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 138 - Conferenza di servizi - intervento statale per il superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni coinvolte - rinvio ad una precedente dichiarazione di incostituzionalità

Art. 19 (Tiermul per l’elaborazion di arac)    delibera sentenza

(1)  Ulache l ie de ublianza damandé n organn consultif dla Provinzia, muessa chësc organn dé l arat tl lim dl tiermul preudù dala despusizions dla lege o dl regulamënt. Sce l ne ie nia dat sëura n tiermul, muessa l arat unì njenià te n lim de tëmp de sessanta dis da canche l ie unit damandà.

(2)  Sce chësc tiermul toma, zënza che l arat sibe unit sëurandat o zënza che l organn damandà ebe nunzià l bujën de nrescida, ie l organn damandënt autorisà de jì inant cun la pruzedura zënza tenì cont dl arat damandà.

(3)  Sce l organn provinziel n cuestion à l bujën de nrescida o sce l ne ie nia bon de tenì ite l tiermul nunzià tl coma 1 per gauja dla natura dla cuestion o per forzes plu autes, pëia chësc tiermul via da nuef da canche l organn consultif à giapà la ndicazions y i documënc damandei o dala prima destumeda dl tiermul o da canche l ne ie nia plu la cundizions gaujedes da forzes plu autes. L ie mé mesun slungë l tiermul un n iede.

(4)  I organns consultifs dla Provinzia vëija danora pruzedures de prëscia particulera per lauré ora l arat che ti ie unit damandà.

(5)  La despusizions nunziedes ti comes 1 y 2 ne vën nia aplichedes tl cajo de arac tl setor dla defendura dl ambient, dla cuntreda y dl teritore y dla sanità di zitadins.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000 - Atto impugnabile - parere - è atto interno del procedimento

Art. 20 (Tiermul per l’elaborazion de valutazions tecniches)

(1)  Sce te na norma provinziela, regiunela, statela o dla UE, che possa unì aplicheda ti ciamps de cumpetënza dla Provinzia, iel preudù che dan dé ora n pruvedimënt muessel unì damandà la valutazions tecniches di organns o ënc aposta, y sce chisc organns o ënc ne tol nia i pruvedimënc curespundënc, sce i ne porta nia dant rejons de forzes plu autes o ne porta nia dant l bujën de nrescida dl’aministrazion y chësc tl lim de tëmp udù danora dal’aministrazion, o sce chësta ne à nia preudù n tiermul, possa la persona respunsabla dla pruzedura tl lim de tëmp de sessanta dis do la rezevuda dla dumanda, damandé la valutazions tecniches a d’autri organns o ënc publics che à la medema cualificazion y capazità tecnica, a universiteies, a persones espertes te chël ciamp; ma la possa nce jì inant zënza valutazions tecniches.

(2)  Sce l ënt o l organn n cuestion à purtà dant pra l’aministrazion che se dà ju cun la pruzedura gaujes de forza plu auta o sce l à purtà dant l bujën de nrescida, vëniel aplicà l articul 19 coma 3.

(3)  La despusizion nunzieda tl coma 1 ne vën nia aplicheda a valutazions tecniches de organns o ënc che ie cumpetënc tl setor dla defendura dl ambient, dla cuntreda y dl teritore y dla sanità dla zitadines y di zitadins.

Art. 21 (Ativiteies privates sotmetudes a avis de scumenciamënt di lëures)   delibera sentenza

(1)  Tl regulamënt d’esecuzion che ie da emané tl lim de sies mënsc dala jita n forza de chësta lege, vëniel determinà i caji te chëi che n’atività privata, per l mëter a jì de de chëla che l ie de bujën de n’autorisazion, de na lizënza, de n’abilitazion, dl nulla osta, de na cunzescion o de n auter at de cunsëns denuminà cochemei, possa mëter man do che la persona nteresseda à comunicà al’aministrazion cumpetënta l di de scumenicamënt di lëures. Te chisc caji ti spietel al’aministrazion cumpetënta de verifiché d’ufize, sce y recuisic y la cundizions che ie scric dant dala leges provinzieles, stateles, regiunels o dla Cumunità europeica che possa unì aplichedes sun i ciamps de cumpetënza dla Provinzia, ie dac. Sce l ie de bujën àla nce l pudëi de pruibì cun pruvedimënt mutivà de jì inant cun l’atività y de eliminé si fazions, ora che sce la persona nteresseda se cruzia de adaté ala normes valëivles chësta atività y si fazions tl lim de tëmp dat dant dal’aministrazion nstëssa.

(2)  Cun l regulamënt nunzià tl coma 1 vëniel ndicà i caji te chëi che l’atività possa mëter man riesc do la prejentazion dl avis dl scumënciamënt di lëures o do la destumeda de n tiermul che preudù aldò dla categoria di ac aministratifs y dla cumplessità dla nrescides damandedes.

(3)  La despusizions de chësc articul vën aplichedes sce la relasceda dl at d'apurvazion da pert dl’aministrazion publica depënd mé dal azertamënt dla cundizions y di recuisic scric dant y l ne ie nia da mustré su documënc de desmustrazion. Oradechël vënieles aplichedes sce l ne ie nia udù danora n lim o cuntingënt cumplessif per dé ora l at nstës y te uni cajo a cundizion che l ne resulteie degun dann ai valores storich-artistics y ambientei y mé sce l vën respetà la normes per la scunanza dl lëur.

(4)  L resta mpe la despusizions atualmënter valëivles che stabilësc regules analoghes o che vel coche la despusizions preududes te chësc articul.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2 - Urbanistische Planung - Bauleitplanänderung - Ermessensentscheidung - Gutachten der Fachkommissionen nicht bindend - Abweichung ist zu begründen

Art. 21/bis (Senialazion zertificheda dl scumenciamënt dl’atività)      delibera sentenza

(1)  Per scemplifiché l’ativiteies di zitadins y dla mprejes y per smendrì la grovaries y i custimënc aministratifs vëniel metù a jì la senialazion zertificheda dl scumenciamënt dl’atività.

(2)  Cun delibrazion dla Jonta provinziela vëniel determinà i caji te chëi che l eserzize de n’atività privata, sometuda a autorisazion, lizënza, abilitazion, nulla osta, cunzescion o auter at de cunsëns denuminà cochemei, da pert dla autoriteies aministratives o organns colegiai, possa unì scuemncià do che l ie unit senialà dala persona nteresseda al’aministrazion cumpetënta.

(3)  La senialazion zertifichea l’esistënza di recuisic y dla cundizions damandedes dala normativa valëivla per l eserzize dl’atività.

(4)  L’atività possa unì scumenceda a pië via dala data dla presentazion dla senialazion al’aministrazion cumpetënta.

(5)  Tl cajo che l’aministrazion cumpetënta azertea mancianzes n cont di recuisic y dla cundizions nunziei tl coma 3, tolela, tl tëmp de 60 dis da canche la à giapà la senialazion, i pruvedimënc de pruibizion de jì inant cun l’atività y, sce n cajo, i pruvedimënc de remozion dla fazions de dann che ie debujën. 45)

massimeBeschluss vom 10. September 2012, Nr. 1324 - Tätigkeiten, die der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns unterliegen
massimeCorte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 203 - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale commerciale, artigianale o edilizia – introduzione della disciplina sulla “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) – sono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
45)
L articul 21/bis ie unit juntà dal art. 18, coma 2, dla lege provinziela di 23 de dezëmber 2010, n. 15.

Art. 22 (Autorisazion chieta per l eserzize d'ativiteies privates)      delibera sentenza

(1)  Cun regulamënt d’esecuzion, che ie da emané tl lim de sies mënsc dala jita n forza de chësta lege, vëniel determinà i caji te chëi che la dumanda per n’autorisazion, na lizënza, n’abilitazion, n nulla osta, na cunzescion o n auter at de cunsëns numinà cochemei, che ie de bujën per mëter a jì n’atività privata, vën cunscidreda coche azeteda, sce l ne ti vën nia comunicà ala persona nteresseda la dejapurvazion tl lim dl tiermul che vën dat dant da chësc regulamënt aldò dla categories di ac aministratifs n relazion ala cumplessità dl pruvedimënt respetif. Te chisc caji possa l organn cumpetënt dla Provinzia, a cundizion che l sibe de nteres publich, anulé l at d’apurvazion unit a se l dé contra la lege, ora che sce la persona nteresseda se festidieia, sce chësc ie puscibl, de mëter apost la mancianzes tl lim de tëmp udù danora dal’aministrazion.

(2)  L resta mpe la despusizions atualmënter valëivles n droa che stabilësc regules analoghes o che vel coche la despusizions preududes te chësc articul.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006 - Concessione edilizia - silenzio assenso - comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento --interruzione del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003 - Viticoltura - terreno per impianto di viti - silenzio assenso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice

Art. 23 (Sanzions per detlarazions che ne curespuend nia al' aurità o zertificazions fauzes)

(1)  Tl avis o tla dumanda nunziei ti articuli 21 y 22 muessa la persona nteresseda detlaré che la cundizions y i recuisic de lege damandei sibe dac. Tl cajo de detlarazions che ne curespuend nia al' aurità o de zertificazions fauzes ne iel nia cunzedù de adaté dadedò l’atività y si fazions ala lege o dla ressané coche udù danora ti articuli nunziei. La persona che fej la detlarazion vën straufeda aldò dl articul 21 dla lege n. 241/1990 cun la sanzion preududa dal articul 483 dl codesc penal ora che sce l fat ie n reat plu pesoch.

(2)  La sanzions che ie atualmënter preududes tl cajo che l vën scumencià cun l’ativiteies zënza l’apurvazion dl’aministrazion o desvian da chësta ie nce aplichedes ti cunfronc de chëla persones che mët a jì n’atività aldò di articuli 21 y 22 zënza avëi la cundizions scrites dant o n cuntradizion cun la despusizions valëivles.

Art. 23/bis (Cuntroi sun l pussedimënt di recuisic)

(1)  Per scemplifiché y azeleré la pruzedures dl contraënt, per smendrì la cëries sun i operadëures economics y cuntrasté stritaries, possa l’aministrazions agiudicadëures limité la verifiches dl pussedimënt di recuisic de orden generel y speziel al agiudicater, do la valutazion dla ufiertes. Te chësc cajo vel la partezipazion ala pruzedures coche detlarazion dl pussedimënt di recuisic de orden generel y speziel coche stabilii tla normativa naziunela, spezifichei y sce n cajo ntegrei dala bandida dla garejeda o dala lëtra de nvit.

(2)  La verifiches nunziedes tl coma 1 vën fates dala aministrazions agiudicadëures se nuzan dla nfurmazions despunibles pra banches dac pertinëntes tenides da autoriteies publiches; de uni auter recuisit presentea l agiudicater la documentazion damandeda.

(3)  Sce l’aministrazions agiudicadëures se nuza dla facultà nunzieda tl coma 1 ne aplicheieles degun cuntrol a urt.

(4)  Restan mpé l fat che l pussedimënt di recuisic muessa vester dat dala data dla prestazion dla ufierta, nviëia l’aministrazions agiudicadëures, sce debujën, l agiudicater a cumpleté o a presenté, te n cër lim de tëmp nia plu lonch de diesc dis, tlarimënc n cont dl cuntenut di zertificac y di documënc damandei. Sce la desmustrazion ne vën nia data o sce i tlarimënc ne cunfermea nia l pussedimënt di recuisic damandei, stluj l’aministrazions agiudicadëures ora l concurënt nunzià dessëura, les tën ite la cauzion relativa y senialea l fat al’Autorità cumpetënta. Sce l ie debujën determina l’aministrazion agiudicadëura da nuef l lim esageratamënter bas dla ufierta y de cunseguenza l aplicheiela, sce n cajo, da nuef. 46)

46)
L articul 23/bis Sezion IV ie unit njuntà dal articul 4, coma 7, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.

SEZION V
Azes ai documënc aministratifs

Art. 24 (Persones cun l dërt d'azes)                                          delibera sentenza

(1)  Per garantì la trasparënza dl lëur aministratif y per sustenì l'obietività dla pruzedura à uni persona nteresseda a defënder situazions de relevanza giuridica, l dërt d'azes ai documënc aministratifs aldò dla modaliteies stabilides da chësta lege.

(2)  L vën ratà documënt aministratif uni reprejentazion grafica, fotografica, manietica o d'uni autra sort cun l cuntenut di ac, nce interns y nia liei a na pruzedura spezifica, tenides te n'aministrazion publica o da duc i sogec de dërt publich y dai sogec de dërt privat tl lim de si atività de nteres publich regulamenteda dal dërt naziunel o dla UE, y che à da nfé cun ativiteies de nteres publich, ndependëntmenter sce si regulamentazion sustanziela ie de natura publica o privata. 47) 

(3)  L dërt d'azes a documënc interns possa mé unì eserità sce chisc ie sometui a n pruvedimënt finel che à na fazion nce oravier.

(4)  L dërt d'azes ai documënc aministratifs possa unì pertendù ti cunfronc dla strutures urganisatives dla Provinzia, dl’aziendes da d’ëila dependëntes, di ënc publics coche ti cunfronc di cunzescioneres de servijes publics provinziei.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni all’esercizio del diritto - eccezioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008 - Informazioni ambientali - diritto di accesso - disciplina speciale - non occorre interesse particolare e qualificato - parere del comitato di valutazione dell'impatto ambientale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006 - Organizzazione sindacale - diritto di accesso ai documenti amministrativi - limiti - salvaguardia di interessi sovraindividuali propri del sindacato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
47)
L coma 2 ie unit sustituì dal articul 24 dla lege provinziela di 23 de lugio dl 2007, n. 4.

Art. 25 (Limitazions dl dërt d'azes ai documënc aministratifs)                     delibera sentenza

(1)  L dërt d'azes ai documënc aministratifs ie stlut ora ti caji che l urdinamënt vëij danora l sucrët o la pruibizion de devulgazion.

(2)  Cun regulamënt d’esecuzion, che ie da emané tl lim de tëmp de sies mënsc dala jita n forza de chësta lege, iel determinà la manieres de coche n possa eserzité l dërt d' azes y te ce caji che l dërt d'azes ne ie nia cunzedù per garantì la resservatëza a terzi, che l sibe persones, grupes o aziendes; ala persones nteressedes ti vëniel garantì de avëi azes ala ates che reverda la pruzedures aministratives, tan inant che si cunescënza sibe de bujën per sustenì y defendër si nteresc giuridics.

(3)  Tl regulamënt d’esecuzion nunzià tl coma 2 iel stabilì normes spezieles per garantì che l azes ai dac abinei adum tres strumënc nfurmatics vënie fat tl respet di bujëns nunziei tl coma 2.

(4)  Ora che sce l vën dat espressamënter n'autorisazion dal organn provinziel cumpetënt ne iel degun dërt de azes pra chësta sort de documënc:

 1. verbal dla sentedes di organns colegiai dla Provinzia nia daviertes al publich;
 2. i arac facultatifs, cunsulënzes giuridiches y relazions tecniches cun resserva dla despusizions dl articul 7, coma 3.

(5)  Ai documënc aministratifs ti ciamps tlo dessot à mé azes la persones adressedes diretamënter o la persones che eserzitea autorità o cuntrol sun chisc; tl cajo de n cunflit de nteresc cun chisc ultimi tol l diretëur dla rapartizion cumpetënta la dezijion:

 1. ntervënc de assistënza sanitera y sozio-economica;
 2. ntervënc dl servisc soziel, di ufizies de consulënza familiera, di istituc per jëuni de mëndra età, de zëntri per la sanità psichica, dla comuniteies terapeutiches y strutures semientes;
 3. ejams, analises, cuntroi y nrescides che reverda l'igena y la sanità publica coche nce tei che reverda la defendura dl ambient y dl post de lëur;
 4. dac de statistiches persuneles
 5. matricules di dependënc publics y pruzedures disciplineres.

(6)  I diretëures dla strutures urganisatives che à la cumpetënza de dé ora copies di documënc aministratifs à la facultà de sburdlé ora l azes ai documënc damandei tan giut che si cunescënza possa mpedì o vester de mpedimënt per l dejëujament dl'azion aministrativa.

(7)  L azes ai ac de preparazion ntan la furmazion de ac normatifs, ac aministratifs de carater generel, planns y programs ne ie nia cunzedù, ora che sce determinà da d'autra despusizions de lege.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni all’esercizio del diritto - eccezioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005 - Ricorso giurisdizionale contro il diniego di accesso ai documenti - va notificato ai controinteressati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare

Art. 26 (Eserzize dl dërt d'azes)          delibera sentenza

(1)  L dërt d'azes ie eserzità tres l vijionamënt di documënc y fajan na copia di documënc aministratifs tla maniera y ti lims determinei da chësta lege. L vijionamënt di documënc ie debant. Per la copies iel da paië la spëises de produzion che vën determinedes dala Jonta provnziela. La despusizions valëivles che reverda la spëises de bol resta mpe.

(2)  La dumanda d'azes ai documënc muessa unì mutiveda. La muessa unì adresseda ala strutura urganisativa dl'aministrazion che à furmà l documënt o che l tën su coche uriginel.

(3)  La refudeda, l sburdlé ora y la limitazion dl azes ie cunzedui ti caji y tla manieres stabilides dal articul 25 y muessa unì mutivei.

(4)  Sce l passa trënta dis zënza che n ebe giapà na resposta ie la dumanda unida refudeda.

(5)  Contra la dezijions dl’aministrazion revardëntes l dërt d'azes ai documënc aministratifs y ti caji udui danora tl coma 4 possel unì fat recurs pra l'autoriteies giudizieres aministratives tl tëmp de trënta dis aldò dl articul 25, coma 5 dla lege n. 241/1990.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005 - Ricorso giurisdizionale contro il diniego di accesso ai documenti - va notificato ai controinteressati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale

Art. 27 (Sucrët d’ufize)  

(1)  L mpiegà muessa se tenì al sucrët d’ufize. Cun ezezion di caji y dla modaliteies che ie ududes danora dal dërt de azes ai documënc aministratifs, ne daussa l mpiegà nia dé inant nfurmazions sun operazions aministratives o sun pruvedimënc curënc o bele stluc ju y ënghedenó sun nutizies che l ie unit al savëi tres si lëur.

(2)  L diretëur dla strutura urganisativa cumpetënta o l mpiegà da d'ël delegà fej, tl cheder de si cumpetënza, copies y estrac de ates y documënc aministratifs tan inant che chësc ne ie nia pruibì dal urdinamënt.

SEZION VI
Publicazion di ac aministratifs y normatif

Art. 28 (Publicazion de ac aministratifs tl Buletin Ufiziel dla Region)           delibera sentenza

(1)  Ora che i ac, per chëi che l ie bele udù danora dala lege, vëniel publicà tl Buletin Ufiziel dla Region, nce chëi ac che nteressea la generalità dla persones o categories spezifiches de zitadins.

(2)  Sun la plata internet dla dla rë zivica de Süstirol vëniel publicà, nchin ai 31 de merz de uni ann n referimënt al eserzize dl ann dant, na lista di cunlauradëures esterns y di nciariei per cunsulënzes cun la ndicazion dla rejon dla ncëria y dl cumpëns paià ora respetivamënter y na lista cun i inuemes de chi che giapa suvenzions o vantajes economics defrënc dala Provinzia cun la ndicazion dl titul curespundënt. Stluc ora ie la suvenzions y i vantajes economics per cie che reverda l'assistënza sanitera, soziela, previdenziela, scolastica y universitera. 48)

(2/bis)  Sun la plata dla rë zivica de Südtirol vëniel oradechël nce publicà cun la medema destumënza aldò dl coma 2 la ncëries de presidënt o de cumëmber dl cunsëi d'aministrazion de sozieteies - pra chëles che la Provinzia o un o de plu chemuns dla provinzia ie pert, nce tla forma indireta tres sozieteies cuntroledes - cunferides sun ndicazion dla Provinzia o de un o de plu chemuns dla provinzia, cun i paiamënc respetifs. Tla medema maniera vën la ncëries a presidënt o a cumëmber de cunsëi d'aministrazion de istituc o ënc istituii cun lege o d'autra despusizion provinziela o regulamënt cumenel, y i paiamënc relatifs paiei ora a cëria dla sozieteies, di ënc o istituc nunziei te chësc coma. 49)

(2/ter)  Aldò dla modaliteies nunziedes tl coma 2/bis iel nce da publiché la ncëries de aministratëur, de diretëur generel o de dirigënt ecuivalënt dla sozieteies cuntroledes, nce tla forma ndireta, che à si sënta sun l teritore provinziel y di ënc y istituc nunziei tl coma 2/bis, coche nce i paiamënc respetifs paiei a cëria dla sozieteies, di ënc y di istituc nstësc. 50) 

(2/quater)  Dla publicazions nunziedes ti comes 2/bis y 2/ter se cruzia tl lim de tëmp de trëi mënsc dala destumënza de uni eserzize anuel la sozieteies, i ënc y i istituc nteressei. Tl cajo de ncëries y paiamënc nunziei tl coma 2/bis de sozieteies che ne à nia si sënta sun l teritore provinziel, se cruzia dla publicazion diretamënter cun la medema modaliteies la persones a chëles che l ti ie unì cunferì la ncëria. Sce la publicazion ne vën nia fata scudësc l diretëur dla repartizion provinziela finanzes y bilanz na sanzion aministrativa da 1.000 a 10.000 euro. 51) 

(3)  Cun la publicazion tl Buletin Ufiziel dla Region o sun la plata internet dla Provinzia autonoma de Bulsan, a cundizion che la sibe ntegrela, ie l dërt d'azes ai documënc da ntënder sciche realisà.52) 

massimeBeschluss vom 29. Juli 2014, Nr. 938 - Genehmigung des Mehrjahresplanes für die Transparenz 2014 - 2016 und des "Verhaltenskodexes für das Personal und die Führungskräfte des Landes"
48)
L articul 28, coma 2 ie unit mudà nsci tres l articul 13 coma 1 dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
49)
L coma 2/bis ie unit juntà dal articul 12 dla lege provinziela di 19 de lugio dl 2007, n. 4 y dadedò mudà nsci tres l articul 13, coma dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
50)
L coma 2/te rie unit juntà dal articul 12 dla lege provinziela di 19 de lugio dl 2007, n. 4.
51)
L articul 28, coma 2/quater ie unit juntà dal articul 12 dla lege provinziela di 19 de lugio 2007, n. 4, y pona sustituì nsci dal articul 20, coma 1 dla L.P. di 21 de dezëmber dl 2007, n. 14 y ala fin mudà dal articul 13, coma 3 dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
52)
L articul 28 ie unit sustituì dal articul 6 dla lege provinziela di 19 de fauré 2001, n. 4 y ie dedò unit mudà dal articul 15 dla lege provinziela di 28 de lugio dl 2003, n. 12.

Art. 28/bis (Mesures per la trasparënza)        

(1)  Tl’atuazion di prinzips de legalità, dl bon andamënt, dla mparzialità y azessibltà liedia, rënd la Provinzia, i ënc dependënc da chësta y chëi a urdinamënt provinziel, stlutes ite la sozieteies partezipedes, la sozieteies in-house y l’aziendes spezieles, a pië via dai prim de lugio 2013, azessibli, tl respet dla normativa tla materia de prutezion di dac persunei, sun si plates web, cun link da udëi sun la homepage, i pruvedimënc che reverda chisc ponc:

 1. la cunzescion de suvenzions, cuntribuc, sustenimënc, premies, aiuc finanzieres y l’atribuzion de vantajes economics d’uni sort ala mprejes;
 2. 53)
 3. l’atribuzion de vantajes economics d’uni sort a ënc publics y privac.

(2)  I adempimënc nunziei tl coma 1 possa unì atuei tres la ndrova de plates web de d’autra aministrazions y de d’autri ënc publics, o de si assoziazions, che nen ie ubliei.

(3)  I pruvedimënc nunziei tl coma 1 resta publichei n ann alalongia.

(4)  La publicazion aldò de chësc articul reprejentea na cundizion leghela per la fazion di pruvedimënc de cunzescion y atribuzion de somes sëura 1.000 euro.

(5)  L’atuazion de chësc articul vën realiseda cun la ressurses umanes, strumenteles y finanzieres despunibles aldò dla legislazion n forza y, a uni moda, zënza spëises nueves per la finanzes publiches.

(6)  La Jonta provinziela ie autoriseda a dé ora diretives ntegratives n cont dla publicazions nunziedes te chësc articul. 54)

53)
L pustom b) dl articul 28/bis, coma 1, ie abrogà dal articul 60, coma 1, pustom b) dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.
54)
L articul 28/bis ie unit njuntà dal articul 21, coma 1, dla L.P. di 20 de dezëmber 2012, n. 22.

Art. 29 (Modaliteies de publicazion de ac normatifs Provinzia)

(1)  Canche na lege o n auter at normatif vëij danora la soprescion, la njonta o la sustituzion de una o de plu paroles tl test de na norma che ie bele, vëniel publicà tl Buletin Ufiziel dla Region sota i pruvedimënc de mudazion, nce la verscion nueva ntiera dla norma stampeda a na maniera che l vënie auzà ora la mudazions.

(2)  Canche na lege o n auter at normatif cuntën truep referimënc o referimënc cumplichei a despusizions normatives che ie bele, vëniel mandà, adum cun la lege o al at da publiché, l test dla normes a chëles che l vën fat referimënt. Chësta normes ie publichedes, per nfurmazion, tl Buletin Ufiziel dla Region adum cun la lege, l decret o l auter at normatif.

(3)  Canche pra na lege o pra n auter at normatif iel unit fat de plu mudazions cumplichedes, possa la Jonta provinziela njenië, per la publicazion tl Buletin Ufiziel dla Region, n test ajurnà dla lege y dl at, te chël che la mudazions fates ie stampedes te na maniera evidenzieda, y l vën ënghe dat sëura la funtana.

SEZION VII
Urdinamënt di organns colegiai dla Provinzia

Art. 30 (Ncumpatibltà di cumëmbri di organns colegiai y di organns ndividuei)            delibera sentenza

(1)  I cumëmbri di organns colegiai dla Provinzia y di organns dla aziendes y di ënc dla Provinzia ne daussa ti caji nunziei dessot nia tò pert ala deliberazions:

 1. sce la deliberazions à da nfé cun cuestions de strit o de cuntabltà che reverda diretamënter i cumëmbri y la strutures de chëles che ëi fej pert o l’aziendes o i ënc aministrei da ëi nstësc o che ie sometui a si ispezion o a si cuntrol;
 2. sce l se trata de nteres persunel o de nteres, de stritaries o de cuntabltà de persones che fej pert dla parentela o de persones maridedes ite nchin al segondo grado o dla fëna o dl uem o sce l se trata de ti fé avëi na stiera o na ncëria a chësta persones.55)
 3. canche ëi nstësc o si fëna o uem o si descendënc direc se tira do na plura o na inamezizia grieva o à n raport de credit o de debit cun la persones destinateres dl pruvedimënt;
 4. canche ëi à dat cunsëies o à fat ativiteies prufescioneles tla cuestion trateda;
 5. sce i ie tutores, greps, mandateres, agënc o datëures de lëur de na persona adresseda da chësc pruvedimënt;
 6. sce i ie aministradëures, diretëures respunsabli o revisëures de n ënt, n’assoziazion, n cumitat, na sozietà o n’azienda che à n nteres al pruvedimënt.

(2)  Te uni auter cajo te chël che l ie rejons grieves de cunvenienza possa l cumëmber dl organn colegial damandé al presidënt dl organn l'autorisazion de se astenì.

(3)  La pruibizion nunzieda tl coma 1 porta nce cun sé la ublianza de jì ora dla sala de adunanza ntan dut l tëmp che la cuestion vën trateda.

(4)  La despusizions nunziedes ti comes 1, 2 y 3 vel nce per l secreter dl organn colegial.

(5)  I cumëmbri dl organn colegial che se astën per la rejons nunziedes ti comes 1 y 2 vën cumpedei pra l numer che che ie de bujën per la legalità dezijionela dl'adunanza, ma nia pra l numer di y dla litadëures.

(6)  Sce l se trata de organns colegiai che muessa vester cumplec per la validità dla deliberazion, muessa l cumëmber che ie mpedì aldò di comes 1 y 2 unì sustituì.

(7)  La despusizions nunziedes tl coma 1 vel nce per i organns singui. Tl cajo de ncumpatibltà dl respunsabl dl organn o per la rejons nunziedes tl coma 2 vën la funzions respetives eserzitedes da si sustitut o, tl cajo de si assënza o mpedimënt, dal respunsabl dl organn gerarchicamënter plu aut.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006 - Kollegialorgane des Landes - Befangenheit der Mitglieder - Verbot der Beteiligung an der Beschlussfassung und Fernbleiben vom Versammlungssaal - Sekretär des Kollegialorgans
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005 - Urbanistik - Bürgermeister als oberste Baubehörde - Gutachten der Gemein debaukommission - Enthaltungspflicht beim Erlass von Maßnahmen auch für monokratische Organe
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 541 del 15.12.2004 - Commissione urbanistica provinciale - parere in relazione a ricorso popolare ex art. 105 L.P. n. 13/1997 - intervento del sindaco del Comune interessato - obbligo di astensione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999 - Modifica del piano urbanistico - interesse all'impugnativa di proprietari di aree non direttamente incise - osservazioni e proposte di privati in sede di approvazione del PUC - mera collaborazione - partecipazione a deliberazioni di adozione del piano urbanistico - consiglieri proprietari di aree interessate dal piano
55)
L pustom b) dl articul 30, coma 1, ie unit sustituì nsci dal articul 4, coma 8, dla L.P. 26 setëmber 2014, n. 8.

Art. 31 (Coche i organns colegiai)           

(1)  sce la desiniazion di cumëmbri di organns colegiai provinziei o de aziendes o ënc dependënc dala Provinzia ne vën nia fata tl lim de caranta dis dala dumanda, ie l organn costituì valëivlmënter, ora che sce l ie udù danora autramënter dala lege. L ne vën nia tenì cont di cumëmbri che ne ie nia unic desiniei, a cundizion che n arjonje la maiuranza di cumpunënc y che l ne se trate nia de organns colegiai perfec.

(2)  Sce la numinazion di organns colegiai nunziei tl coma 1 ti spieta ala Jonta provinziela o a n auter organn provinziel possa chisc se sustituì al ënt o al organn cumpetënt dla desiniazion, sce tl lim de tëmp de caranta dis dala dumanda ne iel mo nia unit desinià i cumëmbri di organns colegiai. Te chësc cajo vën la numinazion fata tl respet di nteresc reprejentei y l vën tenì cont dla desiniazions fates nce do la destumeda dl tiermul.

(3)  Per uni cumëmber efetif de n organn colegial che ie preudù dala lege valëivla, possel unì numinà n cumëmber suplënt tenian cont dla categories, di nteresc y di ufizies reprejentei. L cumëmber suplënt muessa fé pert dla medema grupa linguistica de chël efetif y ël l sustituesc tl cajo de assënza o mpedimënt.

(4)  Per garantì ti organns colegiai, che ie costituii cun lege, na reprejentanza dla grupes linguistiches prupurzionela, possa l diretëur de na strutura urganisativa dla Provinzia, che te chësta funzion fej pert de n organn colegial, unì sustituì, sce l ie de bujën, da zachei che purtën a n'autra grupa linguistica dl diretëur. L funzioner sustitut muessa vester almanco tl setimo livel funzionel.

Art. 32 (Funzionamëmt di organns colegiai)           delibera sentenza

(1)  Ora che ti caji te chëi che l ie udù danora autramënter da na lege speziela o da n statut, vëniel aplicà ai organns colegiai metui su dala Provinzia, dala aziendes y dai ënc da d'ëila dependënta la despusizions che vën do.

(2)  La sentedes di organns nunziedes tl coma 1 ne ie nia publiches. Sce l ie assolutamënter de bujën possa l presidënt nvië esperc o mpieghei per dé spiegazions o tlarimënc de natura tecnica o giuridica sun l argumënt che vën tratà; chësta persones muessa lascé l self dla senteda tl mumënt de descuscion y votazion.

(3)  Tl cajo de assënza o mpedimënt vën l presidënt dl organn colegial sustituì dal vizepresidënt o sce nce chësc ne ie nia prejënt, da n auter cumëmber ndicà da chësc nce da cajo a cajo, o dal cumëmber plu vedl.

(4)  Per arjonjer l numer legal iel de bujën che almanco la maiuranza di cumëmbri dl organn sibe prejënc.

(5)  La deliberazions muessa unì fates cun la maiuranza di cumëmbri dl organn che tol pert ala votazion. I cumëmbri che lascia l self dla senteda tl mumënt dla votazion per ncumpatibltà o ajache i se astën dla usc vën cumpedei per determiné la validità dla deliberazion, ma i ne vën nia cumpedei pra l numer di litadëures.

(6)  La deliberazions vën fates cun votazion davierta. La deliberazions che reverda persones vën fates cun na votazion sucrëta coche nce uni iede che almanco n terzo di cumëmbri prejënc se l damanda. La zedules de vela blances, chëles che n ne ie nia boni de liejer o che ne vel nia vën cumpededes per determiné l numer de litadëures.

(7)  Do che la votazions ie unides stlutes ju, determinea y cunedësc l presidënt l resultat. La pruposta ne ie nia apurveda tl cajo de valivanza de stimes per y contra.

(8)  Na pruposta ne daussa nia unì sometuda a na deliberazion de n organn colegial dezidënt o cunsultif, sce la ne ie nia unida metuda sun l orden dl di y sce i cumëmbri dl organn colegial ne à nia abù azes ai ac respetifs, ora che te caji de prëscia.

(9)  Ti caji de prëscia mutiveda possa l presidënt o almanco n terz di cumëmbri dl organn colegial ti purté dant al organn diretamënter tla senteda cuestions che ne ie nia sun l orden dl di a cundizion che duc i presënc o almanco cater cuinti di cumëmbri sibe a una; tl cajo de prëscia mutiveda y sce la tratazion dl argumënt depënd da n tiermul tleca l’apurvazion dla maiuranza di cumëmbri prejënc.

(10)  Ala sentedes tol nce pert l secreter dl organn colegial che tl cajo de assënza o mpedimënt vën remplazà da n sustitut o dal cumëmber dl organn colegial plu jëun o da n’auter mpiegà dl’aministrazion che ie almanco dl sesto livel funzionel y ie desinià dal presidënt.

(11)  I verbai dla deliberazions y dla sentedes vën sotscric dal presidënt y dal secreter dl organn colegial. I verbai dla sentedes che ie unic scric dal secreter y ie unic sotscrì dal presidënt ne à nia de bujën de mo n’apurvazion.

(12)  Uni cumëmber dl organn colegial possa tò vijion di verbai dla senteda, se lascé fé na copia o pertënder, sce n cajo, cumedures furmeles o prezisazions dla detlarazions fates ntan la senteda. La cumedures vën fates dal secreter do l’apurvazion dl presidënt.

(13)  I organns colegiai, che muessa vester cumplec y à cumpetënza dezijionela y cunsultiva sun nteresc defrënc, possa eserzité si cumpetënza dezijionela sce duc i cumëmbri, de chëi che l organn clegial muessa tò n cunsciderazion la minonga y l giudize, ie prejënc. La deliberazions relatives vën adotedes cun la maiuranza di prejënc che ne se possa nia se astenì dal dé ju si stima.

(14)  L regulamënt sun l funzionamënt dla Jonta provinziela ne vën nia arzicà.

(15) 56) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 11.11.1998 - Reduzierung des Bautenabstandes von öffentlichen Straßen - Prüfung der Konzessionsfähigkeit des Bauprojekts - ZuständigkeitenKollegialorgan - effektive Anwesenheit der Mitglieder bei den Sitzungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997 - Funzionamento della Giunta provinciale - in assenza di autoregolamentazione, disciplina degli organi collegiali
56)
L coma 15 ie unit abrogà dal art.7 dla lege provinziela di 19 de fauré dl 2001, n. 4.

Art. 33 (Estumeda, prorogazion y recostituzion di organns y regulamënt di ac)   

(1)  I organns eserzitea la funzions che ti spieta nchin che l tëmp de ncëria preudù per ëi toma; tl lim de chësc tiermul muessa i organns nueves unì numinei.

(1/bis)  I organns litei o numinei per l tëmp dla legislatura eserzitea si funzions nchin canche la Jonta provinziela liteda da nuef vën istituida; i organns muessa unì numinei da nuef ti sessanta dis che vën do. Nchina ntlëuta ie si tëmp de ncëria prorogheda. 57)

(2)  I organns che ne vën nia litei tl lim dl tiermul nunzià tl coma 1 ie proroghei per alplù carantecin dis dal di che l tiermul toma. Tl tëmp de prorogazion ne daussa i organns colegiai nia unì ntegrei tres la numinazion de cumëmbri eventualmënter tumei, efetifs o suplënc.

(3)  Tl tëmp de prorogazion daussa i organns per chëi che la perioda de ncëria ie tumeda mé adoté ac de prëscia y che ne possa nia unì sburdledes, cun ndicazion spezifica dla rejons de prëscia y dla mpuscibltà che les vënie sburdledes.

(4)  I ac adotei tl tëmp de prorogazion che ne toma nia sota l coma 3 ie contra la lege.

(5)  Tl lim dl tiermul de prorogazion muessa i organns pra chëi che l tëmp de ncëria ie tumà unì litei da nuef.

(6) Ti caji te chëi che la numinazion nueva ie cumpetënza di organns colegiai y chisc ne fej nia la numinazions y la desiniazions che ti spieta almanco trëi dis dan la destumeda dl tiermul de prorogazion, ti vën chësta cumpetënza data al presidënt di organns che muessa la eserzité dan che l tiermul toma. 

57)
L coma 1/bis ie unit juntà dal articul 2 dla lege provinziela di 9 de juni dl 1995, n. 14.

Art. 34 (Destumeda di organns nia recostituii, regulamënt di ac, respunsabltà)

(1)  Do la destumeda dl tiermul de prorogazion toma chëi organns che ne ie nia unic numinei da nuef.

(2)  Duc i ac adotei dai organns tumei ne vel nia.

(3)  Chëi, a chëi che ti spieta la numinazion nueva, à nce la respunsabltà di danns che se à purtà pro tres la destumeda gaujeda da si cumpurtamënt. 58) 

58)
L coma 3 ie unit sustituì dal articul 14 dla lege provinziela di 13 de merz dl 1995, n. 5.

SEZION VIII
Normes transitores y fineles

Art. 35 (Norma transizion)

(1)  La despusizions di articuli 33 y 34 vën aplichedes, dala data dla jita n forza de chësta lege, sun duc i organns pra chëi che l tëmp de ncëria ne ie n chëla data mo nia tumeda.

(2)  I organns pra chëi che la dureda dla ncëria ie bele tumeda pra la data dla jita n forza de chësta lege y che eserzitea si ncëria n prorogazion muessa unì numinei da nuef tl lim de tëmp de carantecin dis dala medema data. Do la destumeda dl tiermul toma chisc organns cun la cunseguënzes ududes danora tl articul 34, comes 2 y 3.

(3)  La despusizions nunziedes tl articul 2/bis vën nce aplichedes vel nce per fac cumetui dan la jita n forza de chësta lege, sce les cunvën deplù che la despusizions nunziedes tl articul 2 dla lege provinziela di 5 d'auril dl 1995, n. 8 y tl articul 5, comes 8 y 9 de chësta lege. 59) 

59)
L coma 3 ie unit njuntà dal articul 35 dla lege provinziela di 28 de dezëmber dl 2001, n. 19.

Art. 36 (Abrogazions)

(1)  L articul 45 dla lege provinziela di 3 de lugio dl 1959, n. 6 ie unit abrogà.

(2)  L articul 7 dla lege provinziela di 21 de meidl 1981, n. 11 sustituì dal articul 4 dla lege provinziela di 12 de dezëmber dl 1983, n. 50 ie unit abrogà.

(3)  L articul 14 dla lege provinziela di 7 de jené dl 1977, n. 9 ie unit abrogà.

(4)  I comes 1 y 2 dl articul 8 dla lege provinziela di 28 de dezëmber dl 1981, n. 34 ie abroghei.

(5)  L articul 25 dla lege provinziela di 12 de dezëmber dl 1983, n. 50 ie unit abrogà.

Chësta lege unirà publicheda tl Buletin Ufiziel dla Region. Uni un a chël che ti spieta, à da la respeté sciche lege provinziela y da la fé respeté.

 

indice
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActiond) Lege Provinziala di 22 de otober dl 1993, n. 17
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich